موضوعات حقوقی

۱۳۹۴-۱۱-۲۷
قرارداد مشارکت در ساخت یک سند رسمی؟

آیا قرارداد مشارکت در ساخت یک سند رسمی است؟

  آیا قرارداد مشارکت در ساخت یک سند رسمی است؟  سند رسمی سندی است که از طریق مراجع زیر تهیه شده باشد. ۱-دفتر اسناد رسمی ۲-دفاتر […]
۱۳۹۴-۱۱-۲۶
سکوت علامت رضا نیست!

سکوت علامت رضا نیست!

   طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود. اما در فقه (صرف نظر از قراین) اعم از رضا […]
۱۳۹۴-۱۱-۲۴
مالکین مخالف ساخت و ساز

در صورتی که در یک ساختمان قدیمی تعدادی از مالکین مخالف ساخت و ساز باشند چه باید کرد؟

طبق ماده ی ۳۱ قانون مدنی: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون. در صورتی که به تشخیص […]
۱۳۹۴-۱۰-۲۸
شش دانگ زمین

تعریف شش دانگ زمین

((شش دانگ به معنای مالکیت شش دانگ هست.))   شش دانگ در شش جهت یعنی شمال، جنوب، غرب، شرق، بالا و پایین که می شود شش […]
۱۳۹۴-۱۰-۱۹
توافقنامه ی همسایگان جهت مشارکت درساخت

فرم خام توافقنامه ی همسایگان جهت مشارکت درساخت

  تفاهم نامه مشارکت درساخت ماده ۱) طرفین معامله: مالکین ۱ – آقا / خانم ………………………………………………….. فرزند ……………………………. به شماره شناسنامه ………………………………. و کد ملی ………………………………………… […]