طراحی و اجرای پروژه زرتشت
طراحی و اجرای پروژه زرتشت

شرکت فنی مهندسی تُکا در زمینه طراحی معماری در سه فاز اصلی با رعایت تمامی اصول حاکم بر منطقه، منطبق با مقررات ملی ساختمان و اخذ مجوز های مربوطه در زمینه های زیر فعالیت می کند:

طراحی معماری

برای انجام طراحی معماری هر پروژه مراحلی را باید به ترتیب طی کرد که انجام هر مرحله مستلزم انجام مرحله قبل به صورت کامل می­باشد. این مراحل به شرح زیر می باشد.

۱ – فاز صفر معماری

اولین مرحله برای شروع طراحی پروژه فاز صفر معماری یا مطالعات اولیه است که موارد زیر را شامل می شود:

 ۱- ۱ تهیه نقشه های سایت پلان و تحلیل سایت پلان

توپوگرافی: بررسی کد های ارتفاعی هر نقطه از سایت پلان که توسط نقشه بردار تهیه شده است. در این بخش شیب زمین، برآورد کد گذاری ها، تعیین بهترین محل ورودی پارکینگ و مسائلی از این دست مشخص می گردد.

تحلیل هندسه سایت: با پیاده سازی خطوط حدود اربعه زمین گاها فرم های خاصی به پلان تحمیل می شود، که می تواند پتانسیل های خاصی را برای طراحی ایجاد کند. پس از برداشت نقشه سایت توسط نقشه بردار و تبدیل به نقشه های دوبعدی تحلیل هندسه سایت قابل انجام است.

هندسه سایت-شرکت مهندسی تُکا
هندسه سایت

دید و منظر: دید و منظر پروژه بر روی ایجاد آرامش، کاهش استرس و فروش راحت تر پروژه تاثیر می‌گذارد. این موضوع هم از نظر دید ساکنین به خارج و دید خارج به بنا باید مورد بررسی قرار گیرد.

طراحی دید و منظر-شرکت مهندسی تُکا
طراحی دید و منظر

شبکه دسترسی (معابر): رتبه بندی معابر اطراف و منتهی به سایت پلان یکی از موارد مهم در تحلیل سایت است. در این مرحله ارتباط میان سایت پلان با معابر اصلی و فرعی مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی دقیق این بخش در طراحی ورودی‌ها و تامین پارکینگ تاثیر به سزایی دارد.

همجواری ها: در این مرحله مواردی همچون مطالعه بناهای همجوار، الگو و بافت معماری منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد.کاربری ساختمان‌های اطرف و نحوه رفت و آمد به آنها بسیار حائز اهمیت است.

طراحی همجواری ها-شرکت مهندسی تُکا
طراحی همجواری ها

شرایط اقلیمی: در این مرحله موقعیت اقلیمی پروژه مورد بررسی قرار می‌گیرد.میزان دما، نور، بارش سالیانه، نور و زاویه تابش خورشید، موقعیت جغرافیایی و جهت وزش باد در این بخش حائز اهمیت است. ممکن است در یک سایت عناصر طبیعی و مصنوعی زیادی وجود داشته باشد که بر روی طراحی پروژه تاثیر گذار باشد که برخی از این عناصر می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در طراحی پروژه تاثیر گذار باشد.

بررسی شرایط اقلیمی-شرکت مهندسی تُکا
بررسی شرایط اقلیمی

۱-۲ ضوابط و استانداردهای منطقه
در این بخش ضوابط و استانداردهای سازمان‌های مربوطه همچون شهرداری، آتشنشانی و نظام مهندسی بر اساس حجم و تراکم قابل احداث مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

۱-۳ مطالعات ژئوتکنیک
در این بخش به مطالعه مشخصات فیزیکی و رفتار توده خاک تحت بارهای وارده پرداخته می‌شود و راه حل های مناسب جهت انتخاب روش گودبرداری و بهسازی شرایط زمین ارائه می‌گردد.

مطالعه ژئوتکنیک - شرکت مهندسی تُکا
مطالعه ژئوتکنیک

۱-۴ نیازها و خواسته‌های کارفرما
با توجه به ارائه مشاوره به کارفرما در خصوص موارد قبل و همچنین اولویت های کاربری ملک، نیاز‌ها و خواسته های کار فرما در پروژه جمع آوری می‌گردد.

۲ – فاز یک معماری
در این مرحله تمامی اطلاعات به دست آمده در مرحله فاز صفر پیاده سازی می‌شوند و در قالب نقشه‌های فاز یک معماری ارائه می‌گردد. نقشه های فاز یک معماری شامل پلان های طبقات، نما و مقاطع می‌باشد. نقشه های فاز یک معماری برای معرفی پروژه، محل استقرار ساختمان، مشخصات نمای ساختمان، چیدمان فضاها و روابط بین آنها و … کاربرد داشته و مبنای ارزیابی و تصمیم گیری کارفرما است و فاقد دقت لازم جهت اجرای پروژه می باشد. برای وضوح بیشتر طرح، از ماکت و ترسیمات سه بعدی استفاده می‌شود. کلیه نقشه‌های فاز یک معماری به بحث و تبادل نظر با کارفرما گذاشته شده و خروجی مشترک این تبادل نظر جهت اخذ مجوز های لازم برای اجرای پروژه به سازمان های مربوطه ارسال می‌شود که در این مرحله بعضا نیاز به بازنگری مجدد در طراحی اولیه خواهد بود.

طراحی فاز 1 معماری-شرکت مهندسی تُکا
طراحی فاز ۱ معماری
طراحی فاز ۱ معماری

۳ – فاز دو معماری
در این مرحله نقشه‌هایی که در مرحله فاز یک طراحی شده و به تایید سازمان های مربوطه و کارفرما رسیده، مطابق با ضوابط مقررات ملی ساختمان، مجددا طراحی می شود. نکته حائز اهمیت در طراحی فاز دو معماری، عدم تغییر ماهیت طرح فاز یک معماری بوده اما دقت آنها با ارائه جزییات اجرایی بالا می‌رود. اگر در پروژه‌هایی دیده شد که در فاز دو معماری ماهیت طرح فاز یک تغییر پیدا کرده است، این امر ناشی از عدم دقت لازم در مطالعات و تبادل نظرات در حین طراحی فاز یک بوده است.
برای طراحی فاز دو معماری ضروریست که تمامی نقشه های معماری، سازه و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی فاز یک، بررسی و با همفکری و اعمال نظر مهندسین چهار رشته فوق، نقشه های فاز دو معماری تهیه شود، در غیر اینصورت نقشه‌های طراحی شده فاز دو معماری از انسجام و هماهنگی کامل برای اجرای پروژه برخوردار نخواهد بود.
مطابقت نقشه‌های فاز دو معماری با نقشه های سازه و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد.کنترل و هماهنگی این نقشه ها زیر نظر مهندس معمار انجام می‌پذیرد و به عنوان نقشه‌های اجرایی پروژه در اختیار مجریان قرار می‌گیرد.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.