متن زیر مربوط به ویرایش اردیبهشت ۹۱ طرح تفصیلی تهران است و برای دسترسی به اطلاعات به روز می توانید ویرایش طرح تفصیلی شهر تهران تابستان ۹۸ را مطالعه کنید.

 

برای دانلود طرح تفصیلی شهر تهران بر روی لینک مقابل کلیک کنید. طرح تفصیلی pdf اردیبهشت ۹۱

متن کامل طرح تفصیلی

مقدمه
این سند، مجموعه‌ی ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران است، که بر اساس ضـوابط و مقررات طرح جامع تهران (بند ششم سند اصلی مصوب شورای عالی شهرسـازی و معمـاری ایـران، آذرمـاه ١٣٨۶) تدوین‌شده و مشتمل بر ضوابط خاص استفاده از اراضی و ساخت‌وساز در هریک از پهنه‌های شـهر تهران و همچنین ضوابط و مقررات عام ساخت‌وساز و شهرسازی در محدوده شهر تهران است.مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی، همراه با کلیه نقشه‌های یکپارچـه ١:٢٠٠٠ایـن طـرح، سـند اجرایی و ملاک عمل برای تحقق چشم‌انداز، اهداف و راهبردها و همچنین تکوین سازمان فضایی طرح جامع،به‌عنوان الگوی مطلوب توسعه شهر تهران، در افق طرح است. با اجرای طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران و اعمال ضوابط و مقررات آن، موجبـات هـدایت و کنتـرل تحولات کالبدی شهر، ساماندهی فضاهای شهری و دستیابی توأمان به حقوق عمومی و خصوصـی در سـطح شهر با تلفیق مناسب آن در پیشبرد مدیریت توسعه و عمران شهری میسر می‌گردد. سند ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران بر اساس بند (٣) مصوبه ۴۵۴کمیسیون مـاده
پنج شهر تهران (مورخ۱۳۸۷/۰۹/۰۴) تهیه و در اسفندماه ١٣٨٧ارائه‌شده است. سند مذکور در سال ١٣٨٨ در شهرداری تهران، معاونت شهرسازی و معماری و شهرداری مناطق، با دقت لازم، در جلسـات کارشناسـی
متعدد بررسی گردیـده و در مراجـع تصمیم‌سازی نهـایی گردیـد و در راسـتای اجـرای مصـوبه شـماره۱۵۳۷۴/١٣۵١/۱۶۰مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ شورای اسلامی شهر تهران، مبنی بر الزام شهرداری بـه ارائـه لایحـه
طرح تفصیلی، شهرداری تهران سند نهایی طرح تفصیلی شهر تهران را بر اساس سند مصوب طرح راهبری – ساختاری (جامع) شهر تهران و طرح تفصیلی ١:١٠٠٠٠مصوب کمیسیون ماده پنج‌ در اواخـر سـال ١٣٨٨بـه
شورای اسلامی شهر تهران ارائه نمود. شورای اسلامی شهر تهران نیز، پس از بررسی در کمیسیون‌های مربوطـه، سـرانجام در فروردین‌ماه ،١٣٩٠طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران را تأیید و تصویب نمود.
از ابتدای سال ١٣٩٠نیز، طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران، در کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج شهر تهران، تحت بررسی قرار گرفت، که نهایتاً بر اساس پیشنهاد‌ات اعضای کارگروه و سپس اعضـای کمیسیون ماده پنج، اصلاحات لازم انجام و سند نهایی طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران و ضـوابط و مقـررات آن، در اسفندماه ،١٣٩٠در کمیسیون ماده پنج شهر تهران، به تصویب رسید و در اردیبهشت‌ماه ١٣٩١نیز، به تائید
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید.

فصل اول
ضوابط و مقررات استفاده از اراضی و ساخت‌وساز در پهنه‌های شهر تهران

(۱): ساختار پهنه‌بندی شهر تهران

(۲): نحوه استفاده از اراضی و ساخت‌وساز در “پهنه سکونت” (R)

(۳): نحوه استفاده از اراضی و ساخت‌وساز در “پهنه فعالیت”  (S)

(۴): نحوه استفاده از اراضی و ساخت‌وساز در “پهنه مختلط”  (M)

(۵): نحوه استفاده از اراضی در “پهنه حفاظت سبز و باز”  (G)

(۶): اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری

 

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

(۱): ساختار پهنه‌بندی شهر تهران

پهنه‌بندی استفاده از اراضی محدوده شهر تهران، مبتنی بـر سـاختاری اسـت کـه بـرای جلـوگیری از تـداخل غیرضروری و نامناسب کارکردها، کاربری‌ها و فعالیت‌ها و ارتقاء کیفیت و کارایی محـیط شـهری نظام‌یافته اسـت.
پهنه‌بندی شهر تهران در مقیاس کلان، بیانگر نحوه استفاده از اراضی در عرصه‌های متمـایز شـهری، بـا توجـه بـه کارکردهای کلی و در مقیاس خرد، شامل ضوابط و مقرراتی است که نحوه و چگونگی ساخت‌وساز در زیر پهنه‌ها، مانند حداکثر تراکم ساختمانی مجاز و چگونگی توده گذاری (سطح اشغال و محل توده گذاری و استقرار بنا در قطعه) و ارتفاع و تعداد طبقات مجاز ساختمان با توجه به عرض معبر و توان دسترسی شبکه شهری را، متناسب بـا مسـاحت قطعه و تراکم تعیین می‌سازد.
بر مبنای اصول پهنه‌بندی و نقشه مصوب آن در طرح جامع تهران، نقشه‌های طرح تفصیلی شهر تهران به‌صورت یکپارچه در محیطی مناسب از سیستم اطلاعات جغرافیایی  (GIS) در مقیاس ١:٢٠٠٠، سامان‌یافته، تا به‌عنوان سـند مصوب و ملاک عمل شهر، موجبات پاسخگویی به صاحبان اراضی برای هرگونه ساخت‌وساز، با تراکم‌های سـاختمانی مجاز، را فراهم نماید.
نحوه استفاده از اراضی، چگونگی ساخت‌وساز، کم و کیف فعالیت‌های قابل‌استقرار و بهره‌برداری‌های مجـاز در هر محدوده از شهر تهران، بر اساس نقشه و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تهران است.
تتدقیق و مرزبندی پهنه‌ها در طرح تفصیلی شهر تهران در قالب زیر پهنه‌ها با کد سه‌رقمی، بر مبنـای معیارهـا و شاخصه‌های کمی و کیفی و با توجه به ویژگی‌های هر پهنه و وجه غالب شکل‌گرفته قبلی و گرایش به انـواع ساخت‌وساز ازنظر تراکم و طبقات و با جهت‌گیری‌های سازمان فضایی و ساماندهی سیما و کالبد شهر در مناطق شهری انجام‌گرفته است. بر این اساس “پهنه سکونت” با توجه به همگنی و وسعت قطعات، عرض معابر، تراکم و ارتفاع ساختمان‌ها و تعداد طبقات، سطح اشغال زمین و نیز میانگین تراکم نفر در هکتار، و همچنین “پهنـه فعالیـت” برحسـب مقیـاس عملکردی (عملکردهای فراشهری‌، شهری، منطقه‌ای، ناحیه‌ای و  محلی)، و “پهنه مختلط” با ترکیبـی از شاخص­های مذکور در پهنه‌های سکونت و فعالیت و سرانجام “پهنه حفاظت” (سبز و باز) با توجه به ویژگی‌های طبیعی خـاص و بـا رویکرد حفاظت فعال، از یکدیگر متمایز شده‌اند.
در پهنه‌بندی طرح تفصیلی شهر تهران، ۵۵زیر پهنه متمایز شده که نقشه‌های مقیـاس ١:٢٠٠٠طـرح تفصـیلی شهر تهران، نشانگر موقعیت و پراکنش زیر پهنه‌های مذکور، در محدوده‌ی شهر تهران است. این نقشه‌ها، همـراه بـا ضوابط و مقررات، به‌صورت توأمان، اسناد اصلی هدایت و کنترل تحولات کالبدی شهر تهران، را تشکیل داده و بـرای شهرداری تهران و کلیه دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و ذینفعان حقیقی و حقوقی محدوده شهر تهران، لازم‌الاجر است.

 

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

(۲): نحوه استفاده از اراضی و ساخت‌وساز در “پهنه سکونت” (R)

پهنه سکونت، محدوده‌هایی از شهر است، که کاربری غالب آن مسکونی بوده و به غیر از قطعـات و پلاک‌های مسکونی، شامل شبکه معابر و دسترسی‌ها، برخی از فعالیت‌های انتفاعی و غیرانتفاعی و خـدمات پشـتیبان سـکونت است. در این پهنه به‌منظور تأمین امنیت و آرامش، استقرار طیفی گسترده از فعالیت‌ها ممنوع و یـا مشـروط بـوده، و صرفاً استقرار فعالیت‌های تجاری جزء و خدمات در مقیاس محله و ای ناحیه‌ای، مرتبط با نیازهای اولیه ساکنان، شامل؛ آموزشی، بهداشتی- درمانی، فرهنگی، مذهبی، تفریحی – گردشگری، ورزشی، پارکینگ‌های عمـومی و فضـای سـبز مجاز است.
در پهنه سکونت، به‌منظور کاهش و تعدیل تقاضای سفر و افزایش سرزندگی در محیط‌های مسکونی، فعالیت‌های مجاز به استقرار شامل خدمات انتفاعی و غیرانتفاعی و همچنین واحدهای تجاری خرد، برای رفع نیازهای خـدماتی و مایحتاج روزمره ساکنین، با عملکرد در مقیاس محله ساماندهی می‌شوند تا تدریجاً در مراکز محلات تمرکزیافته و یـا موجبات شکل‌گیری مرکز محله را طبق اسناد توسعه و عمران محلات، فراهم سازند.
خدمات محله‌ای موجود پشتیبان سکونت (انتفاعی و غیرانتفاعی، مانند واحدهای تجاری خرد) در پهنه سـکونت تثبیت می‌شود و کمبودهای خدماتی هر محله نیز در زیر پهنه‌های،S214،S124و ، M113،M114 به‌عنوان مرکـز محله سامان‌یافته و یا با مکان‌یابی مرکز مناسبی برای محله، در پهنه‌های مسکونی، عرصه‌هایی برای استقرار خدمات پیش‌بینی‌شده و سامان می‌یابد.
پهنه کلان سکونت(R) شامل؛ دو پهنه اصلی “مسکونی عام” و “مسکونی ویژه” با کـدهای یک‌رقمی( R1وR2)  ٩پهنه با کد دورقمی شامل؛ مسکونی با تراکم کم(R11)، مسکونی با تراکم متوسط (R12) و مسـکونی بـا تـراکم زیـاد (R13) بافت مسکونی ارزشمند روستایی (R21) بافت مسکونی ارزشمند تـاریخی(R22) بافـت مسـکونی ارزشـمند معاصر (R23) بافت مسکونی ارزشمند سبز (R24) مسکونی ویژه پهنه مرکزی (R25) و مسکونی ویژه پهنه محورهـای شهری و بلندمرتبه  (R26) است، که با توجه به مؤلفه‌های کالبدی ازجمله تراکم، سطح اشغال و تعداد طبقـات، جمعـاً در ١۴زیر پهنه با کد سه‌رقمی و به شرح جدول (١) “ضوابط استفاده از اراضی و ساخت‌وساز در زیر پهنه‌های سـکونت”،طبقه‌بندی‌شده‌اند. ضوابط و مقررات استفاده از اراضی در زیر پهنه‌های سکونت، به‌قرار زیر است.
۱-۲:نحوه ساخت‌وساز در پهنه سکونت ( شامل میزان تراکم، سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز ساختمانی) بر اساس
جدول شماره یک این سند بوده و لازم‌الاجرا است.
٢ -۲:محدوده‌هایی از پهنه سکونت شهر به دلیل برخورداری از ارزش‌های طبیعی، تـاریخی، فرهنگـی، هـویتی و یـا موقعیت ویژه، از شرایط خاصی برای ساخت‌وساز برخوردار بوده و تابع ضوابط و مقررات ویژه‌ای است.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

۳ -۲:تعداد طبقات در پهنه سکونت، هماهنگ و متناسب با تراکم ساختمانی مجاز و سطح اشغال زمین اسـت، کـه در زیر پهنه‌های مسکونی  عام (R1) از ۲ تا ۶  طبقه متفاوت بوده و طبق جدول شماره (١) این سند است.

۴ -۲:در زیر پهنه‌های مسکونی  عام  (R1) وزیر پهنه های مسکونی ویژه (R25و R26) متناسب با کاهش سطح اشغال زمین، و با رعایت سقف تراکم مجاز ساختمانی، افزایش طبقات، با تائید شهرداری منطقه، مجاز است.
تبصره: شهرداری تهران (معاونت شهرسازی و معماری) ملزم است، ظرف مدت سه مـاه دسـتورالعمل نحـوه اجـرای بنـد ۴ – ٢ را تدوین و اعمال نماید.
۲-۵:در کلیه زیر پهنه‌های سکونت عام( R1) به‌منظور ممانعت از تفکیک اراضی و املاک در قطعاتی بـا وسـعت سـه برابر حداقل اندازه قطعه، یک طبقه تشویقی با تراکم متناظر و در قطعاتی با وسعت پنج برابـر حـداقل انـدازه قطعه، دوطبقه تشویقی با تراکم متناظر مجاز است. برای مواردی که تعداد طبقات، ١٢طبقـه و بیشـتر باشـد، منوط به تهیه طرح توجیهی و تصویب در کمیسیون ماده پنج، است.
۲-۶:در زیر پهنه‌های مسکونی عام (R1) سطح اشغال در کلیه قطعات، (اعم از زیربنای مفید و غیرمفید)، حداکثر تا ۶٠درصد مساحت ملک طبق سند مالکیت است.
در کلیه قطعات زیر پهنه‌های مذکور، که طول آن‌ها مساوی یا بیشتر از ٢۵متر و یا وسعت آن‌ها ١٨٠مترمربع و یا بیشتر باشد، پیشروی طولی تا ٢متر ، با حفظ سطح اشغال و رعایت هم‌جواری‌ها و حقوق همسایگی، مجاز است.
تبصره: به‌منظور مساعدت در تأمین پارکینگ، پیشروی طولی به میزان یک متر، مازاد بر مقادیر مـذکور، بـدون سـقف اساسـی،صرفاً در طبقه همکف، مجاز است.
۲-۷: میزان سطح اشغال زیرزمین اول ساختمان‌های مسکونی حداکثر تا ٨٠درصد وسعت قطعه به‌شرط عـدم قطـع درختان، مجاز است. در زیرزمین‌های دوم به پایین، در قطعات با حداقل مساحت ٢٠٠مترمربـع، میـزان سـطح اشغال صرفاً جهت احداث پارکینگ و مشاعت مربوطه، تا ١٠٠درصد قطعه با رعایت کلیه جوانب فنـی و بـرای اراضی دارای شیب قابل‌توجه، با تأیید شهرداری منطقه، مجاز است. در مواردی کـه سـطح اشـغال زیـرزمین بیشتر از سطح اشغال طبقه همکف باشد، سقف زیرزمین نباید از تراز کف اعلام‌شده، تجاوز نماید.
۲-۸: محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در تمامی قطعات پهنه سکونت، ضمن رعایت حقوق همسـایگی و رعایـت حداکثر سطح اشغال و حداکثر پیشروی طولی و طبقات مجاز، صرفاً در سـطح ٧٠درصـد مسـاحت قطعـه بـا پیشروی از شمال در طول قطعه، مجاز است. در صورت عدم امکان استقرار بنا در جبهه شـمالی زمـین، نحـوه استقرار ساختمان، با رعایت موارد مذکور، توسط شهرداری منطقه تعیین می‌شود.
۲-۹:در تمامی زیر پهنه‌های سکونت، تعداد طبقات مسکونی و تراکم مجاز ساختمانی در جدول شـماره(١) از اولـین طبقه مسکونی به بالا، محاسبه می‌شود.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

