مطالبه وجه چک برگشتی از راه ۳ زیر امکان‌پذیر می‌­باشد.

 1. طرح دعوی کیفری علیه صادرکنند­ه چک بلامحل

در چه مواردی می‌تواند طرح دعوی کیفری نمود.

 1. تنها دارنده‌ چک، یعنی کسی که آن را برای اولین بار به بانک ارائه داده است، حق شکایت کیفری دارد.
 2. دارنده­ چک جهت طرح دعوای کیفری باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور چک، آن را به بانک ارائه کند در غیر این صورت حق شکایت «کیفری» ساقط خواهد شد.
 3. دارنده­ چک باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت کیفری کند در غیر این صورت حق شکایت «کیفری» ساقط خواهد شد.

در چه مواردی نمی­‌توان طرح دعوی کیفری نمود.

 1. در صورتی‌که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
 2. هرگاه در متن چک وصول وجه منوط به تحقق شرطی باشد.
 3. چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
 4. هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
 5. در صورتی‌که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

مجازات صدور چک بی­ محل با طرح دعوی کیفری

مجازات صدور چک بی ­محل (علاوه بر مطالبه­ اصل مبلغ و ضرر و زیان آن) چنانچه مبلغ چک کمتر از یک میلیون تومان باشد حداکثر شش ماه حبس، اگر بین یک تا پنج میلیون تومان باشد شش ماه تا یک سال حبس و اگرمبلغ چک بیش از پنج میلیون تومان باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد.

 1. طرح دعوی حقوقی

  در مواردی که امکان اقدام کیفری وجود نداشته باشد می‌­توان از طریق اقدام حقوقی و فقط جهت دریافت مبلغ چک و ضرر و زیان آن اقدام نمود.

 2. از طریق دایره­ ی اجرای ثبت اسناد و املاک

این شیوه به علت نبود تشریفات می­‌توان سریع‌تر از دو شیوه­ قبلی به نتیجه برسد.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.