محاسبه عوارض طبق آخرین مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در سال 1398

عوارض محاسبه شده در سایت تکا بر اساس مصوبه صد و بیست و یکمین جلسه شواری اسلامی شهر تهران مورخ 14/11/97 و بنای مجاز املاک مطابق با طرح تفصیلی می باشد