تفاهم نامه مشارکت درساخت

ماده ۱) طرفین معامله
مالکین
۱ – آقا / خانم ………………………………………………….. فرزند ……………………………. به شماره شناسنامه ………………………………. و کد ملی ………………………………………… صادره از ………………………………….. تابعیت ……………………… متولد……………… نسبت به ……………………… دانگ مورد معامله، مالک واحد شماره …….. طبقه …….. جهت………. به متراژ …… و قدرالسهم زمین به متراژ ……متر مربع
۲ – آقا / خانم ………………………………………………….. فرزند ……………………………. به شماره شناسنامه ………………………………. و کد ملی ………………………………………… صادره از ………………………………….. تابعیت ……………………… متولد……………… نسبت به ……………………… دانگ مورد معامله،مالک واحد شماره …….. طبقه …….. جهت………. به متراژ …… و قدرالسهم زمین به متراژ ……متر مربع
۳ – آقا / خانم ………………………………………………….. فرزند ……………………………. به شماره شناسنامه ………………………………. و کد ملی ………………………………………… صادره از ………………………………….. تابعیت ……………………… متولد……………… نسبت به ……………………… دانگ مورد معامله، مالک واحد شماره …….. طبقه …….. جهت………. به متراژ …… و قدرالسهم زمین به متراژ ……متر مربع
ماده ۲) مشخصات مورد تفاهم‌نامه:
تمامی ……………. سهم / دانگ مشاع از ۱۰۰ سهم / ۶ دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن دارای سند مالکیت به شماره چاپی ………………………. به پلاک ثبتی ……………….. / ………………………… مفروز از …………………… / …………………………… اصل بخش …………….. به متراژ …………. واقع در ………………………………………….. دارای …………. عدد کنتور برق و ………………….. واحد آب و ………………. کنتور گاز می‌باشد که مورد قبول طرفین می‌باشد.
ماده ۳) موضوع تفاهم‌نامه
عبارت است از مشارکت در ساخت ۱۰۰ سهم / ۶ دانگ مورد معامله (به شرح ماده ۲) که سازنده متعهد است در قبال ثمن معامله، ملک فوق را طبق ضوابط با حداکثر بنای مجاز با متراژ پروانه ساخت صادره شهرداری و جزئیات آتی این قرارداد ساخته و از هر حیث آماده نماید و مبلغ ……………………….. ریال معادل ……………………. تومان به صورت بلاعوض پرداخت نماید.
سازنده متعهد خواهد بود مبلغ ………………………………. ریال معادل ………………………………. تومان در آستانه تحویل ملک و بر اساس عرف به صورت قرض‌الحسنه جهت اسکان مالک در طول مدت ساخت نقدا، طی صورت جلسه پرداخت قرض‌الحسنه اسکان به مالک پرداخت نماید.

ماده ۴) مشخصات کلی سازه جدیدالتاسیس
تعداد ……….. طبقه بر اساس ضوابط شهرداری که شامل
……………. طبقه با کاربری مسکونی / اداری در تعداد ………….. واحد به متراژ حدود ……… متر

همکف با کاربری ……… باب پارکینگ / و ……….. باب تجاری حدود …………. متر
………… طبقه زیر همکف با کاربری پارکینگ به تعداد …………. باب
………… باب انباری به متراژ …………
دیگر فضاهای مورد توافق (فضاهای ویژه)
می¬باشد که حدود مشخصات فنی و عمومی و مصالح مصرفی آن پیوست قرارداد می‌گردد.
که طبق نقشه‌های احتمالی تقسیم واحدها حدودا به صورت زیر خواهد بود.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۵) قدرالسهم توافق شده ی طرفین به نسبت درصد از واحدهای احداثی
طبق توافق انجام شده سهم مالکیت هر یک از طرفین از ساختمان جدید به شرح ذیل تعیین می‌گردد.
سهم‌الشراکه مالکین…………….. درصد از طبقات…………….
سهم‌الشراکه طرف سازنده ………………. درصد از طبقات …………….
سهم‌الشراکه مالکین…………….. درصد از طبقات…………….(طبقاتی که سازنده باید از شهرداری توافقاتی خریداری نماید)
سهم‌الشراکه طرف سازنده ………….. درصد از طبقات ……….. (طبقاتی که سازنده باید از شهرداری توافقاتی خریداری نماید.)
ماده ۶) کیفیت و زمان پیش فروش توافق شده
با توافق طرفین سازنده حق پیش¬فروش سهم خود را دارد/ندارد.
پیش فروش ………………………… درصد از سهم هریک از طرفین پس از اجرای …………… و ……………….. درصد از سهم هریک از طرفین پس از ………………………………………… ، بین طرفین و یا به شخص ثالث امکان پذیر می‌باشد.

