ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۲ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه )

ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۲ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه )

رزش معاملاتی سال ۱۳۹۲ املاک شهر تهران

ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۲ املاک شهر تهران

برای دانلود فایل ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۲ املاک شهر تهران بر روی  لینک زیر کلیک نمایید.

 

ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۲ املاک شهر تهران

 

 

در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن،
به موجب احکام شماره­ های ۲۲۳۶۸/۱۸۳۵/۱۶۰ مورخ ۲۸/۱۰/۹۲، ۴۰۰/۵۷۶۴۴ مورخ ۴/۱۰/۹۲، ۱۷۶۳۲۷/۹۲ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ و ۸۴۷۰/۲۰۰ مورخ ۹۲/۱۱/۰۲
کمیسیون تقویم املاک شهر تهران با حضور اعضای شورای اسلامی شهر تهران و نمایندگان سازمان ثبت اسناد و
املاک، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور، طی جلسات
متعدد تشکیل و پس از بررسی های لازم و در نظر گرفتن مقررات بندهای (الف)، (ب) و (ج)
ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و ملحوظ نظر قراردادن ارزش معاملاتی املاک سال ، ۱۳۹۲ ارزش
معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق ۲۲گانه)، به انضمام ضوابط اجرائی و جداول ارزش معاملاتی
عرصه املاک مزبور) به شرح پیوست (تعیین و در پایان فروردین ماه سال جاری به تصویب نهایی
کمیسیون موصوف رسید که از تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ لازم الاجراء می باشد.

 

میر صادق سعادتیان

نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 

مهدی چمران

عضو شورای اسلامی شهر تهران

علی چگینی

نماینده وزارت راه و شهرسازی

 

محمد مهدی تندگویان

عضو شورای اسلامی شهر تهران

احمد احمدی طالشیان – مهری مصر

نماینده وزارت جهاد کشاورزی

محمد سالاری

عضو شورای اسلامی شهر تهران

 

 

ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک شهر تهران


قسمت اول : ارزش معاملاتی عرصه املاک
ارزش معاملاتی عرصه املاک با رعایت بندهای ذیل و مطابق با ارزش های تعیین شده در هر یـک از
بلوک های این مجموعه خواهد بود.
۱- در محاسبه ارزش عرصه هایی که دارای ۲ بر یا بیشتر مـی باشـند، بـالاترین ارزش معبـر مربوطـه
ملاک عمل خواهد بود، مشروط به اینکه از معبر مذکور راه عبور داشته باشد.
۲ – ارزش عرصه املاک واقع در میادینی که در بلوک مربوط بـرای آن ارزش خـاص تعیـین نشـده
است، برابر بالاترین ارزش معبری است که از آن میدان منشعب می شود.
۳ – سراها، پاساژها و کاروانسراهای منشعب از هر خیابان، کوچه یـا بـازار کـه در بلوکهـای مربوطـه
برای آن ارزش خاص تعیین نشده است برابر با ارزش همان خیابان، کوچه یا بازار منظور شود.
۴ – ارزش املاکی که نیاز به اصلاح اسناد مالکیت دارند تا زمـانی کـه اسـناد مالکیـت آنهـا اصـلاح
نشده باشد تابع مشخصات مندرج در سند مالکیت می باشد.
۵ – ارزش اراضی زراعی آبی و باغات که به وسیله قنات، چاه، رودخانـه و یـا سـایر روش های آبیـاری
می شوند در هر پلاک ثبتی تا مساحت ۱۰۰۰۰متر مربع، برابـر ۷۵% و مـازاد بـر ۱۰۰۰۰متـر مربـع
برابر ۵۰% ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.
۶ – ارزش اراضی دیمزار در هر پـلاک ثبتـی تـا مسـاحت ۱۰۰۰۰متـر مربـع برابـر۵۰%  و مـازاد بـر
۱۰۰۰۰متر مربع برابر ۲۵٪ ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.
۷ – ارزش اراضی بایر در هر پلاک ثبتی تا مساحت ۳۰۰۰ متـر مربـع برابـر ارزشـهای تعیـین شـده و
مازاد بر ۳۰۰۰ متر مربع برابر ۷۵% ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.
۸ – ارزش عرصه کلیه املاکی که راه عبور مستقلی ندارند و حق عبور از ملک مجاور را دارنـد برابـر
۶۰% ارزش معبری است که راه عبور ملک از آن منشعب می شود.
۹ – ارزش املاکی که بر بزرگراه ، اتوبان، مسیل، حریم راه آهـن و نهـر قـرار دارنـد، تـا زمـانی کـه
شرایط استفاده و عبور و مرور از آنها، نظیرخیابانهای داخلی شهر جهت دسترسی به ملک مورد نظر
مهیا نباشد و رفت و آمد آنان از خیابانهای دیگـر صـورت مـی پـذیرد، برابـر خیابـان مـورد اسـتفاده
محاسبه شود.