۲-۱۰ :پارکینگ موردنیاز برای هر واحد مسکونی در پهنه سکونت (R)و برای کلیه واحدهای مسکونی هر سـاختمان، حداقل یک واحد پارکینگ برای هر واحد مسکونی است، که در همان قطعه و در صـورت عـدم امکـان تأمین پارکینگ در آن قطعه، در پارکینگ‌های خارج ازملک در شعاع حداکثر ٢۵٠متر، با اسناد تفکیکی مجاز است.
تبصره : شهرداری تهران ملزم است طی سه دوره پنج‌ساله در کلیه محلات شهر تهران، به‌ویژه در محلاتی کـه تأمین پارکینـگ در قطعات مسکونی امکان‌پذیر نیست، موجبات احداث پارکینگ‌های طبقاتی را طبـق اسـتانداردهای لازمـه و بر اساس اسناد توسعه و عمران محله، فراهم نماید.
۲-۱۱: احداث واحدهای مسکونی با مساحت (زیربنا) کمتر از ٣۵مترمربع  ، (سطح مفید)  با توجه به حداقل بعد خانوار و حداقل سرانه زیربنای خالص مسکونی )حدود / ١٧ ۵مترمربع برای هر فرد( تا افق طرح )١۴٠۵(مجاز نیست.
۲-۱۲: در کلیه پهنه‌های سکونت، به‌استثنای زیرپهنه­های R 111 و R 112 بافت­های ارزشمند سبز، روستایی و تـاریخی اعمال حداکثر تراکم ساختمانی مجاز، منوط به رعایت حداقل اندازه قطعه و حداقل عرض معبر، طبـق جـدول شماره (١) است.
۲-۱۳: ضوابط و مقررات ساخت‌وساز در بافت مسکونی ارزشمند معاصر (R231) طبق اصـول و ضـوابط طرح‌های مصوب پهنه‌های مذکور است.
تبصره: ساخت‌وساز بافت ارزشمند معاصر نارمک (R231) طبق ضابطه وضع موجود ملاک عمل در این محدوده است.
۲-۱۴: در تمامی زیر پهنه‌های سکونت  عام (R1) و زیر پهنه‌های سکونت ویژه( R25و R26) اگر مساحت ملک کمتر از حدنصاب اندازه قطعه یا و عرض‌گذر مجاور آن، کمتر از حداقل‌های جدول شماره ١باشـد، از حداکثر تعـداد طبقات مجاز ساختمان، یک طبقه با تراکم متناظر کاهش می‌یابد. در مواردی که قطعه‌ای از هم لحـاظ حـداقل اندازه و از هم لحاظ عرض‌گذر مجاور، کمتر از حداقل‌های جدول (١) باشد، دوطبقه از حداکثر تعداد طبقات بـا تراکم متناظر، کاهش می‌یابد.
تبصره ۱: کاهش طبقات، می‌باید به‌گونه‌ای اعمال شود، که تعداد طبقات از سه طبقه روی پیلوت و زیرزمین کمتر نشود.
تبصره ۲: کاهش طبقات در زیر پهنه‌های مسکونی با تراکم کم، اعمال نمی‌شود.
تبصره ۳: ساخت‌وساز در قطعات ریزدانه، طبق بندهای ۱ -١۵تا ۵ -١۵فصل دوم مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی است.
تبصره ۴: تقلیل حداقل اندازه قطعات، در زیر پهنه‌های مسکونی ویژه (R26) مشتمل بر تقلیل اندازه قطعـه، از ١٠٠٠بـه ٧۵٠ مترمربـع، در زیر پهنه (R261) و از ١۵٠٠بـه ١٠٠٠مترمربـع در زیر پهنه (R262) و از ۵٠٠٠بـه ٣٠٠٠مترمربـع، در زیر پهنه  (R263) است.
تبصره ۵:  حذف قید سقف واحد پذیری سکونت، در زیر پهنه‌های مسکونی ویژه ( R241).
* مصوب کمیسیون ماده پنج، با لحاظ انعکاس آن به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

۱۵-۲: شهرداری تهران، ملزم است با توجه به مصوبه طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران (ماده سه، تبصره دو) در سال اول اجرای طرح تفصیلی، در چارچوب بازنگری طرح تفصیلی جدید شهر تهران، ضمن تعیـین حـداقل انـدازه قطعات به تفکیک مناطق در زیر پهنه‌های مسکونی با تراکم کم، نسبت بـه تتدقیق منطقه‌ای انـدازه حـداقل قطعات و عرض معابر در سایر زیر پهنه‌های مسکونی نیز اقدام نماید.
۱۶-۲: احداث ساختمان بلندمرتبه در زیر پهنه مسکونی ویژه R263، در قطعات بـا حـداقل مسـاحت ٣٠٠٠مترمربـع، منوط به تهیه طرح سه‌بعدی و تائید آن در مراجع ذیصلاح است.
الف:مرجع رسیدگی و تائید نهایی طرح‌های توجیهی قطعات ٣٠٠٠مترمربع و بیشتر، به پیشنهاد شـهرداری منطقه، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران است.
ب:  شهرداری تهران مکلف به تهیه دستورالعمل طراحی برای ساختمان‌های بلندمرتبه مسکونی ظرف مـدت یک سال، پس از ابلاغ طرح تفصیلی تهران و تصویب آن در مراجع قانونی مربوطه است.
ج:  با ابلاغ طرح تفصیلی، ضوابط بلندمرتبه‌سازی به شیوه هرمی، ملغی است.
۱۷-۲:در زیر پهنه‌های مسکونی ویژه٢۶۱R در قطعاتی با مساحت کمتر از ٣٠٠مترمربع، حداکثر تعداد طبقات مجـاز ساخت‌وساز، سه‌طبقه، با حداکثر سطح اشغال ۵٠درصد و در زیر پهنه‌های مسکونی ویـژه ٢۶٢Rو ٢۶۳R در قطعاتی با مساحت کمتر از ۵٠٠مترمربع، حداکثر تعداد طبقات مجاز ساخت‌وساز، چهار طبقه با حداکثر سطح اشغال ۵٠درصد است.
۱۸-۲: شهرداری تهران، در سال اول اجرای طرح تفصیلی، ملزم به تدوین دستورالعمل تعیین نسبت‌های عرض (بر یـا لبه) به طول (عمق) قطعه برای شرایط متفاوت در زیر پهنه‌های مسکونی ویژه  ٢۶ Rاست.
۱۹-۲: شهرداری تهران موظف است، ظرف مدت یک ماه، با همکاری و تائید دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در پهنه‌های سکونت Rمحدوده‌هایی را که دارای شرایط خاص هسـتند، شناسـایی و در حـد تـراکم مصوب طرح جامع و یا در حد تراکم وضع موجود ملاک عمل و یا در حد تراکم وضع موجود غالب محدوده موردنظر، تثبیت و در نقشه‌های طرح تفصیلی شهر اعمال نماید. (ازجمله اراضی باغات کـن، شـهرک آزادشـهر در منطقه٢٢، شهرک گلستان در منطقه و ۴حریم امنیتی کاخ سعدآباد(
۲۰-۲:در کلیه زیر پهنه‌های مسکونی، به‌غیراز پهنه‌های ارزشمند سبز، روستایی و تاریخی، در قطعـات بـا مسـاحت بیش از ٢٠٠٠مترمربع، احداث بنای مسکونی بلندمرتبه، با ارائه طرح توجیهی (شهرسـازی، زیست‌محیطی، اقتصادی و فنی) و  منوط به تصویب در کمیسیون ماده پنج شهر تهران است.

 

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری
کد یک‌رقمی پهنه ­های اصلی کد دورقمی پهنه‌ها کد سه‌رقمی مشخصات کلی زیر پهنه‌ها حداکثر تراکم ساختمانی مجاز حداکثر تعداد طبقات حداکثر سطح اشغال حداقل اندازه قطعات حداقل عرض معبر

R1

 

مسکونی عام R11 مسکونی با تراکم کم R111 مسکونی ویلایی و مسکونی دوطبقه ۱۲۰% ۲ ۶۰%
R112 مسکونی ۳ طبقه ۱۸۰% ۳ ۶۰%
R12 مسکونی با تراکم متوسط R121 مسکونی ۴ طبقه ۲۴۰% ۴ ۶۰% ۲۰۰ ۸
R122 مسکونی ۵ طبقه ۳۰۰% ۵ ۶۰% ۲۵۰ ۱۰
R13 مسکونی با تراکم زیاد R131 مسکونی ۶ طبقه ۳۶۰% ۶ ۶۰% ۳۰۰ ۱۲
R2 مسکونی ویژه R21 بافت مسکونی ارزشمند روستایی R211 مسکونی ۲ طبقه ۱۰۰% ۲ ۵۰%
R212 مسکونی ۳ طبقه ۱۲۰% ۳ ۴۰%
R22 بافت مسکونی ارزشمند تاریخی R221

مسکونی ارزشمند تاریخی

(با طبقات متفاوت)

۱۰۰% ۲ ۵۰%
R23 بافت مسکونی ارزشمند معاصر R231 بافت‌های مسکونی ارزشمند معاصر تثبیت وضع موجود بر اساس طرح‌های قبلی مصوب
R24 بافت مسکونی ارزشمند سبز R241 بافت‌های مسکونی ارزشمند سبز ۱۲۰% ۴ ۳۰%
R25 مسکونی ویژه پهنه مرکزی R251 مسکونی پهنه مرکزی ۲۵۰% ۵ ۵۰% ۳۰۰ ۱۲
R26 مسکونی ویژه پهنه محورهای شهری R261 مسکونی ۷ طبقه ۲۸۰% ۷ ۴۰% ۷۵۰ ۱۴
R262 مسکونی ۹ طبقه ۳۱۵% ۹ ۳۵% ۱۰۰۰ ۱۴
R263 مسکونی ویژه (بلندمرتبه با طرح توجیهی) ۶۰۰% ۱۲طبقه و بیشتر ۳۰% ۳۰۰۰ ۲۰

جدول شماره ۱: ضوابط استفاده از اراضی و ساخت‌وساز در زیر پهنه‌های سکونت R در طرح تفضیلی شهر تهران (نقشه‌های ۱:۲۰۰۰)

 

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

(۳): نحوه استفاده از اراضی و ساخت‌وساز در “پهنه فعالیت”  (S)

 

این پهنه، قسمت‌هایی از شهر است،که وجه غالب آن، کار و فعالیت بوده و سهم سکونت در آن بسیار محـدود و تابع نظم عمومی این پهنه و فضاهای کار و فعالیت است. تعیین و تتدقیق این پهنه در محدوده شهر، برای متمایز کردن پهنه‌های کار و فعالیت از سایر پهنه‌ها، به‌ویژه سکونت است، تا ضمن ارتقاء کیفیت محیط شـهری، رونـق فعالیـت در فضاهای شهری میسر شود. این پهنه در عرصه‌های بسیار متراکم فعالیت با دسترسی‌های ضعیف و استقرارهای خطـی و پراکنده محدودشده و در مراکز جدید و پهنه‌های مستعد و رو به تـوسعه شهری، با دسترسی‌های مناسب به معابر اصلی، خطوط و ایستگاه‌های اصلی مترو، گسترش‌یافته است. این پهنه به تفکیک زمینه‌های فعالیت، از زیر پهنه‌های متمایز تجاری، خدماتی، اداری و صنعتی و یا اختلاطـی از این فعالیت‌ها در مقیاس عملکردی محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای، شهری و فراش‌های تشکیل‌شده و عرصه اصلی استقرار و بارگذاری مناسب فعالیت، برای جلوگیری از تداخل نامناسب کاربری‌ها، ارتقاء کیفیت محیط شهری، و در جهت رونق فعالیت‌های سازگار با محیط زندگی ساکنین شهر تهران است. سکونت در پهنه فعالیت، بـا توجـه بـه نظـم عمـومی فضاهای کار و فعالیت، معطوف به تثبیت سکونت موجود در فضاهای سنتی فعالیت (مانند بازار) و ساماندهی سـکونت موجود در فضاهای فعالیت به شیوهای مناسب و توأمان، برای سرزندهماندن شبانه‌روز فضاهای فعالیت مـدرن (ماننـد مراکز و پردیس‌های شهری) است.
عرصه‌های فعالیت در شهر تهران، با استفاده از محدوده‌های مستعد توسعه و تبدیل کاربری‌های، ناهمسنگ، نامناسب و ناسازگار با محیط شهری ( مانند کاربری‌های نظامی، انبارهای متروکه، صنایع مزاحم و …)گسترش و توسعه‌یافته، و در عرصه‌های خاص، مانند بافت‌های متراکم با دسترسی‌های ضعیف و استقرارهای خطی و پراکنـده، محدودشده است.
پهنه کلان فعالیت (S) شامل سه پهنه اصلی با کد یک‌رقمی( S2 ،S1و ،(S3 هفت پهنه با کد دورقمی شـامل؛ بازار (تجاری، خدماتی و فرهنگی) ، (S11) محورها و گستره‌های تجاری، اداری و خدمات (S12) گستره‌ها و مراکـز تجاری، اداری و خدمات،(S21) گستره‌ها و مراکز تجاری، اداری و خدمات (با غلبه فرهنگـی) ،(S22) صـنعت (S31) گستره و محور کارگاهی – تولیدی (S32) و بالاخره خدمات صنعتی و فنی (S33) است که با توجه بـه مقیـاس و نـوع عملکرد و عوامل مختلف کالبدی ازجمله تراکم، سطح اشغال و تعداد طبقات، در ١٩زیر پهنه با کد سه‌رقمی و به شرح جدول شماره ( ۲) طبقه‌بندی‌شده‌اند. ضوابط و مقررات استفاده از اراضی در زیر پهنه‌های فعالیت، به‌قرار زیر است:
۱-۳: ویژگی‌های کالبدی و نحوه ساخت‌وساز در پهنه فعالیت شامل میزان تراکم، سطح اشغال و تعداد طبقـات مجـاز ساختمانی در جدول شماره (٢) این سند ارائه‌شده و لازم‌الاجرا است.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

