مشاوره مشارکت در ساخت

۱۳۹۴-۱۰-۲۰
نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

برای دانلود نمونه قرارداد مشارکت در ساخت بر روی لینک های زیر کلیک کنید. فرم خام نمونه قرارداد مشارکت در ساخت     برای دانلود قانون مدنی بر روی […]
۱۳۹۴-۱۰-۱۹
توافقنامه ی همسایگان جهت مشارکت درساخت

فرم خام توافقنامه ی همسایگان جهت مشارکت درساخت

  تفاهم نامه مشارکت درساخت ماده ۱) طرفین معامله: مالکین ۱ – آقا / خانم ………………………………………………….. فرزند ……………………………. به شماره شناسنامه ………………………………. و کد ملی ………………………………………… […]