خدمات داوری به روش زیر قابل اجراست

  1. قبول داوری قبل از امضای قرارداد
  2. داوری بعد از امضای قرارداد (در زمان بروز اختلاف)

۱- اعتبار تعیین داور و تصمیم آن در قرارداد مشارکت در ساخت و پیش فروش و بیع و سایر عقود:

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی طرفین معامله می توانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را در قرارداد مشارکت در ساخت و پیش فروش و بیع و سایر عقود از طریق داور حل و فصل نمایند.
حکم داور برای طرفین (درصورت عدم وصول درخواست ابطال آن از دادگاه در فرجه قانونی)  از طریق دادگستری قابل اجراست.

۲- نحوه­ اعتراض به رای داوری

طرفین می توانند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم به بطان رای داوری را درخواست کنند و دادگاه نیز به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

۳- در قرارداد مشارکت در ساخت و بیع و پیش فروش کدام دادگاه صالح به رسیدگی برای ابطال رای داوری است؟

دادگاهی صالح به رسیدگی است که در محل وقوع مال غیر منقول که رای داوری در خصوص آن صادر شده است واقع شده باشد.

۴- نحوی ابلاغ رای داوری

چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خود را دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داد تسلیم نماید.

۵- آیا تعیین داوری در قرارداد مشارکت در ساخت اجباری است؟
خیر! در صورت عدم تعیین داور طرفین می توانند در زمان وقوع دعوا داور مرضی والطرفینی که مورد تایید باشد را تعیین نمایند یا مستقیما به مراجع قضایی مراجعه نماییند.
در این خصوص شرکت تکا متشکل از تیم متخصص فنی و حقوقی امکان داوری در خصوص حل و فصل مسائل احتمالی قراردادهای مشارکت را دارد.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.