1.انجام کلیه تسویه حساب ها با شهرداری و ادارات

مالک بایتستی نسبت به کلیه تسویه حساب‌ها از قبیل عوارض نوسازی و پسماند و ادارات برق، گاز، تلفن و کلیه هزینه‌های مربوط به ملک تا قبل از تحویل ملک به سازنده، اقدام کنند.

2.اخذ پروانه ساختمان

بر اساس ماده ی 100 قانون شهرداری، کلیه مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر، مکلف هستند قبل از هر اقدام عمرانی و شروع ساخت و ساز، از شهرداری محل، پروانه لازم جهت ساخت وساز را اخذ نمایند. البته می‌توان شرط نمود که پرداخت عوارض شهرداری در زمینه تخصص و هزینه کرد سازنده باشد. اما به این دلیل که مالک زمین تنها واجد الشرایط اخذ پروانه است، سازنده بایستی وکالت کاری را از مالک دریافت کند.

3.تحویل ملک به سازنده

مالک مکلف است ظرف مدت معین با همان شرایط و اوصافی که در قرارداد مشارکت در ساخت تعیین گردیده، ملک را به منظور شروع عملیات ساخت و ساز، تحویل سازنده دهد.

4.اقدامات ثبتی و تنظیم وکالت به نام سازنده

پس از پایان هر مرحله از عملیات ساخت، مالک بایستی قسمت مشخصی از سهم سازنده (دانگ تعیین شده در قرارداد) را به نام ایشان انتقال دهد و ضمنا دادن وکالت کاری به سازنده موجبات اجرایی‌سازی مراحل مختلف از قبیل اخذ پروانه‌های ساخت و ساز را فراهم می‌کند.

نکته 1

کلیک کنید.
مالکین فراموش نکنند"هر عملی که قرار است سازنده نسبت به آنها اقدام کند و هزینه هایش را بپردازد، سهم مالکین را کاهش و سهم سازنده را به صورت مرکب افزایش خواهد داد، بنابراین پیشنهاد میشود "اقداماتی که خود مالکین می‌توانند با هزینه شخصی خودشان انجام دهند را حتما خودشان عملی کنند تا انتهای کار منفعت بیشتری کسب کنند" .

نکته 2

کلیک کنید.
مالک بعد از اطمینان حاصل کردن از اخذ گواهی های ساخت و ساز توسط سازنده، ملک را تحویل ایشان کند. تا اگر شهرداری اجازه ساخت و ساز مطابق با تراکم و تعداد طبقات توافق شده طرفین در قرارداد را نداد، مالک از حق فسخ خود استفاده کند یا حداقل اجازه بازنگری راجع به ادامه مشارکت را داشته باشد.

نکته 3

کلیک کنید.
اسناد و مدارک ملک مهم ترین شاخصه هاییست که مالکیت شمارا اثبات می‌کند. بنابراین پرواضح است که سپردن اسناد و مدارک به مشاورین املاک و یا سازنده، از روز اول تا اتمام قرارداد به مراتب اشتباه بزرگیست که سایر مالکین انجام میدهند.

نکته 4

کلیک کنید.
مالک در تنظیم وکالت کاری به نفع سازنده، حتما به اختیاراتی که سازنده در مقابل آن وکالت نامه دریافت میکند، دقت و تامل داشته باشد و برای اعتبار آنها مدت زمانی درنظر بگیرد. همچنین مالک بایستی از دادن وکالت های نامربوط با حیطه اختیارات مختلف خودداری نماید.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.