۲-۳: عقب‌نشینی توده ساختمان و تورفتگی در طبقه همکف با آزادسازی فضا برای تردد، تجمـع و مکـث عابرین پیاده در محورهای فعالیت زیر پهنه‌های (S1) و (S2) به میزان حداقل ٣متر الزامی است. بدیهی اسـت فضـای حاصل از عقب‌نشینی توده ساختمانی، تحت مالکیت صاحب‌ملک بوده، و جزء تراکم و سطح اشغال محسـوب نمی‌گردد. ولی مالک مکلف است موجبات استفاده عمومی از این فضاها را فراهم سازد.
تبصره: در مواردی که “عقب‌نشینی و تورفتگی” به دلایل فنی به تشخیص شـورای معمـاری منطقـه، امکان‌پذیر نیست، صـدور پروانه بدون عقب‌نشینی ، بلامانع است.
٣-٣: در برخی از زیر پهنه‌های فعالیت(S) شامل S121، S122، S123، S211، S212، S213 ایجاد پیلوت در جـوار معبر اصلی ممنوع و حداکثر ارتفاع مفید ساختمان در طبقه همکف و اول برای واحدهای تجاری با نیم‌طبقه، حداکثر ۵/۶متر و در زیرزمین، همکف و طبقه اول (بدون نیم‌طبقه) برای واحدهای تجـاری حـداکثر ۵/۴متـر مجاز است. احداث نیم‌طبقه در واحدهای تجاری در طبقات دوم به بالا ممنوع است.
۴-۳: عملکرد، یا کاربری تجاری در این پهنه، شامل کلیه واحدهای تجاری (مغازه‌ها و صنوف)، فروشگاه‌های بزرگ، بازارچه‌ها،
،تا دفاتر تجاری، شعب بانک بنگاه‌ها و شرکت‌هایی است، که طبق قانون تجارت و مشابه آن اداره می‌گردند.
تبصره : شهرداری تهران مکلف به تعیین عملکردهای مجاز به استقرار، در کلیـه زیر پهنه‌های اسـتفاده از اراضـی، ظـرف مـدت
دو سال است، تا پس از تصویب در مراجع ذیصلاح، مبنای استقرار فعالیت، در پهنه‌ها شود.
۵-۳: در تمامی زیر پهنه‌های فعالیت، درصورتی‌که مساحت ملک به حدنصاب اندازه قطعه، نرسد، یا عرض‌گذر مجـاور آن کمتر از حداقل‌های پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (٢) باشد، حداکثر تعداد طبقـات مجـاز سـاختمان، یـک طبقه با تراکم متناظر، کاهش می‌یابد. درصورتی‌که ملکی، هـم ازلحاظ حـداقل انـدازه قطعـه و هـم ازلحاظ عرض‌گذر، کمتر از حداقل‌های تعیین‌شده در جدول باشد، حداکثر تعداد طبقات، ٢طبقه با تراکم متناظر، کـاهش می‌یابد، مشروط بر اینکه پس از کاهش طبقات، تعداد طبقات باقیمانده روی زمین در اراضی و امـلاک بـا وسـعت
٣٠۰مترمربع و بیشتر، کمتر ٣از طبقه نباشد. در زیر پهنه ،S212 احداث بنادر در چارچوب ضوابط زیر پهنه مـذکور، منوط به ارائه طرح توجیهی مربوطه و تأیید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران است.
تبصره ۱: درکلیه زیر پهنه‌های فعالیت، به‌استثنای زیر پهنه S124، درصورتی‌که اندازه قطعه، کمتـر از ٣٠٠مترمربع باشـد،
احداث صرفاً یک طبقه برای فعالیت، با ٨٠درصـد سـطح اشـغال، پـس از رعایـت اصـلاحی و بـا تأمین پارکینـگ و رعایت حقوق قطعات هم‌جوار با تائید شهرداری منطقه، مجاز است. درهرحال عرض‌گذر نباید از ۶ متر کمتر باشد.
تبصره ٢: در زیر پهنه‌های S121، برای قطعات با وسعت ٣٠٠تا ١٠٠٠مترمربع، حداکثر طبقات ٩طبقه و حـداکثر تـراکم ۴٢٠
درصد، با رعایت سایر ضوابط و مقررات زیر پهنه مذکور است.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

تبصره ۳: کاهش طبقات در زیر پهنه‌های S3 برای قطعات بین ٣٠٠مترمربع تا حدنصاب مساحت قطعـه در زیر پهنه‌های مـذکور، به‌گونه‌ای اعمال می‌شود که تعداد طبقات دوطبقه با کاهش تراکم متناظر در سطح اشغال مجاز زیر پهنه است.
تبصره ۴: کاهش طبقات در زیر پهنه‌های  S3به‌گونه‌ای اعمال می‌شود که تعداد طبقات از ٢طبقه کمتر نباشد.
۶-۳: در کلیه زیر پهنه‌های فعالیت (S1) و (S2) به‌منظور ممانعت از تفکیک اراضی و املاک، در قطعاتی با وسعت سـه برابر حداقل اندازه قطعه، یک طبقه تشویقی با تراکم متناظر و در قطعاتی با وسعت پنج برابـر حـداقل انـدازه قطعه، دوطبقه تشویقی با تراکم متناظر مجاز است. برای مواردی که تعداد طبقات، ١٢طبقـه و بیشـتر باشـد، منوط به تهیه طرح توجیهی و تصویب در کمیسیون ماده پنج، است.
۷-۳:احداث بناهای بلندمرتبه، در زیر پهنه S121 ،S125و،S211 با رعایت ضوابط مربوطه طبق جدول شـماره ۲ و حفظ سیما و منظر شهری، پس از تهیه و تصویب ضوابط طرح بلندمرتبه‌سازی در کمیسیون مـاده پـنج شـهر تهران و با ارائه گزارش توجیهی و نقشه‌های طرح اولیه و سه‌بعدی پروژه، پس از تائیـد معاونـت شهرسـازی و معماری، بلامانع است.
تبصره : تا زمان تصویب ضوابط بلندمرتبه‌سازی ، احداث بناهای بلندمرتبه (١٢طبقه و بیشتر) در سطح شـهر تهـران، به‌صورت
موردی و صرفاً با تصویب کمیسیون ماده پنج مجاز است.
۸-۳: در کلیه قطعات زیر پهنه S222 نقشه‌های طرح تفصیلی، تهیه طرح‌های موضعی ویژه و تأمین فضای سبز و بـاز، در حداقل ۵٠درصد سطح زمین، الزامی است.
۹-۳: در زیر پهنه‌های S321و S322 احداث فضاهای مسکونی پشتیبان صنعت (مهمان‌پذیر، پانسـیون، اسـتراحتگاه مخصوص کارکنان) مشروط به عدم دسترسی مستقل و در حد نیاز مجموعه‌های صنعتی، حداکثر در دوطبقه مجاز است.
تبصره : صدور پروانه با کاربری مسکونی در پهنه (S) برای معدود پلاک‌هایی کـه از قبـل مسـکونی بـا پروانـه و یـا پایـان کـار
بوده‌اند، در حد تراکم موجود (حقوق مکتسبه) مجاز است.
۱۰-۳: نوع بهره‌برداری ، نحوه بارگذاری ، سطح اشغال و تعداد طبقات بناهای بلندمرتبه در زیر پهنه S125، بر اساس  ضوابط مصوب بلندمرتبه‌سازی در کمیسیون ماده پنج شهر تهران و با ارائه گزارش توجیهی مربوطه به پیشنهاد شهرداری منطقه و تأیید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران بلامانع خواهد بـود. تـا زمـان تصـویب ضوابط بلندمرتبه‌سازی ، احداث بناهای بلندمرتبه (١٢طبقه و بیشتر) در سطح شهر تهران به‌صورت موردی و صرفاً با تصویب کمیسیون ماده پنج مجاز است.

 

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

۱۱-۳: احداث بنا در قطعات تخصیص‌یافته به صنعت در پهنه S31 بر اساس طرح ویژه ، پـس از اخـذ موافقت‌های اصولی مربوطه از دستگاه‌های ذی‌ربط (وزارت صنایع و سازمان حفاظت محیط‌زیست) و ضمن رعایـت حـداقل بیست درصد  (%٢٠) فضای سبز و باز عمومی و تأیید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران مجاز است.
تبصره : در کلیه زیر پهنه‌های S12و S2و ، S3تخصیص ٢٠درصد از عرصه هر پلاک به فضای سبز الزامی است.
۱۲-۳: ارتفاع مجاز ساخت‌وساز در زیر پهنه‌هایS312 ، S322 و ، S332حداکثر ١٠متـر و در زیر پهنه‌های  S321و
، S331حداکثر ١٢متر است.
۱۳-۳: برای ساخت‌وساز در کلیه پلاک‌هایی که در زیر پهنه‌های S121 ،S125و S211و S212قرارگرفته‌اند، تدوین و تصویب دستورالعمل طراحی شهری، توسط معاونت شهرسازی و معماری الزامی است. همچنین تهیـه طـرح توجیهی سه‌بعدی ،  برای  پلاک‌هایی با وسعت بیش از سه هزار مترمربع و فضاهای پیرامونی آن (حداقل در یک بلوک شهری)، با پیشنهاد اولیه شهرداری منطقه، و سپس تائید و ابلاغ نهایی طرح توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، الزامی است.
۱۴-۳: در کلیه زیر پهنه‌های فعالیت، برای قطعات شمالی محورهای شرقی – غربی که توده ساختمانی آن‌ها در شـمالِ
قطعه شکل‌گرفته، حیاط و فضای باز مجاور معبر می‌باید از بدنه یا جداره نرم و شفاف و رؤیت پذیر (دیوار کوتاه با ارتفاع بین تا ٨٠ ۵٠سانتیمتر همراه با نرده، مشجر و …) برخوردار بوده و فاقد دیوار باشد.
۱۵-۳: در کلیه زیر پهنه‌های فعالیت که دارای طرح‌های موضعی است، تفکیک اراضی و املاک تا زمان تهیه و تصـویب طرح ویژه مربوطه، ممنوع بوده و پس‌ازآن نیز صرفاً در چارچوب ضوابط طرح موضعی مصوب است. همچنین تا زمان تهیه و تصویب طرح‌های مذکور، چنانچه مالک قطعه‌ای، تقاضـای پروانـه مسـکونی داشـته باشـد، در چارچوب قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و آئین‌نامه اجرایی آن، در قطعات با مساحت کمتر از ٣٠٠مترمربع صـرفاً بـا سطــح اشغال ۵٠درصد و تراکم ساختمانی ١٠٠درصد در ٢طبقـه روی زیـرزمین و حـداکثر تـا سـقف ٢٠٠مترمربـع زیربنای مفید و در سایر اراضی صرفاً با سطح اشغال ۴٠درصد و تراکم ساختمانی ١٢٠درصـد در ٣طبقـه روی زیرزمین و حداکثر تا سقف ٣٠٠مترمربع زیربنای مفید مجاز است.
۱۶-۳: در کلیه زیر پهنه‌های فعالیت، استفاده از حداکثر تراکم ساختمانی مجاز، منوط به تأمین کلیه پارکینگ‌های موردنیاز
است. صدور پروانه و گواهی پایان کار ساختمان نیز، منوط به تأمین پارکینگ در داخل و یا خارج ازملک است.
۱۷-۳:  شهرداری تهران در فرایند بازبینی طرح تفصیلی، ملزم به تعیین سهم و ساماندهی کـم و کیـف عملکردهـا و کاربری‌های خدماتی واداری در زیر پهنه‌های S1و S2، ظرف مدت یک سال است.
۱۸-۳: در تمامی زیر پهنه‌های فعالیت، تعداد طبقات و تراکم مجاز ساختمانی، در جـدول شـماره ( ۲ ) از اولـین طبقـه
فعالیت به بالا، محاسبه می‌شود.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری
کد یک‌رقمی پهنه‌های اصلی کد دورقمی پهنه‌ها کیسه رقمی مشخصات کلی زیر پهنه‌ها حداکثر تراکم ساختمانی مجاز حداکثر تعداد طبقات حداکثر سطح اشغال حداقل اندازه قطعات حداقل عرض‌گذر مجاور
طبقات پایین طبقات بالا
S1 تجاری،اداری و خدمات S11 بازار (تجاری،خدماتی و فرهنگی) S111 بازارهای سنتی تهران تثبیت الگوی کنونی (ساختار سنتی) تا تهیه و تصویب طرح‌های ویژه مداخله
S112 گستره هاو راسته‌های تجاری و خدماتی تثبیت الگوی کنونی تا تهیه و تصویب طرح‌های منظر و طراحی شهری
S12 محورها و گستره‌های تجاری اداری و خدمات S121 محورهای ویژه بلندمرتبه (باطرح توجیهی) ۷۵۰% ۱۲ و بیشتر ۸۰% تا سه‌طبقه ۳۰% ۲۰۰ ۱۸
S122 عملکرد در مقیاس فرا منطقه‌ای (فرا شهری شهری و حوزه‌ای) ۴۴۰% ۹ ۸۰% تا دوطبقه ۴۰% ۱۵۰۰ ۱۶
S123 عملکرد در مقیاس منطقه ۳۴۰% ۶ ۸۰% تا دوطبقه ۴۵% ۷۵۰ ۱۴
S124 عملکرد در مقیاس ناحیه‌ای و محله‌ای ۲۳۰% ۴ ۸۰% در همکف ۵۰% ۳۰۰ ۱۲
S125 گستره‌های ویژه بلندمرتبه (با طرح توجیهی) ۶۰۰% ۱۲ و بیشتر ۷۰% تا ۳ طبقه ۳۰% ۳۵۰۰ ۱۸
S2 مراکز و گستره‌های تجاری،اداری و خدمات (با غلبه سبز و باز) S21 گستره‌ها و مراکز تجاری،اداری و خدمات S211 گستره‌های ویژه بلندمرتبه (با طرح توجیهی) ۵۰۰% ۱۲ و بیشتر ۵۰% تا ۲طبقه ۲۰% ۲۵۰۰ ۱۸
S212 عملکرد در مقیاس فرا منطقه‌ای (فرا شهری شهری و حوزه‌ای) ۳۷۰% ۱۱ ۵۰% تا ۲طبقه ۳۰% ۱۵۰۰ ۱۴
S213 عملکرد در مقیاس منطقه ۳۱۰% ۸ ۵۰% تا ۲طبقه ۳۵% ۱۰۰۰ ۱۲
S214 عملکرد در مقیاس ناحیه‌ای و محله‌ای ۲۵۰% ۶ ۵۰% در همکف ۴۰% ۵۰۰ ۱۰
S22 گستره‌ها و مراکز تجاری،اداری و خدمات (باغلبه فرهنگی) S221 عملکرد در مقیاس فرا منطقه‌ای (فرا شهری و شهری و حوزه‌ای) با طرح‌های موضعی ویژه و مصوب کمیسیون ماده پنج و تصویب نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری
S222 عملکرد در مقیاس ناحیه‌ای و محله‌ای با طرح‌های موضعی ویژه و مصوب کمیسیون ماده ۵ شهر
S3 صنعتی – کارگاهی (تخصیص حداقل ۲۰درصد از وسعت قطعه در فضای اشغال نشده ملک به فضای سبز درختکاری شده) S31 صنعت S311 صنعت پاک با فناوری بالا و خوشه‌های صنعتی طرح ویژه ۵۰%
S312 مجتمع‌های صنایع کارخانه‌ای ۸۰% ۲ ۴۰% ۵۰۰۰ ۲۴
S32 گستره و محور کارگاهی – تولیدی S321 کارگاه‌های تولیدی و نجاری ۱۵۰% ۳ ۵۰% ۲۰۰۰ ۲۰
S322 مجتمع‌های کارگاه‌های تولیدی ۱۰۰% ۲ ۵۰% ۱۵۰۰ ۱۸
S33 خدمات صنعتی و فنی S331 عملکرد در مقیاس فرا منطقه‌ای (فرا شهری و شهری) ۱۴۰% ۳ ۶۰% در همکف ۴۰% ۱۵۰۰ ۱۸
S332 عملکرد در مقیاس منطقه‌ای و ناحیه‌ای ۱۰۰% ۲ ۶۰% در همکف ۴۰% ۱۰۰۰ ۱۴
                         