 

تبصره ۱: هرگونه قرارداد فروش که بدون رعایت شرایط قید شده در بند بالا تنظیم شود، از درجه اعتبارساقط بوده و برای انتقال گیرنده آن، هیچ‌گونه حقی ایجاد نمی‌نماید.

ماده ۷) نحوه و زمان انتقال قدرالسهم عرصه به نام شریک سازنده
طبق توافق طرفین در سه مرحله، مالکین اقدام به انتقال سند به نام طرف دوم قرارداد می‌نمایند.
پس از پرداخت فیش جواز ساخت و اخذ جواز و تخریب ملک، …………………………….. دانگ از عرصه ملک موضوع قرارداد
اتمام سفت کاری و قبل از شروع گچ کاری مطابق عرف زمانی مهندسی، ………………………….. دانگ از عرصه ملک موضوع قرارداد
پس از اتمام کامل عملیات ساختمانی و تحویل ملک به مالکین، ……………………………………. دانگ از عرصه ملک موضوع قرارداد
استقرار مالکیت سازنده و استیفای وی از حقوق مالکانه مشروط به ایفای تعهدات کامل وی در مواعد مقرره موضوع این ماده می‌باشد.
میزان قدرالسهم هر یک از مالکین به شرح زیر می‌باشد.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
متراژ نهایی سهم هر یک از مالکین به شرح زیر است.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
جهت و طبقه¬ی مالکین پس از ساخت به شرح زیر خواهد شد.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۸) تعهدات مالکین
مالک اقرار می‌نماید که هیچ محدودیت و مانعی متوجه احداث ساختمان در زمین مذکور نبوده و مورد معامله فاقد هرگونه ایراد و اشکال قانونی می‌باشد.
مالک متعهد گردید براساس ماده ۱۰-۱ پس از امضای قرارداد با حضور در دفترخانه ……………………….. به نشانی ………… ……………………………………………………………….. نسبت به تنظیم وکالت جامع کاری بنام سازنده تنظیم نمایند، وکالت فوق می‌بایست بلاعزل و به مدت ……………………. ماه تنظیم گردد.در صورت فوت حجر هریک از افراد طرفین اول در مدت وکالت، ورثه ایشان موظفند ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اعطا عقد وکالت جدید به نام سازنده با شرایط حاضر اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول………………………….. می‌گردند. وکالت فوق می¬بایست همواره مستمر بوده تا اختلالی در مواعد و تعهدات سازنده ایجاد ننماید.
مالکین متعهد گردیده ملک موضوع قرارداد را در زمان مقرر در ماده ۱۰-۳ این قرارداد تخلیه و تحویل سازنده نمایند.

