پروژه های معماری شرکت تکا

۱۳۹۵-۰۴-۲۴
مجتمع مسکونی آجودانیه دهم

طراحی معماری مجتمع مسکونی آجودانیه دهم

                                                    […]
۱۳۹۵-۰۴-۲۳
مجتمع مسکونی آجودانیه سیزدهم

طراحی معماری مجتمع مسکونی آجودانیه سیزدهم

                                                    […]
۱۳۹۵-۰۴-۲۳
مجتمع مسکونی قیطریه

طراحی معماری مجتمع مسکونی قیطریه

                                                     […]
۱۳۹۵-۰۴-۲۳
مجتمع مسکونی آفتاب

طراحی معماری داخلی مجتمع مسکونی آفتاب

                                                     […]
۱۳۹۵-۰۴-۲۳
مجتمع مسکونی کاشانک

طراحی معماری مجتمع مسکونی کاشانک

                                                      […]
۱۳۹۵-۰۴-۲۳
مجتمع مسکونی راز

طراحی معماری مجتمع مسکونی راز

                                                     […]
۱۳۹۵-۰۲-۲۷
مجتمع مسکونی گل سنگ

طراحی معماری مجتمع مسکونی گل سنگ

                                                       […]
۱۳۹۵-۰۲-۲۷
مجتمع مسکونی جمال آباد

طراحی معماری مجتمع مسکونی جمال آباد

                                                      […]