دانگ واحدی است برای تقسیم زمین یا ملک و حالا با مفهوم حبه آشنا خواهیم شد.
هر دانگ معادل 12 حبه می باشد.
پس 6 دانگ یک زمین معادل 72 حبه می باشد.
پس به راحتی، یک دانگ 12 حبه، 2 دانگ 24 حبه، سه دانگ 6 حبه و ….
و برای تبدیل دانگ به حبه به دانگ می‌توان از فرمول زیر استفاده کرد.

حال با دو مثال روش تبدیل حبه دو به یکدیگر را توضیح می دهیم:

سوال 24 حبه چند دانگ است؟

پس 24 حبه معادل 2 دانگ است. البته این در حالتی است که تعداد حبه مضربی از 12 باشد ولی ممکن است محاسبات اعشاری شود که کمی محاسبه آن سخت می شود. به مثال دوم توجه کنید.

سوال دوم این است که مثلا 50 حبه چند دانگ است؟

طبق فرمول داده شده.

مشکل اینجاست که در دفاتر اسناد رسمی و اسناد مالکیت یا سهم باید بصورت دانگ کامل نوشته شود یا باید بصورت سهم درج گردد.

برای همین برای سوال دوم جواب 4 دانگ و 1666 سهم از 10000 سهم پاسخ صحیح می‌باشد. 

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.