ملاک محاسبه شروع زمان این بند اعلام زمان اعلام کتبی سازنده به طرف اول مبنی بر دریافت جواز ساخت می‌باشد.
مالکین اقرار می‌نماید از افراد ممنوع¬المعامله نبوده و اقرار بر عدم توقیف ملک از طرف مراجع قضایی دارد و مورد معامله و در قید بازداشت یا مشمول مصادره اموال نیست و یا در طرح‌های کلی سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری و ……. نمی‌باشند.
(در صورت در رهن بودن) وی مکلف می‌باشد قبل از انتقال سند براساس ماده ۱۱ این قرارداد به نام سازنده از پلاک ثبتی فوق‌الذکر فک رهن به عمل آورد.
مالکین تعهد می¬نماید کلیه بدهی های ملک از جمله هزینه های دارایی، مفاصا حساب شهرداری و بدهی‌های دیگر ملک موضوع قرارداد را تا قبل از تحویل ملک پرداخت نمایند.
مالکین متعهد گردید نسبت به پرداخت حق و حقوق و کسب رضایت مستأجرین (صاحب سرقفلی) و خلع ید واحد تجاری اقدام نموده و مورد معامله به صورت بلا اشکال و بلا معارض در تاریخ مقرر به سازنده تحویل نمایند. شرح توافق نامه با صاحب سرقفلی به پیوست می‌باشد.
مالکین متعهد گردیدند نسبت مورد معامله (کلأ، جزیأ و منفعتأ) به غیر واگذار نگردیده و در صورت هرگونه ادعا از سوی معارضن و بروز عارضه احتمالی در آینده نیز، شخصأ آن را مرتفع و مسئولیت و خسارت ناشی از آن را به عهده خواهند گرفت.
مالکین متعهد گردیدند کلیه اسناد ملک معامله (بنچاق و سایر مدارک مورد نیاز) را همزمان با وکالت کاری جهت انجام امور مربوطه، پس از دریافت رسید به صورت امانت در اختیار سازنده قرار دهند.
کلیه هزینه های مربوط به عوارض شهرداری و نقل و انتقال (مالیات و عوارض و سایر تعهدات و دیون متعلقه تا قبل از تحویل مورد معامله به سازنده ) به عهده مالکین می‌باشد.
مالکین متعهد گردید به پرداخت هزینه انتقال سند قدرالسهم مالک به سازنده به صورت بالمناصفه از سوی طرفین مالکین مکلف می‌باشند ۴۸ ساعت قبل از تنظیم سند رسمی کلیه اسناد و مدارک لازم جهت انتقال قطعی پلاک ثبتی مذکور را تهیه و به دفتر اسناد رسمی شماره …………… تحویل دهد. ملاک عدم حضور طرفین گواهی دفترخانه مزبور می‌باشد.
تعهد و مسئولیت پاسخگویی به هرگونه دعوی حقوقی و کیفری مربوط به ملک قبل از تحویل ملک و به نوعی که با این قرارداد مرتبط نباشد بر عهده مالکین می‌باشد.
مالکین متعهد گردیدند هنگام پرداخت فیش خلافی و عوارض به میزان سهم خود را پرداخت نمایند.
مالکین متعهد گردید کلیه مبلغ دریافتی قرض‌الحسنه بابت اسکان را هنگام تحویل واحدهای نوساز به صورت تمام و کمال و بدون قید و شرط پرداخت نمایند مگر در مواردی که در همین قرارداد ذکر گردیده.
درصورت تاخیر هر یک از مالکین جهت انجام تعهداتشان ایشان به ازای هر روز مبلغ ………………………………. جریمه به سازنده پرداخت خواهند نمود.

ماده ۹) نماینده مالکین
مالک بدین وسیله آقای/خانم ……………………………. را به عنوان عامل هماهنگ کننده / عامل نظارت خود انتخاب می‌کند و نامبرده می‌پذیرد که به عنوان نماینده مالک عمل نماید.
کلیه صورتجلسات و توافقات بعدی این قرارداد با حضور …………….. نفر از مالکین به همراه نماینده قابل انجام و لازم¬الاجرا می¬باشد و حکم حضور همه مالکین را دارد و مورد تائید مالکین می‌باشد.
مالکین یا نماینده قانونی آنها حق نظارت بر پیشرفت پروژه را دارد ولی حق مداخله در مشخصات فنی و جزئیات اجرایی تائید شده را نخواهد داشت.
هر نوع وظیفه ای که مقرر است نماینده انجام دهد کاملا شفاف درج گردد.
ماده ۱۰) حق‌الزحمه مشاور
مستندا به ماده ۳۳۵ قانون تجارت، مالکین قرارداد متعهد و ملزم شدند، پس از عقد قرارداد نسبت به پرداخت حق‌الزحمه شرکت مهندسی تُکا اقدام نمایند. فسخ یا اقاله قرارداد تاثیری در میزان حق‌الزحمه نخواهد داشت و چنانچه یکی از طرفین قرارداد تفاضای فسخ آن را بنماید ملزم به پرداخت کمیسیون طرفین می‌باشد.

