ضوابط پارکینگ 

بر اساس ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران، تأمین و احداث پارکینگ موردنیاز برای تمامی ساختمان‌ها و در همه‌ی پهنه‌ها الزامی است.

پارکینگ موردنیاز: حداقل تعداد پارکینگ که بر اساس کاربری موردنظر تعیین می‌شود.

پارکینگ مزاحم: جانمایی این پارکینگ به‌گونه‌ای است که فقط با خارج شدن آن از محدوده پارکینگ، امکان تردد اتومبیلی که مزاحم آن بوده میسر خواهد بود! پارکینگ مزاحم باید یک‌به‌یک باشد.

 تعداد پارکینگ مورد نیاز 

واحدهای مسکونی 

بر اساس سطح خالص آپارتمان تعداد پارکینگ موردنیاز تعیین می‌شود.

تا ۱۵۰ مترمربع                               ۱ واحد

بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ مترمربع                   ۲ واحد

بیشتر از ۲۵۰ مترمربع                      ۳ واحد

واحدهای تجاری

در پهنه‌های تجاری و مختلط (پهنه‌های S و M) بر اساس هر ۱۰۰ مترمربع زیربنای مفید تعداد پارکینگ‌ها تعیین و عنوان می‌شود. جدول مشخصی دارد که در طرح تفصیلی به تفکیک هر پهنه تعیین‌شده است. در این میان می‌توان به مهم‌ترین پهنه‌ها مثل M111 با ۶ واحد پارکینگ و پهنه M112 با ۵ واحد پارکینگ به ازای هر ۱۰۰ مترمربع زیربنای مفید اشاره کرد. در کاربری اداری، تعداد پارکینگ مورد نیاز ، نصف پارکینگ‌های مورد نیاز کاربری تجاری است . در مواردی که تعداد پارکینگهای مورد نیاز عدد اعشار است، تعداد پارکینگ معادل باید به سمت عدد بزرگتر تقریب گردد.

برای مثال اگر پروژه‌ای در پهنه M111 دارای ۸۰۷ مترمربع زیربنای مفید اداری و ۲۱۱ مترمربع زیربنای مفید تجاری باشد به ترتیب ۲۵ واحد پارکینگ اداری و ۱۳ واحد پارکینگ تجاری موردنیاز، باید طراحی و تأمین کند.

چند نکته

نکته اول: اگر در زمینی امکان احداث پارکینگ به تعداد موردنیاز مقدور نباشد می‌توان در شعاع حداکثر ۲۵۰ متری ملک و در ساختمان‌های مجاور پارکینگ موردنیاز را تأمین نمود.

نکته دوم: ایجاد پارکینگ مازاد مزاحم تنها در پهنه سکونت و صرفا در صورتی که براساس ضوابط و مقررات ملزم به تامین پارکینگ مازاد باشد و ثانیا پارکینگ مزاحم ، صرفا متعلق به یک واحد بوده و مزاحمتی برای سایرین ایجاد نکند ، بلامانع است.

نکته سوم: در کلیه زیر پهنه های استفاده از اراضی، تامین ۵ درصد از کل ظرفیت پارکینگ به منظور استفاده معلولین الزامی است.

نکته چهارم:  ایجاد تنها یک راه ورودی برای پارکینگ از هر خیابان مجاز است . در صورتی که بر ملک ۲۵ مترو بیشتر باشد ، (صرفا در پارکینگ های عمومی و موارد تجمیع قطعات با حداقل بر ۱۴ متر ) با الویت به تامین پارکینگ ملک ، استفاده از دو درب ورودی برای پارکینگ مجاز است.

ابعاد پارکینگ

حداقل فضای خالص برای یک واحد پارکینگ ۵ × 2/50 متر است. به ازای اضافه شدن هر واحد پارکینگ فضایی به عرض ۲ متر به ابعاد فوق اضافه می‌شود. برای مثال اگر ۴ واحد پارکینگ کنار یکدیگر طراحی شود فضایی به ابعاد حداقل ۵ × 8/50 متر موردنیاز خواهد بود.

 نکته ۱: عرض پارکینگ معلول باید حداقل 3/50 متر باشد.

نکته ۲: اگر پارکینگ بین دو دیوار بسته قرار گیرد، باید ۵۰ سانت به عرض‌های فوق افزوده گردد.

 

 

 
ضوابط پارکینگ در پروژه های مسکونی و اداری تجاری تهران شرکت مهندسی تُکا
ضوابط پارکینگ در پروژه های مسکونی و اداری تجاری تهران شرکت مهندسی تُکا

ارتفاع پارکینگ

حداکثر ارتفاع مفید مجاز پارکینگ 2/60 متر است. 

عرض، شیب و شعاع گردش پارکینگ

– عرض رامپ عبوری ماشین‌ها باید 3/50 متر لحاظ گردد. اگر بیش از ۲۵ واحد پارکینگ داشته باشیم، عرض ۵ متر موردنیاز است.

  • حداکثر شیب رامپ دسترسی برای پارکینگ خصوصی ۱۵ درصد و برای پارکینگ عمومی ۱۲ درصد است.

– شعاع گردش رامپ، حداقل 6/50 متر از آکس رمپ قوسی است. و در صورتی که عرض رمپ ۵ متر باشد شعاع به 7/25 افزایش می یابد.

ضوابط پارکینگ در پروژه های مسکونی و اداری تجاری تهران شرکت مهندسی تُکا
جهت اطلاع از سرفصل‌ها و خرید پکیج کلیک نمایید.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.