نظام مهندسی

۱۳۹۵-۰۷-۱۴
زمان کنترل نقشه های فاز دو معماری

مدت زمان کنترل نقشه های فاز دو معماری در نظام مهندسی تهران

  بر اساس مصوبه کمیته پنج نفره استان تهران و پس از جلسات تفاهم فی مابین شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی تهران، از تاریخ ۱۸ […]