پیش نویس پروانه ساختمان

پرونده ها در حالت کلی به دودسته زیر تقسیم می‌شوند.

A: در موارد زیر پرونده شامل اجرای کامل ماده ۳۳ نظام مهندسی می‌شود.

I: تاریخ تشکیل بعد از ۹۲/0۲/0۱ باشد و متراژ بیش از ۳۰۰۰ متر مربع باشد.

II: تاریخ تشکیل بعد از ۹۲/0۷/۱۵ باشد و متراژ بیش از ۲۰۰۰ متر مربع باشد.

B: پرونده هایی که مشمول موارد فوق نمی‌گردد.

در خصوص پرونده های گروه Aدر صورتی که تشکیل پرونده حالت توام انتخاب شده باشد ، اخذ تایید سازمان نظام مهندسی قبل از تایید پیش نویس الزامی است.

تائیدیه نما :

I: جهت پرونده هایی که تشکیل آنها قبل از ۹۳/۱/۱ است در موارد زیر و بعد از اخذ پروانه باید به کمیته نما مراجعه کنند.

بیش از ۲۰۰۰ متر مربع
۲٫بیش از ۵ طبقه روی همکف و زیرزمین ها

۳۶٫۳ محور اصلی

II: جهت پرونده هایی که تشکیل آنها بعد از ۹۳/0۱/0۱ است اخذ تاییدیه نما قبل از تایید پیش نویس پروانه الزامی است .

مدارک لازم جهت انجام پیش نویس.

۱- تسویه حساب دفتر خدمات الکترونیک

۲-پرداخت فیش نوسازی سال جاری

۳- گواهی امضا چهار برگه طراحی معماری ، برق ، مکانیک ، محاسبات توسط مالک و مهندس

۴- نقشه های ۴ رشته مذکور در بند فوق، به صورت فایل اتوکد و پرینت در مقیاس A3  ممهور به مهر مهندس مرتبط (در صورتی که پرونده جز گروه A است و در مرحله تشکیل پرونده به صورت توام انتخاب شده باشد، اخذ تاییدیه نظام و سپس کنترل مطابقت نقشه معماری فاز  II با فاز I  توسط کارشناس کنترل نقشه قبل از تایید پیشنویسی الزامی است.)

۵- انتخاب ناظر (به واحد تشکیل پرونده مراجعه و پس از اخذ و تکمیل فرم مربوطه، به همان واحد ارائه می شود.)

توضیح :۱۵۰۰ متر مربع> زیر بنا  تک ناظر

۱۵۰۰ متر مربع   < زیربنا                            ۴ناظر

۶- گواهی امضاء فرم ناظر و مالک (پیوست )

توجه فرمائید که فرم مالک و ناظر شامل ۲ صفحه می باشدو هر دو صفحه باید توسط ناظر و مالک گواهی امضا گردد.

۷- گواهی امضا برگه سبز ناظر توسط مالک و ناظر

۸- قرارداد مالک و ناظر پس از مشخص شدن ناظر توسط سازمان نظام مهندسی

توضیح : فرم مربوطه از واحد تشکیل پرونده اخذ و تمام صفحات آن توسط مالک امضا و توسط ناظر مهر و امضا شود.

۹- انتخاب مجری 

* اگر  ۲۰۰۰  > زیر بنا و ۵  تعداد سقف نیازی به مجری نیست.

*اگر ۲۰۰۰  زیر بنا  یا ۶  تعداد سقف در صورتی که پرونده جز گروه A باشد مجری حقوقی

که توسط سازمان نظام مهندسی تایید شده باشد و در صورتی که جز گروه B باشد مجری حقیقی .

* در خصوص پرونده های گروه A که شامل مجری حقوقی می‌شوند پس از اخذ قرارداد مالک و مجری از سازمان نظام

مهندسی و مهر و امضا آن ، جهت ثبت در سیستم شهرسازی به واحد تشکیل ارائه شود.

۱۰- گزارش مکانیک خاک

* برای زیر ۲۰۰۰ متر مربع و کمتر از ۶ سقف نیاز ندارد.

* پرونده‌هایی که اعلام اولین فیش آنها بعد از ۹۳/۲/۲۰ می‌باشد نیاز به اخذ برگه سبز جهت استعلام از سازمان نظام مهندسی دارند.

* درصورتیکه نوع خاک تیپ II باشد تاییدیه ستاد بحران الزامی است.

۱۱- نامه اوقاف (درصورت وقفی بودن ملک) شامل موارد زیر است.

الف : تایید متراژ تراکم         
ب : تایید متراژ اصلاحی زمین

۱۲- تکمیل تعهد حصار کارگاهی (توسط مالک گواهی امضا شود.) (پیوست)

۱۳- تایید کمیسیون نما برای پرونده‌های که بعد از ۹۳/۱/۱ تشکیل شده‌اند.

۱۴- تعهد رعایت اصلاحی در صورتی که پروانه دو مرحله‌ای باشد.

۱۵- تهیه چک لیست مبحث ۶زلزله  ممهور به مهر مهندس محاسب

۱۶- تهیه چک لیست مبحث ۱۹ ممهور به مهر مهندس معمار

۱۷- تهیه دفترچه محاسبات ممهور به مهر مهندس محاسب

۱۸- تهیه چک لیست سازه نگهبان ممهور به مهر مهندس محاسب

در صورتی که درخواست تغییر نقشه است.

الف: اگر متراژ زیربنا درخواستی بیش از پروانه قبلی باشد رضایت مهندسین طراح (معمار، محاسب، برق، مکانیک)

ب: رضایت مجری و ناظر

ج: نقشه ها بصورت فایل و پرینت A3 (رشته طراحی ممهور به مهر مهندسین طراح)

د: در صورت تعویض ناظر تهیه و تکمیل فرم چهار قسمتی گواهی امضا شده الزامی است.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.