برای تعیین تراکم، سطح اشغال، حجم قابل ساخت و طراحی ساختمان خود می‌ توانید با شماره ۲۲۸۲۶۳۱۸-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید. 

بر اساس اصلاحیه سال ۱۳۹۸ طرح تفصیلی شهر تهران، ضوابط تجمیع قطعات چند پهنه‌ای به صورت زیر می باشد.

در صورت تجمیع قطعات واقع در پهنه (R) با قطعه واقع در زیرپهنه های (M) و یا (S) وهمچنین قطعات چند پهنه ای، قطعه تجمیعی حاصله صرفاً با داشتن کلیه شرایط ذیل، مشمول ضوابط و مقررات زیرپهنه مختلط و یا فعالیت مربوطه است:

الف: انطباق با ضوابط حداقلی زیرپهنه مربوطه مشروط بر اینکه صدور هر گونه مجوز ساختمانی و احداث بنا بر اساس ضوابط و مقررات زیرپهنه های فعالیت و مختلط صرفاً مشروط به عدم نفوذ اغتشاش و مزاحمت در بافت مسکونی به تشخیص شورای شهرسازی منطقه مربوطه است.(اصلاح طبق فراز سوم و ششم بند (۱) صورتجلسه ۵۵۲ کمیسیون ماده پنج شهر تهران)

ب: عمق قطعات مورد تجمیع، در پشت جبهه پهنه‌های فعالیت و مختلط، حداکثر به میزان دو پلاک مازاد بر پلاک اولیه، (منوط به رعایت بند الف) مشمول ضوابط زیرپهنه مختلط و فعالیت مربوطه است. قطعات واقع در بافت های مسکونی با عمق بیش از دو پلاک، صرفاً تابع ضوابط و مقررات زیرپهنه مسکونی مربوطه است.

پ: در موارد تجمیع قطعات محورهای اصلی با قطعات پشت جبهه، صدور هرگونه مجوز ساختمانی و احداث بنا بر اساس ضوابط و مقررات زیرپهنه های فعالیت و مختلط؛ اولاً مشروط به اینکه قطعه مربوطه شکل و فرم هندسی منتظم داشته باشد ثانیاً مجموع مساحت قطعات پشت جبهه نباید از مجموع مساحت قطعات بر محور اصلی بیشتر باشد و قطعه حاصله می بایست از تناسبات حداقلی لازم برخوردار باشد.( اصلاح طبق فراز(۴) بند یک صورتجلسه ۵۵۲ کمیسیون ماده پنج شهر تهران)

تبصره (۱): هرگونه پیشنهاد تجمیع در پشت جبهه، برای بیش از دو پلاک مازاد بر پلاک اولیه، به منظور بهره مندی از مزایای پهنه مختلط یا فعالیت، منوط به تصویب کمیسیون ماده پنج شهر تهران است.

تبصره (۲): در خصوص تناسبات حداقلی لازم؛ در زیرپهنه های مسکونی حداقل بر قطعات حاصل از تجمیع کمتر از ۱۰ متر و نسبت طول به عرض قطعه از حداکثر پنج به یک بیشتر نباشد. همچنین در زیر پهنه های فعالیت و مختلط نیز حداقل بر قطعات حاصل نباید از تجمیع کمتر از ۱۵ متر و نسبت طول به عرض قطعه از حداکثر چهار به یک بیشتر نباشد. (اصلاح طبق فراز (۵) بند یک صورتجلسه ۵۵۲ کمیسیون ماده پنج شهر تهران)

در صورت تجمیع قطعه واقع در پهنه (M) با قطعه واقع در پهنه (S)، ضمن رعایت شرایط بند ۹-۹، اگر پهنه (S)، مجاور گذر اصلی با عرض بیشتر باشد، قطعه تجمیعی مشمول ضوابط و مقررات پهنه (S) است. در سایر موارد، پهنه تجمیعی مشمول ضوابط پهنه M است.

در صورت تجمیع قطعه ها با کد‌های متفاوت (S) و یا کد های متفاوت (M) و یا کد های متفاوت (R)، قطعه تجمیع شده، مشمول ضوابط کد پهنه محور اصلی با عرض بیشتر است.

تبصره (۱): در صورتی که یکی از قطعات تجمیعی در پهنه حفاظت (G) باشد، کل پلاک حاصل از تجمیع، مشمول ضوابط زیرپهنه حفاظت مربوطه (G) است. (اصلاح طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ شورای عالی شهرسازی و معماری کشور)

تبصره (۲): در صورتی که یکی از قطعات تجمیعی، دارای کاربری تثبیت شده خدماتی یا فضای سبز، تجهیزات شهری و پارکینگ باشد، ضمن تاکید بر ممنوعیت کاهش مساحت کاربری های تثبیت شده، ضوابط ملاک عمل پلاک های تجمیعی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب کمیسیون ماده (۵) می رسد. (اصلاح طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و فراز اول بند یک صورتجلسه ۵۵۲ کمیسیون ماده پنج شهر تهران)

تبصره (۳): در صورتی که عرض گذرهای مشرف به ملک مشابه یکدیگر باشد، پهنه غالب، بر اساس کد پهنه با تراکم بیشتر ملاک عمل است.

شهرداری تهران ملزم است در چارچوب فراز هشتم بند (۱) صورتجلسه ۵۵۲ کمیسیون ماده پنج شهر تهران، برای کلیه موارد تجمیع و تعیین تکلیف قطعاتی با چند کد پهنه بندی، دستورالعمل اعمال کدگذاری مناسب حاصل از تجمیع و تعیین پهنه غالب را تدوین نماید. تا زمان تهیه دستورالعمل مذکور، رعایت موارد زیر الزامی است: ( اصلاح بند بر اساس فراز اول و دوم بند (۱) صورتجلسه ۵۵۲ کمیسیون ماده پنج شهر تهران)

  1.  هیچ گونه کاهشی در مساحت پهنه حفاظت (G) و کلیه کاربری های خدماتی تثبیت شده صورت نپذیرد.
  2. در املاک و اراضی با حداکثر ۵۰۰ متر مربع، زیر پهنه گستره یا محور اصلی  می تواند به عنوان زیرپهنه غالب تعیین گردد.
  3. در کلیه املاک و اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع و کمتر از یک هکتار، چنانچه کمتر از %۱۰ وسعت قطعه به یک یا چند زیرپهنه اختصاص یافته باشد؛ زیرپهنه غالب با رعایت کلیه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی به عنوان زیرپهنه اصلی ملاک عمل است.

در صورت تجمیع دو یا چند پلاک با نوعیت های باغ و غیر باغ، ضوابط ساخت و ساز در باغ به ضوابط غیر باغ افزوده خواهد شد. در این صورت جانمایی توده گذاری با رعایت عدم سایه اندازی و اشراف برای قطعات پیرامون در محدوده “غیر باغ” و منوط به تایید کمیته فنی باغ (طبق دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری) است. (اصلاح طبق دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲)

جهت اطلاع از سرفصل‌ها و خرید پکیج کلیک نمایید.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.