ماده ۱۱) حدود مشخصات فنی، عمومی و مصالح مصرفی
حدود مشخصات فنی، عمومی و مصالح مصرفی به پیوست می‌باشد
چنانچه هر یک از مصالح فوق در بازار موجود نباشد معادل ریالی آن با توافق طرفین ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
دیگر موارد ذکر نشده، بنابر خواست مالک، توافق سازنده و نظر کارشناس مشاور و توافقات طرفین قابل بررسی و ملاحظه می¬باشد.
تغییر مشخصات و مصالح ساختمانی با تراضی طرفین و انعکاس و اصلاح صورت جامع بلامانع می‌باشد.
چنانچه طرف اول خواهان مصالح غیر از مصالح مندرج در لیست نازک کاری در این قرارداد برای واحد خود باشند با احتساب ما به‌التفاوت در زمان کار قابل انجام می‌باشد.
ماده ۱۲) اضافه بنا
در صورتیکه سازنده اقدام به احداث بنای مسکونی یا تجاری، مازاد بر گواهی پروانه ساختمان نمود هزینه احداث بنا به عهده سازنده می¬باشد لیکن پرداخت هزینه خلاف و عوارض تراکم مازاد شهرداری یا توسعه تجاری مربوط به آن به عهده طرفین به نسبت سهم تعیین شده می‌باشد در این خصوص قبل از انجام هرگونه اقدامی توافق نامه کتبی طرفین الزامی و باید متمم قرارداد گردد.
در صورت کسب مجوز اضافه طبقات مازاد بر ماده ۴، کلیه هزینه ها، ازجمله هزینه تراکم، عوارض، صدور پروانه، و هزینه های ساخت و دیگر هزینه ها بر عهده سازنده می‌باشد و سهم هریک از طرفین از طبقه / طبقات حاصله به نسبت ……… % مالک و ……………….. % سازنده می‌باشد.
چنانچه در اظهارات و تعهدات هر یک از طرفین خلاف و فسادی کشف شود مسئولیت جبران خسارت وارده و جوابگویی در قبال اشخاص ثالث و مقامات صالحه قضایی بهعده متخلف می¬باشد.
این تفاهم¬نامه به اسناد مواد ۱۰ و ۳۲ و ۱۸۵ و ۱۹۰ و ۲۱۹ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۸ و ۳۳۹ و ۳۶۲ و ۴۵۷ و ۶۷۴ قانون مدنی  مشتمل بر ……………………. ماده و ………………………… بند ……………….. و تبصره در …………. ………………………. نسخه در ……………………….. صفحه متحدالمتن و متحدالاعتبار در تاریخ……………………………………………… بین طرفین قرارداد حاضر، امضاء و تنظیم گردید که ……………….. نسخه نزد طرف اول قرارداد و یک نسخه نزد طرف دوم و یک نسخه در دفتر مهندسی …………………………. نگهداری شود.

با احراز هویت طرفین قرارداد و اصالت مدارک اسناد، تمام مراتب مندرج در این قرارداد به تایید و گواهی می‌رسد.

کلیه صفحات قرارداد و پیوست¬ها به تایید، گواهی و امضا و اثر انگشت طرفین برسد.
کلیه صفحات قرارداد و پیوست¬ها به تایید، گواهی و امضا دفتر فنی مهندسی تُکا برسد.

باتوافق مالکین طرح معماری ساختمان به صورت ………خواهد بود.

Untitled

برای دانلود فرم خام توافق بین همسایگان مشارکت در ساخت برروی لینک زیر کلیک نمایید.

فرم خام توافق بین همسایگان برای مشارکت در ساخت

 

سی دی آموزش صفر تا صد مشارکت در ساخت

 

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.