طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی

سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.

اما در فقه (صرف نظر از قراین) اعم از رضا دانسته شده است.

پیشنهاد می‌شود که هیچ وقت در انجام قرارداد مشارکت در ساخت با سکوت خود اجازه ندهید تا طرف مقابل شما برداشت از مثبت بودن نظر شما کند.

دانلود فرم خام توافق بین همسایگان برای مشارکت در ساخت

 

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.