پیش فروش مشارکت در ساخت

پیش فروش مشارکت در ساخت

طبق قانون پیش فروش مشارکت در ساخت طرفین توافق نمودند که دو طرف می‌توانند صرفا پس از اتمام کامل اسکلت/سفت‌کاری/ نازک کاری ساختمان و با مسئولیت شخصی خود (طبق تقسیم‌نامه ماده …) به نحوی كه هیچ‌گونه مسئولیتی برای طرف مقابل ایجاد ننماید، مشروط به رعایت و انجام مفاد ذکر شده در قرارداد مشارکت و حداكثر […]

انتقال سند قرارداد مشارکت در ساخت

انتقال سند قرارداد مشارکت در ساخت

انتقال سند قرارداد مشارکت در ساخت با انجام تعهدات سازندگان طبق زمان‌بندی جدول … و طبق گزارش پیشرفت کار که توسط ناظر پروژه ارائه می‌گردد، حق مالکیت بخشی از عرصه ملک به سازنده منتقل می‌شود. مالکین تعهد می‌نمایند که در این صورت جهت انجام تشریفات انتقال در 3 مرحله، در دفترخانه شماره …. به آدرس […]

ماده هشت تقسیم نامه

طبق توافق تقسیم طبقات و ماده هشت تقسیم نامه به طور مثال به شکل زیر انجام خواهد شد: طبقه واحد شرقی واحد غربی طبقه پنجم مالک مالک طبقه چهارم سازنده سازنده طبقه سوم مالک مالک طبقه دوم سازنده مالک طبقه اول مالک مالک تقسیم پارکینگ‌ها و انباری‌ها پس از تهیه و تایید نقشه‌ها توسط طرفین […]

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.