جدول شماره ۲: ضوابط استفاده از اراضی و ساخت‌وساز در زیر پهنه‌های فعالیت S در طرح تفضیلی شهر تهران (نقشه‌های ۱:۲۰۰۰)

 

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

(۴): نحوه استفاده از اراضی و ساخت‌وساز در “پهنه فعالیت”  (M)

پهنه مختلط، قسمت‌هایی از محدوده شهر است، که از رشد خزنده فضاهای کار و فعالیت در بافت‌های مسـکونی پدید آمده و در طرح جامع جدید شهر سامان‌یافته و استعداد استقرار فعالیت‌های چندمنظوره کار، فعالیت، سکونت و غیره رادارند.
پهنه مختلط علاوه بر برخی گستره‌ها، عمدتاً در حاشیه محورها شکل‌گرفته و ناشی از استقرار پراکنده عناصـر خدماتی و تجاری (اعم از واحدها و دفاتر تجاری واداری) در بافت‌های مسکونی است. این پهنه، از دو پهنه اصلی، مختلط فعالیت با مسکونی (M1) و مختلط فرهنگی و گردشگری با حداقل مسـکونی
(M2) تشکیل‌شده است. هر یک از پهنه‌های اصلی نیز شامل پهنه‌های مختلط تجاری، اداری، خـدمات بـا مسـکونی
(M11) مختلط صنایع خدماتی و کارگاهی با مسکونی(M12) مخـتلط سـکونت بافرهنگی – تفرجـی (M21) و مختلط ویژه  (M22) هست، که جمعاً در ١٠زیر پهنه با کد سه‌رقمی و به شرح جدول شماره سه طبقه‌بندی‌شده‌اند. ضوابط و مقررات استفاده از اراضی در زیر پهنه‌های مختلط، به‌قرار زیر است:
۱-۴: نحوه استفاده از اراضی و ساخت‌وساز در زیر پهنه‌های مختلط بر اساس جدول شماره  ۳ بوده و لازم‌الاجرا است.
۲-۴: در کلیه قطعات مختلط این پهنه، ضمن اختصاص طبقه همکف (در زیر پهنه M111 استثنائاً همکـف و اول)، بـه کاربری غیرمسکونی، به‌ویژه کارکردهای تجاری و خدماتی، (انتفاعی و غیرانتفاعی)، صدور پروانـه بـا تائید شهرداری منطقه به یکی از شیوه‌های زیر نیز ، مجاز است.
•در طبقات بالای همکف، مختلط مسکونی- اداری یا دفاتر تجاری و یا خدماتی، با رعایت مفاد بند ۳-۴٫
• در طبقات بالای همکف، تماماً اداری یا دفاتر تجاری و یا خدماتی.
• در طبقات همکف و بالاتر، تماماً مسکونی، با تراکم مجاز زیر پهنه و سطح اشغال حداکثر ۵٠درصد.
تبصره ١: میزان ضریب سکونت، در هر زیر پهنه، با توجه به ویژگی هر منطقه و با رعایت حداقل‌های پیش‌بینی‌شده در جـدول
شماره ۳ است، که در هنگام صدور پروانه، ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ٢: شهرداری تهران، مکلف است ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ طرح تفصیلی، ضمن بررسی و بر اساس طـرح جـامع تهران، نسبت به تهیه دستورالعمل واحد پذیری سکونت و سامانه آن اقدام نماید.
۳-۴: ایجاد واحدهای مسکونی و دفاتر تجاری و اداری توأمان در طبقات بالای همکف یک سـاختمان در ایـن پهنـه، مشروط به ایجاد دسترسی مستقل از معبر برای قسمت‌های مسکونی و نیز عدم ارتبـاط طبقـات و واحـدهای مسکونی با غیرمسکونی، مجاز خواهد بود.
۴-۴: عقب‌نشینی توده ساختمان و تورفتگی طبقه همکف با آزادسازی فضا برای تردد، مکث و تجمع عابرین پیاده در محورهای مختلط M111 ،M112و ،M113به میزان حداقل ٣متر الزامی است. بدیهی است، فضای حاصـل از عقب‌نشینی توده ساختمانی، تحت مالکیت صاحب‌ملک بوده و جزء تراکم و سطح اشغال محسوب نمی‌گردد،
ولی مالک مکلف است موجبات استفاده عمومی از این فضاها را، فراهم سازد.
تبصره : در مواردی “که عقب‌نشینی و تورفتگی “ی به دلایل فنی به تشخیص شـورای معمـاری منطقـه، امکان‌پذیر نباشـد، صـدور پروانه بدون عقب‌نشینی ، بلامانع است.
۵-۴: برای ساخت‌وساز در کلیه قطعات با وسعت بیش از سه هزار مترمربع در زیر پهنه‌های M111 شهرداری ملزم به تهیه دستورالعمل طراحی شهری با رعایت ضوابط زیر پهنه مربوطه، و تصویب آن در مراجع ذی‌ربط است.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

ساخت‌وساز در قطعات مذکور منوط به تهیه «طرح توجهی ی سه‌بعدی» برای هر مورد، در حد یـک یـا چنـد بلـوک شهری توسط مشاورین حقیقی و حقـوقی ذیصـلاح و بررسـی و تائید آن طبـق دسـتورالعمل مصـوب، در شهرداری منطقه است.
۶-۴: در زیر پهنه‌های مختلط محوری، ایجاد پیلوت مجاز نبوده و حداکثر ارتفاع مفید سـاختمان در طبقـات تجـاری همکف و اول، حداکثر ۵/۴متر و در صورت احداث با نیم‌طبقه حداکثر ۵/۶متر است. ( با تخصیص حداکثر ٣/٢ متر برای نیم‌طبقه) احداث نیم‌طبقه در واحدهای تجاری در طبقات بالای اول ممنوع است.
تبصره : در صورت احداث بنایی تماماً مسکونی در پهنه مختلط، احداث پیلوت برای تأمین پارکینگ یا لابی ، بلامانع است.
۷-۴: در قطعات شمالی محورهای شرقی – غربی که توده ساختمانی آن‌ها در شمالِ قطعه شکل‌گرفته، حیاط و فضای باز مجاور معبر می‌باید از بدنه یا جداره نرم و شفاف و رؤیت پذیر (دیوار کوتاه با ارتفاع بین ٨٠ تا ۵٠ سـانتیمتر همراه با نرده، مشجر و سایر جداره‌های نرم واجد شرایط) برخوردار بوده و فاقد دیوار باشد.
۸-۴: افزایش میزان ضریب سکونت (نسبت زیربنای مسکونی به‌کل زیربنای مسکونی و غیرمسکونی در هر زیر پهنه(،نسبت به حداقل‌های پیش‌بینی‌شده در جدول ٣ بر اساس دستورالعمل و با توجه به ویژگی‌های هر منطقـه و تائید شهرداری منطقه بلامانع است.
تبصره : احداث بنای مسکونی در کلیه واحدهای هر قطعه‌ای مختلط، با تائید شهرداری منطقه، بلامانع است.
۹-۴: شهرداری تهران مکلف است در سال اول اجرای طرح تفصیلی نسبت به تحقق‌پذیری خدمات شهری و سـاماندهی آن در زیر پهنه‌های مربوطه با توجه به پیوست‌های ۴و۵ سند مصوب طرح جامع تهران، اقدام نماید.
۱۰-۴: در تمامی زیر پهنه‌های مختلط به ‌استثنای زیر پهنه‌های M2 درصورتی‌که مساحت ملک به حدنصاب انـدازه قطعه نرسد یا عرض‌گذر مجاور آن کمتر از حداقل‌های پیش‌بینی‌شده در جـدول شـماره ٣ باشـد، حـداکثر تعداد طبقات مجاز ساختمان، یک طبقه با تراکم متناظر کاهش می‌یابد. درصورتی‌که ملکی از هم لحاظ حداقل اندازه قطعه و از هم لحاظ عرض‌گذر، کمتر از حداقل‌های تعیین‌شده در جدول مذکور باشد، از تعـداد طبقـات

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

مجاز ساختمان، ٢طبقه با تراکم متناظر کاهش می‌یابد، به‌گونه‌ای که پس از کـاهش طبقـات، تعـداد طبقـات
باقیمانده روی زمین از ٣ طبقه کمتر نباشد.
تبصره : درصورتی‌که وسعت پلاکی در زیر پهنه M111، کمتر از  ۵٠٠مترمربع و در زیر پهنه M112، کمتـر از ٣٠٠مترمربـع باشد، ضمن رعایت حداکثر سطح اشغال زیر پهنه مربوطه، حداکثر تعداد طبقـات مجـاز ۴طبقـه خواهـد بـود و در پهنـه
M2نیز، درصورتی‌که وسعت قطعه کمتر از ٣٠٠مترمربع باشد، حداکثر تراکم مجاز ساختمانی ١٠٠درصد بـا سـطح اشغال ۵٠درصد و تعداد طبقات دوطبقه، مجاز خواهد بود.
تبصره ۲: کاهش طبقات در زیر پهنه های M2، به گونه ای اعمال می‌شود که تعداد طبقات از ٢طبقه کمتر نباشد.
۱۱-۴: در کلیه زیر پهنه‌های مختلط (M1) به‌منظور ممانعت از تفکیک اراضی و املاک، در قطعاتی با وسعت سه برابـر حداقل اندازه قطعه، یک طبقه تشویقی با تراکم متناظر و در قطعاتی با وسعت پنج برابر حداقل اندازه قطعه، دوطبقه تشویقی با تراکم متناظر مجاز است. برای مواردی که تعداد طبقات، ١٢طبقه و بیشتر باشد، منوط به تهیه طرح توجیهی و تصویب در کمیسیون ماده پنج، است.
۱۲-۴: در زیر پهنه M111، احداث بنای بلندمرتبه (١٢طبقه و بیشتر) در قطعات با وسعت حـداقل ١٠٠٠مترمربـع (در
صورت درخواست مالک)، با تهیه طرح توجیهی (شامل گزارش‌ات تـوجیهی شهرسـازی، ترافیکـی، معمـاری، طراحی ٣بعدی و حجمی، اقتصادی، زیست‌محیطی و در صورت لزوم سایر گزارش‌ها) به همـراه تعیـین سـطح اشغال، بارگذاری، تخصیص فضای سبز و بارگذاری و تصویب در کمیسیون ماده پنج شهر تهران، مجاز اسـت. بـدیهی است که در این‌گونه زمین‌ها حداکثر سطح اشغال از طبقه دوم به بالا، نباید از ٣٠درصد تجاوز نماید.
۱۳-۴: برای کلیه قطعات تا ١٠٠٠مترمربع وسعت، در زیر پهنه‌های M221و M222، که دارای طرح ویژه است، تازمـان
تهیه و تصویب طرح‌های مذکور، اگر مالک قطعه‌ای، تقاضای پروانه مسکونی، تجـاری یـا اداری داشـته باشـد، صدور پروانه با حداکثر تراکم ١٠٠درصد، حداکثر سطح اشغال۵٠ درصد و تعداد طبقات ٢طبقه روی پیلوت یـا زیرزمین، مجاز است.
تبصره: شهرداری تهران مکلف است، با تجهیز منابع تخصصی و مشارکت دانشگاه‌ها و مشـاورین حقیقـی و حقـوقی، موجبـات
تهیه طرح‌های ویژه را ظرف سال‌های برنامه پنج‌ساله اول شهرداری تهران، فراهم نماید.
۱۴-۴: در کلیه زیر پهنه‌های مختلط، درصورتی‌که مساحت ملک کمتر از ١٠٠مترمربع باشد، صرفاً احـداث یـک
طبقه تجاری، با سطح اشغال ٨٠ درصد، یا دوطبقه مسکونی، با سطح اشغال ۵٠درصد، مجاز است

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری
کد یک‌رقمی پهنه‌های اصلی کد دورقمی پهنه‌ها کد دورقمی مشخصات کلی زیر پهنه‌ها حداکثر تراکم ساختمانی مجاز حداکثر تعداد طبقات حداکثر سطح اشغال حداقل ضریب سکونت حداقل اندازه قطعات حداقل عرض‌گذر مجاور
طبقات پایین طبقات بالا
M1 فعالیت با مسکونی M11 مختلط تجاری،اداری و خدمات با مسکونی M111 محورهای مختلط فرا منطقه‌ای (فرا شهری.شهری و حوزه‌ای) و بلندمرتبه با توجیهی ۴۴۰% ۹ ۸۰% تا ۲طبقه ۴۰% ۳۰% ۷۵۰ ۲۰
M112 محورهای مختلط منطقه‌ای ۳۵۰% ۷ ۸۰% در همکف ۴۵% ۵۰% ۵۰۰ ۱۶
M113 محورهای مختلط (ناحیه‌ای و محله‌ای) ۲۸۰% ۵ ۸۰% در همکف ۵۰% ۷۰% ۳۵۰ ۱۴
M114 گستره‌های مختلط ۲۰۰% ۴ ۵۰% در همکف ۵۰% ۵۰% ۳۰۰ ۱۲
M12 مختلط صنایع خدماتی و کارگاهی با مسکونی M121 محورهای مختلط ۲۵۰% ۵ ۵۰% در همکف ۵۰% ۲۰% ۳۰۰ ۱۶
M122 گستره‌های مختلط ۱۵۰% ۳ ۵۰% در همکف ۵۰% ۲۵% ۳۰۰ ۱۴
M2 فرهنگی و گردشگری با حداقل مسکونی M21 مختلط فرهنگی – تفرجی M211 مختلط با غلبه خدمات به‌ویژه فرهنگی و هنری ۱۵۰% ۳ ۵۰% در همکف ۵۰% ۳۰% ۳۰۰ ۱۲
M212 مختلط با غلبه تفرج و گردشگری ۱۲۰% ۲ ۶۰% در همکف ۶۰% ۳۵% ۱۰۰۰ ۱۲
M22 مختلط ویژه M221 مختلط با غلبه سیاحت و زیارت (پیرامون بقاع متبرکه و امامزاده‌های درون‌شهری) تثبیت وضع موجود تا تهیه و تصویب طرح‌های ویژه ۴۰%
M222 مختلط بافت تاریخی (محورها و گستره‌ها) ۴۰%

جدول شماره ۳: ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در زیر پهنه هاهی مختلط (M) در طرح تفضیلی شهر تهران (۱:۲۰۰۰

 

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

(۵): نحوه استفاده از اراضی در “پهنه حفاظت سبز و باز”  (G)

 

