تقسیم‌نامه همانطور که از نام آن پیداست به این شکل است که هر یک از شرکای ملک، مال را با توافق بین خود تقسیم می‌کنند و سهم خود را جدا می‌سازند، این تعیین و جداسازی را تقسیم می گویند.

قرارداد مشارکت در ساخت 2 نوع تقسیم‌نامه دارد.

  1. -تقسیم‌نامه عادی که قبل از ساخت پروژه تنظیم می‌شود.
  2. تقسیم‌نامه محضری که پس از ساخت پروژه و در زمان تهیه اسناد جدید تهیه می‌شود.

تقسیم‌نامه عادی ابتدای قرارداد مشارکت نوشته می شود و فقط برای آگاهی از سهم طرفین در طبقات ساختمان آتی التاسیس است.

تقسیم‌نامه سبب می‌شود تا سهم مالکیت مشاعی طرفین در واحدها و ساختمان تفکیک شود، در واقع  عدم تهیه تقسیم‌نامه در قرارداد مشارکت در ساخت باعث می‌شود که سهم طرفین به صورت مشاع باقی بماند و فروش واحد‌های آپارتمانی فقط با رضایت کتبی طرف دیگر نافذ باشد. در صورت عدم وجود تقسیم‌نامه فروش یا پیش‌فروش هر کدام از واحدها بدون اجازه طرف دیگر حکم فروش مال غیر را خواهد داشت و وصف کیفری دارد.

نکته

تقسیم‌نامه‌ای که در قرارداد مشارکت در ساخت قید می‌شود (تقسیم‌نامه عادی) با تقسیم‌نامه‌ محضری که جهت اخذ سند تک‌برگ تهیه می‌شود متفاوت است.

 نمونه متن تقسیم‌نامه

 

تقسیم طبقات با توافق طرفین به شرح ذیل صورت گرفت.

 

طبقه

واحد شرقی

واحد غربی

پنجم مسکونی

طرف اول

طرف اول

چهارم مسکونی

طرف دوم

طرف دوم

سوم مسکونی

طرف اول

طرف اول

دوم مسکونی

طرف دوم

طرف دوم

اول مسکونی

طرف اول

طرف اول

واحد همکف

مالک

سازنده

پارکینگ منفی یک

  

پارکینگ منفی دو

  

متراژ دقیق سهم طرفین بعد از تهیه صورت مجلس تفکیکی و با در نظر گرفتن درصد مشارکت  مشخص خواهد شد.

تقسیم نامه الحاقی

با توافق طرفین مقرر گردید تا تقسیم نامه در تاریخ …………….. همزمان با …………….. با توافق و تایید طرفین به قرارداد الحاق شود .

نکته مهم

(تقسیم‌نامه نزد داور باشد)

 تقسیم‌نامه مطابق توافق طرفین در سه نسخه مجزا تهیه و امضا شد و نزد داور به امانت قرار گرفت. طرفین می توانند پس از اتمام مرحله …… با تایید و گزارش ناظر تقسیم‌نامه را اخذ نمایند.

تقسیم پارکینگ‌ها و انباری‌ها

طرف دوم ملزم می‌باشد تا مجوز حداقل …. تعداد پارکینگ را اخذ نمایدکه تعداد …. پارکینگ سهم طرف اول و تعداد …. پارکینگ سهم طرف دوم می‌باشد.

در صورت تامین پارکینگ مزاحم ارزش آن به میزان یک چهارم برابر ارزش یک پارکینگ عادی تلقی می‌شود.

در صورت تامین پارکینگ معلول ارزش آن به میزان یک و نیم برابر ارزش یک پارکینگ عادی تلقی می‌شود.

در صورت تامین پارکینگ مازاد بر تعداد ذکر شده سهم طرف اول از پارکینگ های مازاد ….. و سهم طرف دوم …. می‌باشد.

محل قرارگیری پارکینگهای هر یک طرفین پس از تهیه نقشه با نظر و توافق طرفین تعیین و تقسیم می‌گردد.

طبق توافق طرفین تقسیم انباری ها پس از تهیه نقشه با نظر و توافق طرفین تعیین و تقسیم می‌گردد.

ماده دوازدهم تعهدات و اظهارات طرف دوم قرارداد مشارکت در ساخت

آثار قرارداد مشارکت در ساخت

ماده یازده تعهدات و اظهارات طرف اول قرارداد مشارکت در ساخت

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.