نظام مهندسی

۱۳۹۵-۰۷-۱۴
مدت زمان کنترل نقشه های فاز دو معماری در نظام مهندسی تهران

مدت زمان کنترل نقشه های فاز دو معماری در نظام مهندسی تهران

  بر اساس مصوبه کمیته پنج نفره استان تهران و پس از جلسات تفاهم فی مابین شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی تهران، از تاریخ ۱۸ […]