پهنه حفاظت (سبز و باز)، قسمت‌هایی از محدوده شهر است، که عرصه‌های سـبز و بـاز عمـومی و خصوصـی، پارک‌های جنگلی، باغات و اراضی مزروعی و حرایم و پهنه‌های حفاظت ویژه را در برمی‌گیرد. بـا توجـه بـه نقـش و اهمیت این پهنه در ارتقاء کیفیت محیط و سیمای شهری تهران، ساخت‌وساز در آن‌ها، محـدود بـوده و عمـدتاً بـرای  توسعه گردشگری و تفرج، برخی خدمات آموزشی، درمانی و بهداشتی، فرهنگی و …، مدیریت بحـران و اسـتقرارهای موقت مجاز هست. این محدودیت ضمن ایجاد سرزندگی، در محیط شهری، مانع گسترش فیزیکی شهر تهران شـده و بهره‌برداری مناسب و حفاظت فعال و تجهیز شده را برای این پهنه به وجود می‌آورد.
این پهنه کلان شامل؛ سه پهنه اصلی با کدهای یک‌رقمی G1 ،  G2، G3 است، که در۵ پهنـه بـا کـد دورقمی شامل؛ پارک‌های شهری (G11) پارک‌های جنگلی (G12)باغات و اراضی مزروعی(G21) رود-دره(G31) و پهنه‌های سبز و باز ویژه(G32) دسته‌بندی‌شده و جمعاً نیز ١٢زیر پهنه با کد سه‌رقمی را تشکیل داده که بـه شـرح جدول شماره (۴) طبقه‌بندی‌شده‌اند. مقررات استفاده از اراضی در زیر پهنه‌های حفاظت، به‌قرار زیر است:
۱-۵: در تمامی زیر پهنه‌های دوازدهگانِ پهنه کلان حفاظت )سبز و باز(، به‌غیراز زیر پهنه‌های باغات و اراضی مزروعی
(G21) که مشمول مفاد بند ١۴این سند است، هرگونه ساخت‌وساز، با حداقل بنا و سطح اشغال، و صـرفاً در قالب طرح‌های ویژه مصوب، مجاز است.
تبصره ۱: ساخت‌وساز در این پهنه‌ها محدود بوده و در زیر پهنه‌های (G32) احداث ساختمان‌های مسکونی مطلقاً ممنوع است.
تبصره ٢: هرگونه تغییر کاربری کلیه قطعات تثبیت‌شده موجود و مصوب (به‌ویژه فضـای سـبز)، در پهنـه حفاظـت سـبز و بـاز
) ،(Gممنوع است.
۲-۵: کلیه اراضی زیر پهنه‌های  Gمشمول قانون حفظ و گسترش فضاهای سبز مصوب سال ١٣۵٩و اصلاحیه‌های بعدی
آن بوده و هرگونه ساخت‌وساز در فضاهای سبز خصوصی (زیر پهنه‌های G2) بر اساس دسـتورالعمل مـاده ١۴ قانون زمین شهری است.
۳-۵: هرگونه ساخت‌وساز مسکونی، اداری، صنعتی، نظامی و غیره، در محدوده پارک‌های جنگلـی (G12) ممنـوع بوده و کاربری‌های مجاز، محدود به فعالیت‌های مرتبط با گذران اوقات فراغت، تفـرج، گردشـگری و ورزشـی، بر اساس طرح‌های توجیهی مصوب است.
تبصره ۱: ساماندهی و تجهیز پارک‌های جنگلی به‌صورت یکپارچه تحت نظر شهرداری تهـران، به‌منظور تـأمین ایمنی‌های
اکولوژیک، انسانی (آتش‌سوزی، تخریب و قطع اشجار) و اجتماعی، الزامی است.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

تبصره ٢: هرگونه واگذاری دائمی عرصه و اعیان پارک‌های جنگلـی توسـط شـهرداری تهـران، و سـایر دستگاه‌های ذی‌ربط بـه

اشخاص حقیقی و حقوقی، ممنوع بوده و واگذاری محدوده‌هایی از پارک برای تجهیز و استقرار کاربری‌های مجـاز،
طبق ضوابط و مقررات قانونی بهره‌برداری از پارک‌های جنگلی و به‌صورت اجاره با مدت معین، مجاز است.
۴-۵: با تأکید بر ممنوعیت هرگونه تفکیک و ساخت‌وساز مسکونی در زیر پهنه‌های فضای سبز عمومی (G1) ساخت‌وساز مجاز طبق جدول با حداقل بنا و سطح اشغال، صرفاً با تهیه طرح‌های ویژه، پس از تصویب در کمیسیون
ماده ۵ مجاز است.
تبصره : هرگونه تفکیک در زیر پهنه‌های G1و G321 ،G311و G323ممنوع بوده و فقط در چارچوب طرح‌های تـوجیهی
مربوطه و تصویب آن در کمیسیون ماده پنج مجاز است.
۵-۵: هرگونه ساخت‌وساز در پهنه حفاظت رود- دره‌ها(G31)، شامل مسیر رودخانه و حریم مصوب قـانونی (حـریم
کیفی و…) آن، ممنوع و در سایر محدوده‌های ایـن پهنـه، بر اساس طرح‌های توجیـه زیست‌محیطی و هیدرولوژیک و طرح‌های منظر و طراحی شهری مصوب کمیسیون ماده ۵ مجاز است.
تبصره : شهرداری تهران مکلف است، ظرف مدت یک سال از ابلاغ طرح تفصیلی جدید شهر تهران، طرح‌های منظر و طراحـی
شهری رود دره‌ها و ضوابط و مقررات ساخت‌وساز مربوطه را بر اساس مطالعـات زیست‌محیطی و هیـدرولوژیک و طرح‌های حفاظتی اسناد فرادست تهیه و به تصویب کمیسیون ماده ۵ شهر تهران برساند.
۶-۵: در زیر پهنه حفاظت فرهنگی و تاریخی(G321) هرگونه ساخت‌وساز با مجوز و بر اساس ضوابط سازمان میراث
فرهنگی، مجاز است.
تبصره : شهرداری تهران موظف است با همکاری سازمان میـراث فرهنگـی، صنایع‌دستی و گردشـگری ، ظـرف مـدت یک سال از
ابلاغ طرح تفصیلی، نسبت به تدوین ضوابط پهنه ،G321و تصویب آن در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران، اقدام نماید.
۷-۵: در زیر پهنه حریم بزرگراه‌های ویژه G322هرگونه ساخت‌وساز، ممنوع است و تمامی عرصه‌های این زیر پهنه، می‌باید صرفاً به ایجاد فضای سبز اختصاص یابد. احداث جایگاه سوخت و ایستگاه‌های مترو بر اساس طرح‌های ویژه مصوب و طبق ضوابط مربوطه، بلااشکال است.
۸-۵: هرگونه ساخت‌وساز در زیر پهنه حفاظت ویژه، محدوده بین حد کالبدی شهر و محدوده شـهر (G323)، صـرفاً
بر اساس مصوبه کمیسیون ماده  (۵)، شهر تهران بند یک صورت‌جلسه شماره ۵٠٠کمیسیون مـاده پـنج شـهر تهران، مجاز است.
تبصره ۱: ساخت‌وسازها در زیر پهنه ،G323برای سکونت مجاز نبوده و صرفاً مختص برای فعالیت‌های مجاز به استقرار، در این پهنه است.

 

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

تبصره ۲: شهرداری تهـران مکلـف اسـت، ظـرف مـدت سـه مـاه پـس از ابـلاغ طـرح تفصـیلی شـهر تهـران نسـبت بـه اجـرای

دستورالعمل تهیه طرح‌های ویژه بـرای پهنـه ،G323 بـا توجـه به‌اندازه زمـین و موقعیـت آن و همچنـین تهیـه طـرح ساماندهی محدوده‌های اراضی ،G323 پس‌ازآن، جهت تصویب در مراجع ذی‌­ربط اقدام نماید.
۹-۵: شهرداری تهران مجاز است، در کلیه زیر پهنه‌های G1و G3 نسبت به تملک املاک برای ایجاد فضای سبز و تأمین
سرانه‌های خدمات شهری اقدام نماید. در کلیه زیر پهنه‌های G2 نیز شهرداری تهران می‌تواند در صورت توافق بـا
مالکین، نسبت به خرید املاک به‌منظور ایجاد و تأمین فضای سبز و سرانه‌های خدمات شهری، اقدام نماید.
۱۰-۵: حداقل قطعه حاصل از تفکیک و افراز در زیر پهنه‌های G2 معادل٢٠٠٠ مترمربع اسـت. ساخت‌وساز در ایـن زیر پهنه‌ها، با رعایت ضوابط و مقررات ماده ١۴ قانون زمین شهری، مجاز است.
تبصره : در زیر پهنه‌های G2 برای رفع مغایرت حداقل ساخت‌وساز در طرح جامع تهران، با حداکثر سـطح اشـغال، در قطعـات
کمتر از ٧٠٠مترمربع، احداث ٣۵مترمربع سرپناه، در یک طبقه، برای زندگی، مجاز است.
۱۱-۵: صدور پروانه ساختمانی برای کلیه ساخت‌وسازهای مجاز در پهنه G به‌ویژه در پارک‌ها، حتـی بـرای امـاکن
متعلق به شهرداری الزامی است.
۱۲-۵: حفاظت و تثبیت کلیه پارک‌های شهری و فضاهای سبز (رفوژها، لچکیها، درختـان حاشـیه خیابـان و هـا ،…) موجود، به‌عنوان خدمات پشتیبان (فضای سبز) در کلیه پهنه‌ها، الزامی است.
تبصره۱: تأمین دسترسی سواره مناسب و ایجاد پارکینگ‌های عمومی برای پارک‌های جدیـدالاحـداث، بـا مقیـاس عملکـرد
شهری، متناسب با حجم مراجعات و تواتر مراجعه، الزامی است. ضوابط و مقررات احداث پارکینگ برای پارک‌های منطقه‌ای، شهری و فرا شهری جدیدالاحداث، طبق بند ۴ -١٢این سند است.
تبصره۲: حداکثر سطح اشغال در پارک‌های شهری برای فعالیت‌های مجاز بـه اسـتقرار در پارک‌ها معـادل ٣درصـد، در دوطبقه، است. در پارک‌های مقیاس محله‌ای و ناحیه‌ای، سطح اشغال تا ٧درصد در دوطبقه مجاز است.
تبصره۳: به‌منظور اتخاذ تمهیدات مناسب برای بهبود دید داخل پارک، ایجاد مانع بصری در محـیط پـارک، به‌عنوان دیـوار
ممنوع است. همچنین برای مدیریت و صیانت از محدوده پارک‌ها، ایجـاد مـانع فیزیکـی صـرفاً بـا اسـتفاده از پوشـش
گیاهی و هرگونه عنصر شفاف با ارتفاع مناسب از سطح زمین، مجاز است.
تبصره ۴: با تأیید شهرداری تهران، حفر چاه و ایجاد تأسیسات مربوطه (حوضچه و کیوسک) حـداکثر تـا ٣٠مترمربـع، توسـط
وزارت نیرو، در پارک‌های شهری G11مجاز است.

 

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

جدول شماره ۴: ضوابط استفاده از اراضی و ساخت‌وساز در زیر پهنه‌های حفاظت (G) در طرح تفضیلی شهر تهران (نقشه ۱:۲۰۰۰)

کد یک‌رقمی پهنه‌های اصلی کد دورقمی پهنه‌ها کد سه‌رقمی مشخصات کلی زیر پهنه‌ها حداکثرتراکم ساختمانی مجاز حداکثر تعداد طبقات حداکثر سطح اشغال حداقل اندازه قطعات(هکتار) توضیحات
G1 فضای سبز عمومی G11 پارک‌های شهری G111 پارک‌های عمومی شهری ۱۰% ۲ شهری: ۳% شهری:۱۰ احداث بنا محدود به دفتر اداری،نگهبانی،سرویس بهداشتی،خدمات پذیرایی و غذایی
نگهبانی و تأسیسات نگهداری و بهداشتی
G112 پارک‌های ویژه (پارک بازی،پارک موضوعی،…) ۲۰% محله‌ای:۷% محله‌ای: ۱ هرگونه ساخت‌وساز در این پارک‌ها با تصویب کمیسیون ماده پنج مجاز است.
G12 پارک‌های جنگلی G121 پارک‌های جنگلی حفاظتی -تفرجی ۱۰% ۱ —– —– ممنوعیت هرگونه ساخت‌وساز مسکونی،تجاری،اداری و صنعتی و کارگاهی و محدود شدن ساخت‌وساز به فعالیت‌های مرتبط با تفرج و گذران اوقات فراغت طبق طرح تفضیلی جدید شهر تهران حداکثر تا ۵ هزار مترمربع و هرگونه ساخت‌وساز منوط به ارائه طرح توجیهی و تصویب در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران
G122 پارک‌های جنگلی موضوعی ۲% ۱ ۲% ۵۰
G2 فضای سبز خصوصی G21 باغات و اراضی مزروعی G211 باغات کشاورزی ۲% ۲ ۲% ۵۰ احداث حداکثر ۱۵۰مترمربع بنا در حداکثر ۲طبقه برای  زندگی و فعالیت بهره‌بردار.
G212 مزارع پرورش گل و گیاه ۱۰% ۲ ۵% ساخت‌وساز در حد نیاز بهره‌بردار با حداکثر ۱۰۰ مترمربع زیربنای مسکونی ۲۰ مترمربع اتاق سرایداری و ۴۰ مترمربع انبار.
G213 ارضی مزروعی ۱۰% ۵%
G3 سبز و باز (حفاظت ویژه) G31 رود-دره ها (حفاظت از حریم) G311 باغ سار تفرجی-روددره ای هرگونه بارگذاری و طراحی بر اساس توجیه مطالعات زیست‌محیطی و هیدرولوژیک و طبق طرح‌های مصوب مجاز است.
G312 فضاهای سبز رود دره‌ها
G32 پهنه‌های سبز و باز ویژه G321 پهنه حفاظت فرهنگی و تاریخی هرگونه ساخت‌وساز بر اساس ضوابط تبصره ذیل بند ۶-۵ مجاز است.
G322 حریم بزرگراه‌های ویژه ممنوعیت احداث هرگونه بنا و استفاده از اراضی صرفاً با فضای سبز.
G323 پهنه حفاظت ویژه (محدوده بین حد کالبدی شهر و محدوده شهر) (بر اساس طرح ویژه مصوب)
شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

