مشخصات پروژه

نام ساختمان: زرمشت
طراحان : مهندس حسن نیک افکار، مهندس رئوف قاسمی
کمک طراح: مهندس سارا ناصریه
کارفرما: عزیز محمدی
زیربنا: ۳۸۱۵

طراحی معماری نما پروژه مسکونی زرمشت
طراحی نما پروژه مسکونی زرمشت شرکت مهندسی تُکا
طراحی معماری نما پروژه مسکونی زرمشت
طراحی نما پروژه مسکونی زرمشت شرکت مهندسی تُکا
طراحی معماری نما پروژه مسکونی زرمشت

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.