با توجه به اهمیت فرم هندسی ملک بر کیفیت دو پارامتر نورگیری و سطح اشغال ساختمان، که می‌تواند تاثیر بسزایی در انتخاب ملک جهت مشارکت و خرید داشته باشد، در این مقاله سعی شده است به چگونگی تاثیر گذاری فرم هندسی بر دو پارامتر نامبرده پرداخته شود:

۱) نور

میزان و زاویه تابش نور تاثیر مستقیم بر کیفیت نورگیری و در نتیجه بر کیفیت ساختمان ساخته شده دارد. لذا با توجه به محدودیت نورگیری مستقیم در ساختمان‌های احداثی که به طور مفصل در مقاله ای با عنوان شمالی یا جنوبی بودن ملک به آن پرداخته شده است، می‌توان نتیجه گرفت که در مقایسه دو ملک با مساحت برابر، ملکی که عرض نورگیری (بر ملک) بیشتری دارد نور بیشتری دریافت می‌کند.

۲) سطح اشغال و بنای قابل احداث

فرم هندسی زمین تاثیر بسزایی بر میزان سطح اشغال و بنای قابل احداث دارد. دقت به این مهم در هنگام خرید ملک می‌تواند اثر قابل توجهی در افزایش میزان سودآوری پروژه داشته باشد و همچنین غافل شدن از آن می‌تواند امنیت سرمایه گذاری طرح را به مخاطره بیاندازد.

پیشتر در مقاله‌ای تحت عنوان سطح اشغال و تراکم مجاز ملک، به طور مفصل به تعریف و نحوه محاسبه سطح اشغال و بنای قابل احداث ملک پرداخته ایم. لذا با توجه به تعریف می‌توان نتیجه گرفت که دو عامل نسبت ابعادی و زاویه اضلاع ملک بیشترین تاثیر بر میزان سطح اشغال و بنای قابل احداث را دارا می‌باشد:

۲-۱) نسبت ابعادی اضلاع

دو ملک را با مساحت برابر در نظر بگیرید (همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است مساحت دو زمین ۳۰۰ متر مربع می‌باشد). در صورت پیشروی ۲ متر مازاد بر ۶۰ درصد طولی، می‌توان مشاهده نمود که سطح اشغال در ملکی که نسبت ابعادی آن کمتر است (به مربع نزدیک تر است)، بیشتر می‌باشد.

در زمین‌های ناگونیا (ذوزنقه ای)، محل قرارگیری ساختمان در ملک می‌تواند در تعیین مقدار سطح اشغال موثر باشد. با توجه به اینکه محل احداث ساختمان در ملک توسط شهرداری از پیش تعیین شده است، لذا دقت به مثال زیر حائز اهمیت می‌باشد:

در اشکال زیر سه قطعه زمین با مساحت ۳۰۰ متر نشان داده شده است. می توان مشاهده نمود که سطح اشغال و بنای قابل احداث در صورت قرارگیری ساختمان در ملک با فرم هندسی شماره یک نسبت به شماره سه به مقدار ۵۰ متر مربع بیشتر می‌باشد.

سی دی کارگاه آموزشی جامع ضوابط معماری و شهرداری تهران
جهت اطلاع از سرفصل‌ها و خرید پکیج کلیک نمایید.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.