(۶): اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری

در هر یک از پهنه‌های چهارگانه استفاده از اراضی (R ،S ،Mو G) کلیه اراضی و املاک بزرگ بـا مسـاحت یـک
هکتار و بیشتر (به‌جز فضاهای سبز شکل‌گرفته‌ی موجود)، به “اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری” اختصاص‌یافته
و در نقشه پهنه‌بندی نحوه استفاده از اراضی طرح تفصیلی ، متمایز شده اسـت. ایـن اراضـی و امـلاک، متناسـب بـا
موقعیت و استقرار در محدوده‌های شهر، برای بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شـهر، به‌ویژه تـأمین خـدمات
بافت‌های مذکور، و یا برای مجموعه‌ای از کاربری‌های چندمنظوره شهری ازجمله خـدمات شـهری، تجـاری – اداری،
تفرج و گردشگری، فضاهای سبز و باز، فعالیت و حتی سکونت (در حد قابل‌قبول و با رعایت سقف جمعیت‌پذیری هـر
منطقه در طرح تفصیلی) است.
۱-۶: مالکین املاک و اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری، برای اخذ مجوز ساخت‌وساز در این اراضی، ملزم بـه تهیـه طرح توجیهی اولیه و با استفاده از خدمات مهندسین مشاور ذیصلاح بوده، که تصویب این طـرح پـس از تائید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، توسط کمیسیون ماده پنج ضروری است و طرح مصـوب می‌باید مبنای اقدام در اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری، شود. طرح مداخله و اقـدام در اراضـی ذخیـره توسـعه و نوسازی شهری، بر اساس طرح تفصیلی و با توجه به شرایط اجتمـاعی، اقتصـادی، کالبـدی و همچنـین نیازهـای شهرسازی حوزه نفوذ قطعه مذکور، مبتنی بر اسناد توسعه و عمران محله‌ای (در صورت وجود)، تهیه می‌شود.
۲-۶: کلیه اراضی و املاکی که در محدوده‌های ذخیره توسعه و نوسازی شهری، کمتر از یک هکتار وسعت داشته و تـا پیش‌ازتاریخ مصوبه ۰۴/۰۷/۱۳۹۰ تفکیک گردیده، بر اساس احکام طرح جامع تهران، در زمره اراضی ذخیـره توسعه و نوسازی شهری محسوب نمی‌شود و شهرداری تهران مجاز است، بر اساس ضوابط پهنه و سایر مقررات طرح تفصیلی، در این اراضی، عمل نماید.
۳-۶: شهرداری تهران موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از ابلاغ طرح تفصیلی جدید شهر تهران، نسبت به تهیه
دستورالعمل (شناسنامه راهنمای عمل) برای صاحبان املاک و اراضی واقع در این محدوده‌ها بر اساس احکـام طرح جامع مصوب و با رعایت منافع متقابل و مصالح عمومی و خصوصی با اعمال سیاسـت بـرد – بـرد، بـرای ذینفعان و منافع شهر، اقدام نماید.
۴-۶: شهرداری تهران ملزم به تهیه طرح موضوعی – موضعی اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری به‌منظور اصلاح، تتدقیق، حذف و جانشینی محدوده‌های واجد شرایط، همراه با سازوکارهای اجرایی و ضوابط و مقررات مربوطـه
(با تعیین سهم خدمات غیرانتفاعی، کاربری‌های چندمنظوره، سکونت و … در هریک از زیر پهنه‌ها)، حـداکثر ظرف مدت یک سال و ارائه نتایج آن به کمیسیون ماده پنج برای تصویب است.
تبصره : تا زمان تصویب طرح موضوعی – موضعی اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری، احداث بنا در این اراضـی، منـوط بـه
تهیه طرح موضعی بر اساس دستورالعمل مربوطه (موضوع‌بند ٣ -۶ ) و تصویب طرح در کمیسیون ماده پنج خواهد بود.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

فصل دوم

(۷): تراکم ساختمانی مجاز

(۸): سطح اشغال و باز و مکان استقرار بنا (توده گذاری)

(۹): تفکیک و تجمیع قطعات (پلاک‌ها(

(۱۰): بلندمرتبه‌سازی ( ١٢طبقه و بیشتر(

(۱۱): شبکه معابر دسترسی

(۱۲): پارکینگ

(۱۳): حفاظت از میراث تاریخی شهر

(۱۴): حفاظت از میراث طبیعی شهر (اراضی مزروعی و باغات(

(۱۵): بافت‌های فرسوده و ریزدانه

(۱۶): سایر ضوابط و مقررات ساخت‌وساز

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

(۷): تراکم ساختمانی مجاز

۱-۷: “تراکم ساختمانی مجاز” حداکثر حجم ساخت‌وساز، بر اساس جداول چهارگانه ضوابط استفاده از اراضی و ساخت‌وساز در هریک از چهار پهنه استفاده از اراضی شهر تهران، متناسب با عملکرد، مساحت قطعه و عـرض معبـر هم‌جوار است.
تبصره ۱: تراکم ساختمانی مجاز در زیر پهنه‌های حفاظت (G) به جزء زیر پهنه‌های باغـات و اراضـی مزروعـی (G21) مخـتلط
ویژه(M22) صنعت با فناوری بالا و خوشه‌های صنعتی(S311) گستره‌ها و مراکز تجاری، اداری و خدمات (بـا غلبـه فرهنگی ،(S22) بازار S11 و پهنه‌های ویژه بلندمرتبه‌سازی، تابع ضوابط و مقررات ویژه و بـا رعایـت ضـوابط خـاص دستگاه‌های مربوطه بر اساس مقررات طرح جامع تهران است، که به‌صورت کلـی و در قالـب تهیـه و ارائـه طرح‌های توجیهی ــ، تدوین و حسب مورد در کارگروه تطبیق تائید و یا در کمیسیون ماده پنج، به تصویب خواهد رسید.
تبصره ۲: ضوابط ساخت‌وساز در زیر پهنه‌های باغات و اراضی مزروعی (G21) طبق مفـاد دسـتورالعمل اجرایـی مـاده ١۴
قانون زمین شهری است.
تراکم پایه مالی بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، در کلیه پهنه‌های استفاده از اراضی محـدوده شـهر
تهران، معادل ١٢٠درصد وسعت ملک، طبق سند مالکیت است.
تبصره ۱: به‌منظور ایجاد تعادل در توسعه شهر، تراکم پایه مالی در املاک واقـع در کلیـه پهنه‌های مسکونی (R) در جنـوب
محور انقلاب، معادل ١٨٠درصد وسعت ملک، طبق سند مالکیت است.
تبصره ٢: اخذ عوارض مابه‌التفاوت تراکم پایه مالی و تراکم ساختمانی مجاز، بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران است.
تبصره ٣: تراکم پایه مالی در کلیه فضاها و اماکن آموزش عالی، بهداشتی و درمانی، اجتمـاعی، فرهنگـی، خـدماتی و ورزشـی در کلیه پهنه‌های استفاده از اراضی در محدوده شهر تهران بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران است.
تبصره ۴: تغییرات آتی پایه مالی تراکم، حسب مورد بر اساس مصوبه‌های شورای اسلامی شهر تهران، ملاک عمل است.
۳-۷: به‌منظور سامان‌بخشی به سیمای شهر تهران، احداث بنا در محورهایی با حداقل عرض ١٢متر، درصورتی‌که کمتر از ۶٠درصد قطعات آن در طرفین گذر شکل‌گرفته باشد، مطابق ضوابط زیر پهنه و درصورتی‌که بـیش از
۶۰ درصد قطعات آن محور در طرفین گذرها (حدفاصل دو گذر با حداقل عرض ده متر) برمبنای ضـوابط قبلـی ساخته‌شده، مطابق تراکم و طبقات ساخته‌شده غالب قطعات مجاور، با پیشنهاد شـهرداری منطقـه، و تائید نهایی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مجاز است.
تبصره: شهرداری های مناطق تهران، ملزم به شناسایی و اعلام محورهـای مشـمول بنـد  ٣ -٧حـداکثر ظـرف مـدت یک سال، بـه
معاونت شهرسازی و معماری می‌باشند.
۴-۷: موقعیت استقرار مشاعات در ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی، بر اساس جدول شماره۵ است، کـه جـزء لاینفک این سند محسوب می‌شود.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

جدول شماره ۵: فضای مجاز به استقرار در مشاعات

موقعیت استقرار مشاعات مشاعات
پارکینگ انبار لابی سرایداری سرویس بهداشتی نمازخانه

محل جلسات و مدیریت

۲۰۰A  و ۵N >

اطلاعات M12 > A سایت کامپیوتر سالن اجتماعات فضای بازی بچه‌ها تأسیسات شوت زباله راهرو پله آسانسور

فضای ورزشی (صرفابرای

استفاده ساکنین)

داکت هواکش‌ها و نورگیرها

اتاق نگهبانی

۱۰۰۰>S و ۲۰>A و ۲۰>N

 

مسکونی

حیاط

 

        *                   *   *
زیرزمین * * * * * * * * * * * * * * * *  
همکف یا پیلوت * * ¨ * ¨ ¨ * * ¨ * * * * * ¨ *  
طبقات     *               * * *     *  
پشت‌بام * *                 *   *     *  
غیرمسکونی حیاط         *                       *
زیرزمین * * *   *                       *
همکف           *   *     *   *     * *
طبقات *                     *   *   *  
پشت‌بام *                     *   *   *  

مسکونی:
* فضاهای مشاعی قابل احداث
■ در صورت عدم وجود زیرزمین، قابل احداث در پیلوت
= Sمساحت عرصه طبق سند مالکیت ) مترمربع(
=Aحداکثر مساحت فضای موردنظر )مترمربع(
= Nتعداد واحد مسکونی
مساحت مجاز سرویس بهداشتی با حداکثر ٣مترمربع در حیاط
مساحت سالن اجتماعات به ازای هر واحد مسکونی ۵مترمربع
احداث فضای ورزشی مجاز در حیاط صرفاً به‌صورت غیر مسقف
مساحت مجاز سرایداری برای مجتمع‌های بالاتر ۶از واحد در حداکثر ۴٠مترمربع که شامل سرویس بهداشتی است.
احداث نمازخانه در مجتمع‌هایی با ٣٠واحد مسکونی و بیشتر الزامی است.
احداث لابی و مشاعات مربوطه در طبقه همکف، با ارتفاع مفید ۵متر )از کف تا سقف(، در اراضی و املاک با وسعت بیش از ٣٠٠مترمربع، بلامانع است.
• غیرمسکونی:
مساحت مجاز اتاق مدیریت و سایت کامپیوتر حداکثر ۴٠مترمربع
مساحت مجاز سرایداری حداکثر ۵٠مترمربع در زیرزمین
مساحت مجاز فضای اطلاعات تا حداکثر ۶مترمربع جزء مشاعات )غیرمفید

١ارتفاع مفید طبقات زیرزمین، حداکثر ٣متر است.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

(۸): سطح اشغال و باز و مکان استقرار بنا (توده گذاری)

۱-۸: در کلیه پهنه‌های استفاده از اراضی، سطح اشغال شامل مجموع زیربنای مفید و غیرمفید (مشاعات) در هر طبقه
بر اساس مساحت مندرج در سند مالکیت زمین است.
۲-۸: در محدوده‌هایی از زیر پهنه‌های فعالیت (محورها و گستره‌های تجاری، اداری و خدمات)و مختلط (تجـاری، اداری و
خدمات با مسکونی)، که در نقشه‌های طرح تفصیلی شهر تهران مشخص‌شده، سطح اشغال (به‌غیراز زیرزمین‌ها) می‌تواند تا حداکثر ٨٠درصد، افزایش یابد. سطح اشغال مجاز در طبقات بالای همکف یا اول کاهش و مطابق مفـاد جداول چهارگانه ضوابط استفاده از اراضی و ساخت‌وساز در پهنه‌های اصلی حداکثر تا ۶٠ درصد مجاز است.
تبصره : در کلیه پهنه‌ها، هرگونه افزایش در سطح اشغال کلیه طبقات به‌غیراز زیرزمین‌ها، تحت هر عنوان و به هر شکل، بـیش از
میزان تعیین‌شده در جداول چهارگانه استفاده از اراضی پهنه‌های اصلی، و مستثنی شده در این سند، منـوط بـه تصـویب
در کمیسیون ماده پنج شهر تهران است.
۳-۸: در کلیه زیر پهنه‌های استفاده از اراضی، به‌استثنای محدوده های تاریخی و پهنه‌های R2 ،S3 ،M2و G با کاهش
سطح اشغال طبقات و با رعایت سقف تراکم مجاز، به‌منظور تحقق‌پذیری راهبردهای طرح جامع شهر تهـران، افزایش تعداد طبقات، با تائید شهرداری منطقه، مجاز است.
تبصره یک: زیر پهنه های R25وR26 شامل موارد استثناء بند ٣ -٨ نمی‌شود.
۴-۸: در کلیه پهنه‌ها، تخصیص حداقل ۵٠ درصد از سطح باز قطعه (پس از کسر مسـاحت رامـپ) بـه فضـای سـبز و
مشجر، الزامی است.
۵-۸: سطح اشغال زیرزمین قطعات واقع در پهنه‌های فعالیت و مخـتلط، (صـرفاً به‌منظور اسـتقرار فعالیت‌های
غیرمسکونی، پارکینگ، تأسیسات و سایر مشاعات سـاختمان) بـرای زیـرزمین اول حـداکثر ٨٠درصـد و در زیرزمین‌های دوم به بعد، بدون قطع درخت، تا ١٠٠درصد مساحت قطعه، مجاز است.
تبصره : در اراضی و املاکی با نوعیت باغ، سطح اشغال زیرزمین اول، معادل سطح اشغال طبقات فوقانی است.
۶-۸: در محدوده‌های مسکونی با محدودیت‌های ارتفاعی (به دلایل حرایم امنیتی)، افزایش سطح اشغال تا ٨٠ درصد بـا رعایت سایرضوابط پهنه مربوطه مجاز است. همچنین در محورها و گستره های زیرپهنه های مختلط و فعالیـت نیز، در صورت محدودیت‌های ارتفاعی، افزایش سطح اشغال تا ٩٠درصد، بـا رعایـت سـایر ضـوابط زیر پهنه مربوطه، مجاز است.
۷-۸: در کلیه زیر پهنه های استفاده از اراضی که به دلیل ضوابط میراث فرهنگـی و تـاریخی از محـدودیت ارتفـاعی برخوردارند، استفاده از مابه‌التفاوت تراکم مجاز پهنه با تراکم مجاز به استفاده بر اساس ضوابط میراث فرهنگی، به‌عنوان حق انتقال توسعه، مجاز است.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

تبصره : دستورالعمل حق انتقال توسعه، در نخستین سال اجرای طرح تفصیلی، توسط شهرداری تهران تدوین و پـس از تصـویب
کمیسیون ماده پنج، ملاک عمل قرار می‌گیرد.
۸-۸: میزان سطح اشغال در طبقات همکف و بالای آن در ساختمان‌های پارکینـگ عمـومی و طبقـاتی، بر اساس راهبردهای طرح جامع تهران و مصوبات* کمیسیون ماده پنج شهر تهران است.
۹-۸: ایجاد و توسعه فضای سبز، بر بدنه و فضاهای بلااستفاده سـاختمان در شـهر تهـران، بر اساس مصـوبه مـورخ
۲۵/۰۹/۱۳۸۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، موسوم به ضوابط و مقررات ارتقـاء کیفـی سـیما و منظـر شهری (پاک‌سازی و بهسازی نماها و جداره‌ها، مناسب‌سازی معابر پیاده راهی و پیاده‌روها و سـاماندهی منظـر شهری)” مصوبات** شورای اسلامی شهر تهران است. شهرداری تهران موظـف اسـت، ضـمن تهیـه و تـدوین دستورالعمل‌های لازمه، موجبات حمایت‌های مؤثر و همه‌جانبه از مشارکت شهروندان در گسترش فضای سبز و زیباسازی منظر شهری را با ایجاد و توسعه فضای سبز به‌صورت عمودی و افقی در بدنه ساختمان‌های کلیـه ساخت‌وسازهای مجاز پهنه‌های استفاده از اراضی، فراهم سازد.

