کارشناس فنی مرضی­ الطرفین به جای داور یا حَکَم

در صورت بروز اختلاف در قرارداد مشارکت در ساخت می توان از کارشناس فنی مرضی الطرفین به جای داور استفاده کرد.