پیش فروش مشارکت در ساخت

پیش فروش مشارکت در ساخت

طبق قانون پیش فروش مشارکت در ساخت طرفین توافق نمودند که دو طرف می‌توانند صرفا پس از اتمام کامل اسکلت/سفت‌کاری/ نازک کاری ساختمان و با مسئولیت شخصی خود (طبق تقسیم‌نامه ماده …) به نحوی كه هیچ‌گونه مسئولیتی برای طرف مقابل ایجاد ننماید، مشروط به رعایت و انجام مفاد ذکر شده در قرارداد مشارکت و حداكثر […]

انتقال سند قرارداد مشارکت در ساخت

انتقال سند قرارداد مشارکت در ساخت

انتقال سند قرارداد مشارکت در ساخت با انجام تعهدات سازندگان طبق زمان‌بندی جدول … و طبق گزارش پیشرفت کار که توسط ناظر پروژه ارائه می‌گردد، حق مالکیت بخشی از عرصه ملک به سازنده منتقل می‌شود. مالکین تعهد می‌نمایند که در این صورت جهت انجام تشریفات انتقال در 3 مرحله، در دفترخانه شماره …. به آدرس […]

ماده شش تابعیت و محل امضای قرارداد

عدم ذکر این ماده خللی در قرارداد ایجاد نمی‌کند و اصل بر این است که اگر طرفین ایرانی در خصوص ملکی که در ایران واقع شده باشد حرفی نزنند مقصود تابعیت ایران است.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.