مصوبه ۴٣۶مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۸۶ کمیسیون ماده پنج شهر تهران، بند ۱

** مصوبه یک‌صد و دهم مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر تهران

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

(۹): تفکیک و تجمیع قطعات (پلاک‌ها)

١-:٩تفکیک اراضی و املاک در پهنه‌های مسکونی شهر، با وسـعت کمتـر از ١٠٠٠مترمربـع، بعـد از رعایـت برهـای
اصلاحی، و در سایر پهنه‌ها، با وسعت کمتر از ٢٠٠٠ مترمربع، بعد از رعایت برهای اصـلاحی، ممنـوع اسـت. در صورت درخواست تفکیک برای اراضی و املاک بیش از نصاب‌های مذکور، حداقل مساحت کلیه قطعات حاصـل از تفکیک نباید از ۵٠٠مترمربع در پهنه مسکونی و ، ١٠٠٠مترمربع در سایر پهنه‌ها، کمتر باشد.
تبصره ١: حداقل عرض قطعات حاصل از تفکیک اراضی در پهنه‌های مسکونی نباید کمتر از ده متر و همچنین نسبت طـول بـه عـرض قطعه نباید از حداکثر پنج به یک، بیشتر باشد. بدیهی است تعیین جهت و راستای تفکیک، به عهده شهرداری منطقه است.
تبصره ۲: حداقل عرض قطعه حاصل از تفکیک اراضی در پهنه‌های فعالیت و مختلط نباید کمتر از پانزده متر و همچنین نسبت طول به عرض قطعه نباید از حداکثر شش به یک، بیشتر باشد.
تبصره ٣: تفکیک قهری (ناشی از عبور گذر و یا طرح‌های اجرایی) مشمول حدنصاب ضوابط تفکیک نمی‌شود.
تبصره ۴: در مورد املاکی با نوعیت باغ، حدنصاب قطعه حاصل از تفکیک ٢٠٠٠مترمربع، است.
۲-۹: در کلیه پهنه‌های استفاده از زمین شهر تهران، تفکیک اعیان ساختمان‌هایی که طبق ضوابط و مقررات این سند احداث‌شده، در صورت انطباق با گواهی پایان کار صادره از شهرداری، مجاز بـوده و هرگونـه تفکیـک اعیـانی مغایر با گواهی پایان کار شهرداری، ممنوع است.
۳-۹:  تفکیک کلیه اراضی بزرگ‌مقیاس (بیش از یک هکتار) که در مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، ازجمله تحـت مالکیت یا در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی است، صرفاً با تهیـه طرح‌های توجیهی و تصویب آن‌ها در کمیسیون ماده پنج و بر اساس ضوابط پهنه‌های استفاده از اراضی در طرح‌های جامع و تفصیلی، مجاز است. بدیهی است در مواردی که محدوده ملک در پهنه S221وS222 و یـا اراضـی ذخیـره توسعه و نوسازی شهری باشد، هرگونه مداخله می‌باید با تهیه طرح‌های تـوجیهی و تصـویب آن‌ها در مراجـع ذی‌ربط انجام پذیرد.
تبصره ۱: شهرداری تهران مکلف است از اولین سال اجرای طرح تفصیلی، نسبت بـه تدقیق و تعیـین ضـوابط تفکیـک و افـراز
اراضی و املاک به تفکیک زیر پهنه‌ها و مناطق، اقدام نماید. تا زمان تعیین ضوابط تفکیک اراضی، با رعایت بند ١ -٩
نحوه تفکیک اراضی در هر منطقه، با توجه به بافت‌های مجاور، به عهده شهرداری منطقه است.
تبصره ۲: شهرداری تهران موظف است، حداکثر ظرف مدت قانونی معین، بـه استعلام‌های اداره ثبت‌اسناد و دادگاه‌ها، بـرای
تفکیک و افراز اراضی محدوده شهر ( بر اساس اصلاحیه ی ماده ١٠١قانون شهرداری)، پاسخ داده و تعیین تکلیف نماید.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

تبصره ۳: در صورت درخواست تفکیک املاک به‌استثنای املاک مشمول تفکیک قهـری، از سـوی مـالکین، ضـمن رعایـت
حداقل مساحت قطعه حاصل از تفکیک (به شرح فوق)، به ازای هر قطعه حاصل از تفکیک، مازاد بـر یـک قطعـه، ١٠ درصد از “تراکم ساختمانی مجاز” کسر می‌شود، تا حدی که درنهایت، از تراکم پایه مالی کمتر نشود.
تبصره ۴: تفکیک و تجمیع مجموعه‌های ارزشمند تاریخی ممنوع و تفکیک عرصه‌ها در بافت ارزشمند تاریخی که در جـدول
شماره (١) با کد R221مشخص گردیده است، طبق ضوابط خاص این عرصه‌ها مشـروط بـر اینکـه خـط تفکیـک بـا ساختمان‌ها و مستحدثات ارزشمند تاریخی و جرائم آن‌ها برخوردی نداشته باشد پس از ارائه طرح توجیهی و تصـویب
آن در کمیسیون ماده پنج ، مجاز است.
۴-۹: تفکیک اراضی مزروعی و باغات پیوسته و انبوه موجود شهر تهران، ضمن رعایت قانون «اصلاح قانون حفظ و گسترش
فضای سبز شهرها»، آئین‌نامه مربوطه و صرفاً بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ١۴قانون زمین شهری، مجاز است. تفکیک باغاتی ویژه، که دارای طرح تفصیلی مصوب است، بر اساس مصوبه طرح‌های ویژه مذکور است.
تبصره : به‌منظور جلوگیری از تفکیک باغات پیوسته و انبوه، شهرداری تهران موظـف بـه تهیـه طرح‌های موضعیـ ویژه بـرای باغات در نخستین سال اجرای طرح تفصیلی است.
۵-۹: از زمان ابلاغ طرح تفصیلی، حداقل نصاب قطعه حاصل از تجمیع در زیر پهنه‌های مسکونی، تا پایان سـال ١٣٩۵
معادل ٢٠٠مترمربع، تا پایان سال١۴٠٠معادل ٢۵٠مترمربع، تـا پایـان سـال ١۴٠۵معـادل ٣٠٠مترمربـع و سرانجام از آغاز سال ١۴٠۶به بعد معادل ۵٠٠ مترمربع است.
تبصره : بافت‌های فرسوده شهر تهران، از ضوابط حداقل نصاب قطعه حاصل از تجمیع، طبق بند ۵ -٩مستثنی بوده و حدنصـاب
قطعه در این محدوده‌ها، مبتنی بر ضوابط ویژه بافت‌های فرسوده در طرح تفصیلی شهر تهران است.
۶-۹: در صورت درخواست تجمیع قطعات از سوی مالکین، مشروط به تحقق حداقل نصاب مسـاحت قطعـه حاصـل از تجمیع، طبق بند ، ۵-۹ به ازای هر قطعه مازاد بر یک، ٢٠درصد به تراکم مجاز افزوده می‌شود. بدیهی است کـه مجموع افزایش تراکم طبق (جداول چهارگانه) نباید از یک طبقه تجاوز نماید.

تعداد قطعات تجمیع شده میزان حداکثر افزایش تراکم
٢قطعه ٢٠درصد
٣قطعه ۴٠درصد حداکثر یک طبقه
۴قطعه ۶٠درصد حداکثر یک طبقه
۵قطعه و بیشتر حداکثر یک طبقه
شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

۷-۹: به‌منظور جلوگیری از تفکیک اراضی بین ١٠٠٠تا ١٠٠٠٠مترمربع، در پهنه‌های سکونتR فعالیت S و مختلط
Mو همچنین تشویق به تجمیع قطعات از سوی مالکین، ساخت‌وساز در اراضـی هزار مترمربع بـه بـالا، مشمول سیاست‌های تشویقی سالانه و دائمی شهرداری تهران است، که پـس از پیشنهاد شـهرداری تهـران و تصویب در مراجع ذیصلاح، ابلاغ می‌شود.
۸-۹:  تفکیک عرصه در پهنه حفاظت G صرفاً در چارچوب طرح‌های ویژه و مصوب کمیسیون ماده پنج شهر تهران، امکان‌پذیر است. تفکیک عرصه املاک در پهنه فضای سبز خصوصی G2 در چارچوب قانون «اصـلاح قـانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها به او « رعایت »دستورالعمل ماده ١۴قانون زمین شهری » بلامانع است.
۹-۹: درصورتی‌که تجمیع قطعات واقع در پهنهR با قطعه واقع در پهنه‌های M ویا S قطعه تجمیعـی حاصـله صـرفاً بـا داشتن کلیه شرایط ذیل، مشمول ضوابط و مقررات زیر پهنه مختلط و یا فعالیت مربوطه است:
الف: انطباق با ضوابط حداقلی زیر پهنه مختلط مربوطه.
ب: عمق قطعات مورد تجمیع، در پشت جبهه پهنه‌های فعالیت و مختلط، حداکثر به میزان دو پلاک مازاد بـر پلاک اولیه ، مشمول ضوابط زیر پهنه مختلط و فعالیت مربوطه است. قطعات واقع در بافت‌های مسکونی با عمق بیش از دو پلاک، صرفاً تابع ضوابط و مقررات زیر پهنه مسکونی مربوطه است.
تبصره: هرگونه پیشنهاد تجمعی در پشت جبهه، برای بیش از دو پلاک مازاد بر پلاک اولیه، به‌منظور بهره‌مندی از مزایایـ پهنـه مختلط یا فعالیت، منوط به تصویب کمیسیون ماده پنج شهر تهران است.
درصورتی‌که تجمیع قطعه واقع در پهنه Mبا قطعه واقع در پهنه S اگر پهنه S مجاور گذر اصـلی بـا عـرض بیشتر باشد، قطعه تجمیعی مشمول ضوابط و مقررات پهنه Sاست. در سایر موارد، پهنـه تجمیعـی مشـمول ضوابط پهنه Mاست.
: ١١-٩در صورت تجمیع قطعه‌ها با کدهای متفاوت Sو (یا کدهای متفاوت) Mو (یا کدهای متفاوت) R قطعه تجمیع
شده، مشمول ضوابط کد پهنه محور اصلی با عرض بیشتر است.
تبصره ١: درصورتی‌که یکی از قطعات تجمیعی در پهنه G و یا کاربری تثبیت‌شده خدماتی، فضای سبز، تجهیزات شـهری و
پارکینگ باشد، موارد می‌باید توسط دبیرخانه کمیسیون ماده پنج تعیین تکلیف شود.
تبصره ۲: درصورتی‌که عرض‌گذرهای مشرف ‌به ملک مشابه یکدیگر باشد، پهنه غالب، بر اساس کـد پهنـه بـا تـراکم بیشـتر
ملاک عمل است.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

۱۲-۹: شهرداری تهران ملزم است در سال اول اجرای طرح تفصیلی، برای کلیه موارد تجمیع و تعیین تکلیف قطعـاتی با چند کد پهنه‌بندی، دستورالعمل اعمال کدگذاری مناسب حاصل از تجمیع و تعیـین پهنـه غالـب را تـدوین نماید. بدیهی است تا تدوین دستورالعمل، تعیین تکلیف در این زمینه، به عهـده شـورای معمـاری شـهرداری منطقه است.
۱۳-۹: در صورت تجمیع دو یا چند پلاک با نوعیت­های باغ و غیر باغ، سطح اشغال حاصله قطعـه تجمیعـی، براسـاس مجموع سطح اشغال مجاز هریک از قطعات حاصل از تجمیع بوده و جانمایی و توده گذاری نیز منوط بـه تائید شهرداری منطقه است.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

(۱۰): بلندمرتبه‌سازی (١٢طبقه و بیشتر)

۱-۱۰: احداث ساختمان‌های بلندمرتبه، در محدوده‌های مجاز یا ویژه برای بلندمرتبه‌سازی در برخـی از زیر پهنه‌های استفاده از اراضی تهران و مشروط به رعایت ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی و تکتونیکی (برای ایمنی از مخاطرات زلزله) است. موقعیت و کاربری‌های مجاز برای بلندمرتبه‌سازی در نقشه‌های ١:٢٠٠٠پهنه‌بندی طـرح تفصیلی مشخص و تدقیق خواهند شد. بر این اساس ضوابط طراحی و ساخت‌وساز ساختمان‌های بلندمرتبه با رعایت ضوابط حداکثر تراکم و ارتفاع مجاز معین‌شده در جداول چهارگانه ضوابط استفاده از اراضی و ساخت‌وساز در پهنه‌های اصلی این سند و برای کاربری‌های گوناگون، مطابق مفـاد مصـوبات شورای عالی شهرسـازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵  شهر تهران مجاز است، که متعاقباً تهیه، تصویب و ابلاغ خواهد  شد.
۲-۱۰: احداث بناهای بلندمرتبه در سایر زیر پهنه­ها منوط به تهیه طرح‌های توجیهی و تصویب آن در کمیسیون مـاده پـنج
شهر تهران است. بدیهی است، تدوین ضوابط و مقررات مربوطه نیز در چارچوب طرح موضوعی مذکور، الزامی است.
تبصره : شهرداری تهران، موظف است با توجه به بخش الف از پیوست شـماره چهـار سـند طـرح جـامع شـهر تهـران، نسـبت بـه
تدوین ضوابط پیشنهادی، با لحاظ سیاست‌های تشویقی و تجمیع اراضی، حداکثر ظرف مدت سـه مـاه از زمـان ابـلاغ این مصوبه، جهت تصویب در مراجع ذیصلاح، اقدام نماید.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

(۱۱): شبکه معابر دسترسی

١-۱۱: تعاریف و مفاهیم شبکه معابر و سلسله‌مراتب دسترسی، در طرح تفصیلی تهران به‌قرار زیر است:
۱-۱-۱۱: جاده کمربندی: جاده‌ای است حلقوی شکل که ترافیک عبوری سریع میان مناطق مختلف شهری به را یکدیگر تأمین می‌نماید. عرض معمول کمربندی‌های شهر معادل ٧۶متر در نظر گرفته می‌شود.
۲-۱-۱۱: آزادراه‌ها و بزرگراه‌های شهری: تندراه‌های شهر را تشکیل می‌دهند و وظیفـه اصـلی آن‌ها برقـراری ارتباط بین مناطق مختلف شهر است. عرض معمول آزادراه‌ها معادل ٧۶متر و بزرگراه‌ها معـادل ۴۵ متر است.
۳-۱-۱۱: شریانی‌های درجه‌یک و دو: وظیفه برقراری ارتباط بین آزادراه‌ها و بزرگراه‌های شـهری، بـا جمـع و پخش­کنندهها و دسترسی‌های محلی را به عهده‌دارند. حداقل عرض شریانی درجه‌یک معادل ٢٠متر و شریانی درجه‌دو معادل ١۶متر است.
۴-۱-۱۱: جمع و پخش­کننده­ها و دسترسی‌های محلی عمدتاً برقرارکننده ارتباط بـین مکانه‌ای سـکونت و
مکان‌های کار و فعالیت است. فعالیت‌های مقیاس محله‌ای و ناحیه‌ای در مجاورت پخشکننـده­هـا به‌صورت متمرکز در یک یا چند بلوک شهری مستقر می‌گردند. حداقل عرض معابر جمع و پخش‌کننده معادل ١٢متر بوده و دسترسی معابر محلی به جمع و پخش‌کننده‌ها مجاز است.
۵-۱-۱۱: سایر معابر محلی به نبست و به نباز با دسترسـی بـه معـابر جمـع و پخش‌کننده، از طریـق تقاطع‌های هم‌سطح و با فاصله مطلوب این‌ تقاطع­ها که بین ٢۵٠تا ۴٠٠متر است.
حداقل عرض معابر دسترسی در اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران، در کل سـطح شـهر و در تمـامی پهنه‌ها، ۶متر است. در خصوص موارد استثناء (معابر با عرض کمتر از ۶متر)ازجمله، معابر واقع درشیب‌های تند که عملاً امکان تردد خودرو در آن‌ها وجود ندارد و یا در برخی از بافت‌های ارزشمند روستایی و تاریخی و یا بافت‌های مسکونی ارزشمند سبز و سایر موارد مشابه که گذرها می‌توانند در حد وضع موجـود تثبیـت شـوند، شهرداری تهران ملزم است که حداکثر ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ طرح تفصیلی جدید شهر تهران، ضوابط و مقررات مربوط به معابر با عرض کمتر از ۶متر را تهیه و در کمیسیون ماده پنج شهر تهران مصوب نماید.
تبصره ۱: تعیین تکلیف و هرگونه اقدام برای معابر کمتر از ۶متر، با استعلام مناطق شهرداری به عهده کمیته تخصصـی مسـتقر
در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران است.
تبصره ۲: تعیین تکلیف مواردی از شبکه معابر شامل؛ عرض معابر، طرح‌های اجرایی و طرح‌های تقاطع قدیم و جدید، کـه در فرایند اجرای طرح تفصیلی برای شهرداری مناطق، دارای ابهام باشد، بـا اسـتعلام منـاطق شـهرداری، بـه عهـده کمیتـه تخصصی مستقر در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران است.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

