مهلت شروع عملیات ساختمانی

این مطلب در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ به روزرسانی شد.
مجوز افزایش مهلت شروع عملیات ساختمانی که از آن به عنوان تمدید پروانه ساخته نشده نیز یاد می‌گردد به مجوزی گفته می‌شود که در آن متقاضی می‌تواند تنها برای یک بار به مدت ۱۲ ماه مهلت شروع عملیات ساختمانی را افزایش دهد.
توجه به دو نکته زیر در مجوز افزایش مهلت شروع عملیات ساختمانی حائز اهمیت می باشد.

الف- در صورت مراجعه متقاضی قبل از اتمام مهلت شروع عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساختمانی، شهرداری تهران ملزم به صدور “مجوز افزایش مهلت شروع عملیات ساختمانی” صرفاً برای یک‌بار و بدون اخذ عوارض با مهلت اعتبار پروانه به صورت (یک سال+زمان شروع عملیات ساختمانی پروانه اولیه) و مهلت اتمام عملیات ساختمانی (یک سال+مهلت اتمام عملیات ساختمانی پروانه اولیه) می‌باشد.

نکته: تمدید پروانه ساخته نشده و یا مجوز افزایش مهلت شروع عملیات ساختمانی مشروط به عدم هرگونه تغییر در عرض گذر و ابعاد باقی مانده ملک، تغییر در پهنه‌ها و ابلاغ طرح‌های موضعی صورت می‌گیرد. در صورت هر گونه تغییر در یکی از موارد فوق درخواست تمدید به صورت درخواست تمدید پروانه تغییر نقشه دنبال خواهد شد.

ب- در صورت مراجعه متقاضی پس از اتمام مهلت شروع عملیات ساختمانی مندرج در پروانه  ساختمانی، شهرداری هیچگونه تعهدی جهت صدور مجوز افزایش مهلت شروع عملیات ساختمانی نداشته و جرایم ذکر شده ناشی از اتمام مهلت شروع ساختمانی برای آن منظور می‌گردد.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.