زمانی که بیش از یک سازنده یا مالک وجود داشته باشد موضوع فرق مسئولیت تضامنی و نسبی در قرارداد مشارکت در ساخت مطرح خواهد شد.

اما فرق مسئولیت تضامنی و نسبی در قرارداد مشارکت در ساخت در چیست؟

بصورت خیلی خلاصه

  • مسئولیت نسبی یعنی مسئولیت هر شخص نسبت به سهم خود
  • مسئولیت تضامنی یعنی مسئولیت هر شخص نسبت به کل تعهدات شرکا

 اگر مثلا ۳ نفر در قرارداد مشارکت به عنوان سازنده باشند و هیچ عنوانی از نوع مسئولیت ایشان ذکر نشده باشد هر شخص به نسبت یک سوم در خصوص پرداخت بلاعوض، هزینه ساخت، پرداخت خسارات، الزامات و تعهدات دیگر مسئول خواهد بود. در صورتی که یکی از سازندگان به تعهدات خود عمل ننماید دیگر سازندگان قانونا الزامی بر انجام کار ایشان نخواهند داشت.
ولی اگر در متن قرارداد ذکر شود که مسئولیت سازندگان بصورت تضامنی است (یا سازندگان متضامنا مسئول انجام تعهدات، خسارات، هزینه‌ها و …) می‌باشند، هر سازنده نسبت به انجام کل قرارداد الزام خواهد داشت.

پس پیشنهاد می‌شود حتما در خصوص سازندگان نوشته شود که: سازندگان بصورت تضامنی در خصوص انجام تعهدات مسئولیت دارند.

البته در خصوص مالکین این بحث متفاوت است و اساسا مسئولیت تضامنی معنی ندارد (مگر در اخذ خسارات نه در انجام اصل تعهد)

مثلا در خصوص تخلیه ملک کلنگی توسط واحد های مختلف

هرشخص فقط می‌تواند مسئولیت تخلیه و تحویل واحد خود را بپذیرد ولی باید در خصوص خسارت عدم تحویل ملک ذکر شود که :” پرداخت خسارت ناشی از عدم تحویل ملک به سازنده تماما بر عهده مالک یا مالکینی است که به این تعهد عمل ننموده‌اند.”
این متن در خصوص موارد دیگر مثل: زمانبندی انتقال سند، تنظیم وکالت کاری و … نیز باید نوشته شود.

 

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.