گونه ای از سیستم مدیریت اجرا پروژه ساختمانی است که در آن سه عامل اصلی که عبارت‌اند از: ۱-کارفرما ۲-مدیرپیمان ۳-مشاور نقش دارند.

در قراردادهای مدیریت پیمان ساخت کارفرما یک شخص حقیقی یا حقوقی را که پروانه اشتغال دارد را به عنوان مجری مشخص و آن مجری باید تمامی مسؤلیت‌هایی که تعریف شده است را تا زمان تضمین بپذیرد که آن مسؤلیت‌ها بستگی به قراداد شما دارد. وی درصدی که طی توافق کارفرما و مدیر پیمان انجام شده را به عنوان حق بالاسری یا مدیریت پروژه دریافت می‌کند.

قرادادهای مدیریت پیمان در کل ۵ شکل کلی نوشته می‌شوند که عبارت‌اند از:

انواع-مدیریت-پیمان-شرکت-تُکا
انواع مدیریت پیمان شرکت-تُکا

 
  1. قراردادهای پیمان تک عاملی: در این شیوه قراداد پیمان، کارفرما تمامی فعالیت‌های مختلف پروژه را خودش به تنهایی انجام می‌دهد.
  2. قراردادهای پیمان دو عاملی: در قراردادهای پیمان ساخت دوعاملی، کارفرما وظیفه تامین هزینه‌ها و مدیرپیمان اجرا کل پروژه را دارد.
  3. قراردادهای پیمان سه عاملی: در قراردادهای سه عاملی همانند قراردادهای دوعاملی کارفرما تامین کننده هزینه‌هاست. مدیرپیمان وظیفه اجرا را در پروژه دارد و می توان از مشاور در این قراداد، به عنوان مرجع فنی در پروژه نام برد. در اینگونه قرادادها مشاور نقش بسیار مهمی در روند پروژه دارد بنابراین انتخاب مشاور می‌تواند در تکمیل شدن پروژه، کاهش هزینه‌ها و کم شدن زمان پروژه و اجرای بهتر پروژه نقش داشته باشد.
  4. قراردادهای پیمان چهار عاملی: عامل چهارم در واقع نماینده کارفرما، هماهنگ کننده عوامل و بخشی از مسئولیت‌های کارفرما را بر عهده دارد.
  5. قراردادهای پیمان نوین مهندسی: ماهیت اصلی این روش‌ها تامین مالی برای پروژه‌های بزرگ می‌باشد.

در قرادادهای مدیریت پیمان ساخت، شیوه پرداخت حق بالاسری یا مدیریت پروژه متفاوت و بستگی به قراداد شما دارد.

نکته مهم۱: در تمامی قراردادهای مدیریت پیمان انتخاب کادر اجرایی و سرپرست عوامل اجرایی (مدیرپیمان) بسیار حائز اهمیت است.

نکته مهم۲: در تمامی قرادادهای مدیریت پیمان ساخت داشتن یک مشاور آگاه الزامی است.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.