مبانی ملکی حقوقی

در این قسمت با مبانی ملکی حقوی.... آشنا خواهید شد.

دوره مقدماتی

 1. آشنایی با حقوق ایران
 2. آشنایی با انواع مال
 3. آشنایی با انواع مالکیت
 4. مشارکت در ساخت به زبان ساده

دوره متوسط

 1. محاسبه قدرالسهم املاک به زبان ساده 
 2. مفهوم عقود و قرارداد ها
 3. انعقاد و عقد قرارداد
 4. آشنایی با داوری قراردادها
 5. میانجیگری قراردادها
 6. عقد بیع
 7. عقد اجاره
 8. عقد وکالت

دوره پیشرفته

 1. آثار قراردادها
 2. اجرای قراردادها
 3. انحلال قراردادها
 4. داوری پیشرفته قراردادها
 5. حقوق ثبت اسناد و املاک
 6. حقوق آپارتمانها
 7. قانون پیش‌فروش آپارتمانها
 8. عقد صلح
 9. عقد هبه
 10. عقد وقف
 11. عقد شرکت مدنی
 12. عقد جُعالِه

آخرین مطالب ملکی حقوقی

ماده دوازدهم تعهدات و اظهارات طرف دوم قرارداد مشارکت در ساخت

ماده دوازدهم تعهدات و اظهارات طرف دوم قرارداد مشارکت در ساخت

ماده دوازده تعهدات و اظهارات طرف دوم قرارداد مشارکت در ساخت به شرح زیر است:

آثار قرارداد مشارکت در ساخت

آثار قرارداد مشارکت در ساخت

بخش اول آثار قرارداد مشارکت در ساخت ماده سیزده آثار قرارداد مشارکت در ساخت به شرح زیر است:

ماده یازده تعهدات و اظهارات طرف اول قرارداد مشارکت در ساخت

ماده یازده تعهدات و اظهارات طرف اول قرارداد مشارکت در ساخت

طبق متن ماده یازده تعهدات و اظهارات طرف اول قرارداد مشارکت در ساخت، رعایت تمامی بخش‌ها الزامی و به شرح زیر است.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.