قسمت دوم : ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان ها، سالن ها، کارگاه ها و … تکمیل شده
۱- ارزش اعیانی املاک بر اساس نوع ساختمان مطابق جدول ذیل تعیین می گردد.

 

ردیف نوع ساختمان قیمت هر متر مربع به هزار ریال
به حروف به عدد
۱ ساختمانهای تمام بتون (اسکلت، دیوار، سقف) هفتصد و پنجاه ۷۵۰
۲ ساختمانهای اسکلت بتونی و فلزی ششصد ۶۰۰
۳ سوله سیصد و پنجاه ۳۵۰
۴ سایر ساختمانها دویست و چهل و پنج ۲۴۵
تذکر: برای محاسبه ارزش اعیانی املاک، ۳۰% بالاترین ارزش هر متر مربع عرصه معبر مربوطه (که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته)، به قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه گردد.

 

۲- دراملاک تجاری و صنعتی ۳۰ درصد و در املاک اداری و خدماتی ۲۰ درصد به ارزش اعیـانی
که مطابق بند یک فوق تعیین می گردد، اضافه شود.
۳- در ساختمانهای مسکونی دارای بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلـوت) از طبقـه
پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر ۱٫۵% به ارزش اعیانی که مطابق بنـد
یک فوق تعیین می گردد، اضافه شود.
۴- در موارد کاربری انبار و توقفگاه و همچنین سالن های پرورش دام، طیور ، آبزیان و مجتمع های
گلخانه ای ارزش اعیانی معادل ۶۰ درصد ارزشهای مربوط مطابق بند ) (۱فوق محاسبه گردد.
۵- ارزش هر متر مربع پارکینگ و انباری معادل ۵۰ درصـد ارزش اعیـانی کـه مطـابق بنـد (۱فـوق)
تعیین می گردد، محاسبه شود.
۶- در محاسبه ارزش اعیانی املاک، کلیه فضاهای غیرمسقف و همچنـین مشـاعات سـاختمان جـزء
اعیانی محسوب نمی شوند.
۷- به ازاء هر سال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف ۲۰ سـال نسـبت بـه سـال
محاسبه ارزش معاملاتی ۲% از ارزش اعیانی که مطابق بندهای فوق تعیین می گردد، کسر شود.

قسمت سوم : ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان ها، سالن ها، کارگاه ها و … تکمیل نشده
ارزش اعیانی ساختمان ها، سالن ها و کارگاه های تکمیل نشده بـا توجـه بـه وضـعیت آن در هریـک از
مراحل ساخت و با رعایت مقررات قسمت دوم ضوابط اجرایی ایـن مجموعـه بـه شـرح ذیـل تعیـین
می گردد. ضمناً در املاکی که دارای دو یا چند طبقه می باشند، ارزش اعیـانی هـر طبقـه بـر اسـاس
تطبیق وضعیت موجود آن با یکی از مراحل سه گانه ذیل محاسبه گردد.

درصد از کل ارزش اعیانی سالن ها و کارگاه ها ساختمان ردیف
۳۰ فونداسیون اسکلت ۱
۵۰ اسکلت سفت کاری ۲
۸۰ سقف و دیوارکشی نازک کاری ۳

 

 

جهت دریافت وقت مشاوره حضوری می توانید با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱-۲۲۸۲۶۳۱۸

شرکت مهندسی تکا

جهت عضویت در کانال شرکت مهندسی تکا بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 ۱۲۳۸۵

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
نویسنده : تکا

نوشته شده در تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

1 دیدگاه

  1. دیکشنری گفت:

    ممنون از مطلب خوبتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.