1. رعایت سقف تراکم
  2. رضایت کلیه مالکین
  3. درز انقطاع
  4. تاییدیه استحکام
  5. تامین پارکینگ و سایر ضوابط
  6. رعایت بر اصلاحی

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.