۳-۱۱: در طراحی و اجرای شبکه معابر به‌ویژه در پهنه‌های مستعد شهر و فضاهای عمومی با تأکید بر بافت‌های تاریخی و
باارزش شهر، ایجاد تسهیلات و پیش‌بینی‌های لازم برای گسترش و توسعه حرکت پیاده و دوچرخـه و دسترسـی
آسان برای معلولین جسمی و حرکتی الزامی است. در همین راستا، شهرداری تهران طی دو سال اول اجرای طـرح
تفصیلی، ملزم به تهیه راهنمای طراحی شهری، برای کلیه معابر احـداثی، اصـلاحی و تعریضـی، بر اساس طـرح
تفصیلی جدید شهر تهران است. همچنین شهرداری تهران، ملزم به تهیه دستورالعمل و راهنمای طراحی شهری،
برای گسترش و توسعه حرکت پیاده و دوچرخه و دسترسی آسان معلولین جسمی و حرکتی در کلیـه معـابر، بـا
استفاده از مطالعات سند موضوعی طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک به‌ویژه در فضاهای عمومی شهر است.
۴-۱۱: ایجاد هرگونه دسترسی سواره و پیاده برای کلیه ساختمان‌های واقع در مجاورت بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها در کلیـه پهنه‌ها ممنوع است.
تبصره : برای آن دسته از پلاک‌های مجاور آزادراه­ها و بزرگراه‌ها کـه هیچ‌گونه دسترسـی بـه معـابر دیگـر ندارنـد، ایجـاد
دسترسی پیاده، مجاز است.
۵-۱۱: در قطعاتی که دارای دو بر یا بیشتر است، اگر یکی از گذرها، شریانی درجه‌یک و یا بـا عملکـرد بـالاتر باشـد،
دسترسی سواره از گذر با عرض کمتر انجام‌گرفته، ولی ضوابط ساخت‌وساز بر اساس گـذر بـا عـرض بیشـتر تعیین می‌شود. در سایر موارد دسترسی سواره از گذرهای بر ملک بلامانع بوده و در موارد استثناء نیـز (شـکل هندسی قطعه و یا گذرهای با عرض ۶متر و کمتر) تعیین تکلیف دسترسی سواره به ملک، به عهده شـهرداری منطقه است.
۶-۱۱: در قطعات با شرایط توپوگرافیی خاص، که قابلیت تأمین پارکینگ از هر گذر برای طبقـات مجـزا میسـر باشـد،
منوط به اینکه عرض هر گذر ۶متر و بیشتر باشد، با نظر شهرداری منطقه بلامانع است.
۷-۱۱: تعیین پخ تقاطع‌ها، کماکان بر اساس صورت‌جلسه متمم ٣۶٢شورای طرح و بررسی (جدول پخ ها) است.
۸-۱۱: به‌منظور شفاف‌سازی وضعیت پلاک‌های منتهی به دوربرگردان‌ها و بن­بسـتهـای شـبکه معـابر فعلـی شـهر، شهرداری تهران، موظف است تا نسبت به تهیه و تدوین دستورالعمل‌های مربوطه و ارائه بـه مراجـع ذیصـلاح، ظرف مدت شش ماه، اقدام نماید.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

(۱۲): پارکینگ

١-۱۲: تأمین قطعی و احداث پارکینگ موردنیاز برای تمامی ساختمان‌ها و در همه‌ی پهنه‌ها طبق جداول شماره‌های
۶تا  ١٠الزامی است. صدور پروانه بر اساس طرح تفصیلی و جدید هرگونه گواهی عدم خلاف یا گواهی پایـان ساختمان مربوط به آن‌ها، منوط به تأمین پارکینگ‌های موردنیاز مذکور در همان ساختمان و یــا در صـورت احراز و تأیید عدم امکان تأمین پارکینگ در ساختمان (قطعه) مربوطه، در پارکینگ‌هایی دارای اسناد حقـوقی، در شعاع حداکثر ٢۵٠متر، از ساختمان، بلامانع است.
تبصره ۱: آئین‌نامه اجرایی و نحوه تنظیم اسناد مربوطه و چگونگی صورت‌جلسه‌ای تفکیکی، برای پارکینگ‌های مکـانیزه و غیرمکانیزه، توسط شهرداری تهران و با همکاری سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، حداکثر ظرف مدت سه ماه پـس از ابلاغ طرح تفصیلی، تهیه و توسط شهرداری تهران، به واحدهای مربوطه، ابلاغ می‌شود.
تبصره ۲: در کلیه مواردی که پارکینگ هر واحد ساختمان (مسـکونی و یـا غیرمسـکونی)، خـارج از آن و در پارکینگ‌های اختصاصـی و یـا عمـومی دارای اسـناد رسـمی، تـأمین می‌شود، ذکـر شـماره و نـام پارکینـگ و حـدود اربعـه آن در صورت‌مجلس تفکیکی و اسناد ثبتی واحد مذکور، الزامی است.
تبصره ۳:  تعداد پارکینگ‌های موردنیاز سـاختمان و هـا مجتمع‌هایی کـه از عملکردهـا، کاربری‌ها و فعالیت‌های متنـوعی برخوردار است، معادل مجموع تعداد حداقل پارکینگ‌های لازم برای هر یک از کاربری و فعالیت‌ها، بر اساس ضـوابط تأمین پارکینگ در پهنه‌های استفاده از اراضی، است.
تبصره ۴: تأمین پارکینگ موردنیاز آژانس‌های تاکسی و مسافربری، نمایشگاه‌های اتومبیـل و فعالیت‌های مشـابه کـه نیازمنـد
پارکینگ است، در خود ملک و یا خارج ازملک مذکور، الزامی است.
تبصره۵: کلیه ادارات، ارگان‌ها، سازمان‌ها، نهادها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، عمومی و خصوصـی و بیمارسـتان هـا کـه مراجعین زیادی دارند، در زمان احداث یا و تجدید بنا، ملزم به تأمین ٣٠درصد پارکینگ مازاد بر پارکینگ موردنیاز برای مراجعین طبق ضوابط مربوطه، در همان ساختمان در یا و پارکینگ‌های عمومی اطراف تا شعاع ٢۵٠متر می‌باشند.
تبصره ۶: فروشگاه‌های و مجموعه‌های بـزرگ ، بـا مقیـاس عملکـرد ناحیه‌ای، منطقه‌ای و فرامنطقـه­ای، (به‌جز هتـل، هتل‌آپارتمان و سایر مواردی که در تبصره ۵همین بند ذکر گردید) به ازای هر ١٠٠مترمربع زیربنای مفیـد، ملـزم بـه تـأمین
حداقل ٢واحد پارکینگ، علاوه بر پارکینگ موردنیاز می‌باشند.
تبصره ۷:  احداث پارکینگ مازاد بر ضوابط، در کلیه پهنه‌های شهر، در طبقات زیر همکف (منفی)، با رعایت سـطح اشـغال ٨٠ درصد در منفی یک و سایر ضوابط قانونی در صورت اخذ مجوز از مراجع قانونی مربوطه، و با رعایـت قـانون حفـظ و گسترش فضای سبز، بلامانع است.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

تبصره: ٨احداث پارکینگ‌های اختصاصی محلی در محدوده‌هایی از شهر که تأمین پارکینگ امکان‌پذیر نیسـت، به‌ویژه در بافت‌های فرسوده، طبق شرایط مصوبه (شماره ۵٠٢) کمیسیون ماده پنج، مجاز است.
تبصره ٩: تأمین پارکینگ اضافی در هر ساختمان، در صورت تأمین قطعی پارکینگ‌های الزامی ساختمان طبق تبصـره ٧از بنـد
١ -١٢مجاز است.
تبصره ١٠: ایجاد پارکینگ مازاد، به‌صورت مزاحم در کلیه پهنه ها( به‌استثنای واحدهای مسکونی با پارکینگ مـزاحم، صـرفاً
متعلق به یک واحد)، مجاز است.
۲-۱۲: ضوابط تأمین پارکینگ در پهنه سکونت

تأمین پارکینگ برای کلیه واحدهای مسکونی، در پهنه سکونت، متناسب با اندازه واحد مسکونی (سطح خالص واحد مسکونی) طبق جدول شماره ۶الزامی است. همچنین تعداد پارکینگ موردنیاز برای خدمات پشـتیبان سکونت، در واحدهای انتفاعی محلات مسکونی، طبق جدول شماره ٧است.

جدول شماره  ۶پارکینگ‌های موردنیاز واحدهای مسکونی در زیر پهنه سکونت

سطح خالص کاشانه‌های مسکونی و
سطح ناخالص ساختمان‌های مسکونی
تعداد واحد پارکینگ موردنیاز
تا ١۵٠مترمربع ١
بیش از ١۵٠مترمربع تا ٢۵٠مترمربع ٢
بیش از ٢۵٠مترمربع ٣
عملکرد زیربنای مفید
مترمربع
تعداد واحد پارکینگ موردنیاز
تجاری تا ٢۵ ١
اداری تا ۵٠ ١
خدماتی تا ١٠٠ ١
ورزشی تا ١

جدول شماره ٧پارکینگ‌های موردنیاز مراکز محلات (به ازای هر واحد)

تبصره ١: در پهنه‌های مسکونی R احداث صرفاً یک واحد پارکینگ مزاحم به‌صورت یک‌به‌یک، بلامانع است.
تبصره ٢: ایجاد پارکینگ مزاحم منوط به اینکه متعلق به یک واحد باشد و مزاحمتی برای سایرین ایجاد نکند، بلامانع است.
تبصره ٣: توسعه رامپ دسترسی پارکینگ به خارج از مرز قطعـات (پلاک‌ها) بعـد از رعایـت برهـای اصـلاحی و در فضـای
عمومی هم‌جوار (فضای پیاده‌رو)، مطلقاً ممنوع است

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

تبصره ۴: پیش‌بینی راه­­ه‌ای ورودی مجزا برای دسترسی به فضای پارکینگ (رامپ) و  ورودی پیاده به ساختمان، در اراضی و
املاک با بر ۶متر و بیشتر، الزامی است.
تبصره ۵: چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به‌گونه‌ای باشد که امکـان تـردد و اسـتفاده از آسانسـور توسـط ناتوانـان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان، و رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بـه سـهولت
انجام پذیرد.
۳-۱۲:  ضوابط پارکینگ در پهنه‌های فعالیت و مختلط ضوابط احداث پارکینگ برای کارکنان و مرجعان در پهنه‌های فعالیت و مختلط بر اساس نوع و مقیاس فعالیـت
محلی و ناحیه‌ای، منطقه‌ای، و فرا منطقه­ای و شهری طبق جداول شماره ۸ و ۹ است.
تبصره ١: در زیر پهنه مختلط تعداد پارکینگ‌های موردنیاز ساختمان‌ها و مجتمع‌هایی که از کاربری‌های متفاوت برخوردارنـد،
معادل مجموع تعداد حداقل پارکینگ‌های لازم برای هر یک از انواع کاربری‌هاست.
تبصره ٢: ایجاد پارکینگ مزاحم یک‌به‌یک، درصورتی‌که مزاحمتی برای سایرین ایجاد نکند، در کاربری‌های غیرمسکونی
پهنه‌های فعالیت و مختلط، بلامانع است.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

جدول شماره ۸: تعداد پارکینگ‌های موردنیاز در پهنه‌های فعالیت (S) برحسب نوع فعالیت و مقیاس عملکرد

کد یک‌رقمی پهنه‌های اصلی کد دورقمی پهنه‌ها کد سه‌رقمی مشخصات کلی زیر پهنه‌ها

تعداد پارکینگ موردنیاز تجاری، اداری ** و خدماتی**

(به ازای هر ۱۰۰ مترمربع زیربنای مفید فعالیت)

 

کارکنان مراجعان
S1 تجاری،اداری و خدمات S11 بازار (تجاری،خدماتی و فرهنگی) S111 بازارهای سنتی تهران تثبیت الگوی وضع موجود تا تهیه و تصویب طرح‌های ویژه مداخله
S112 گستره هاو راسته‌های تجاری و خدماتی تثبیت الگوی وضع موجود تا تهیه و تصویب طرح‌های منظر و طراحی شهری
S12 محورها و گستره‌های تجاری اداری و خدمات S121 محورهای ویژه بلندمرتبه (با طرح توجیهی) ۳ ۳
S122 عملکرد در مقیاس فرا منطقه‌ای (فرا شهری و حوزه‌ای) ۳ ۳
S123 عملکرد در مقیاس منطقه ۲ ۲
S124 عملکرد در مقیاس ناحیه‌ای و محله‌ای ۲ ۲
S125 گستره‌های ویژه بلندمرتبه (با طرح توجیهی) ۳ ۳
S2 مراکز و گستره‌های تجاری،اداری و خدمات (با غلبه سبز و باز) S21 گستره‌ها و مراکز تجاری،اداری و خدمات S211 گستره‌های ویژه بلندمرتبه (با طرح توجیهی) ۳ ۳
S212 عملکرد در مقیاس فرا منطقه‌ای (فرا شهری و حوزه‌ای) ۳ ۳
S213 عملکرد در مقیاس منطقه ۲ ۲
S214 عملکرد در مقیاس ناحیه‌ای و محله‌ای ۲ ۲
S22 گستره‌ها و مراکز تجاری،اداری و خدمات (باغ لبه فرهنگی) S221 عملکرد در مقیاس فرا منطقه‌ای (فرا شهری و حوزه‌ای) با طرح‌های موضعی ویژه و مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری
S222 عملکرد در مقیاس ناحیه‌ای و محله‌ای با طرح‌های موضعی ویژه و مصوب کمیسیون ماده ۵ شهر
S3 صنعتی – کارگاهی (تخصیص حداقل ۲۰درصد از وسعت قطعه در فضای اشغال نشده ملک به فضای سبز درختکاری شده) S31 صنعت S311 صنعت پاک با فناوری بالا و خوشه‌های صنعتی طرح ویژه
S312 مجتمع‌های صنایع کارخانه‌ای ۴ ۱
S32 گستره و محور کارگاهی – تولیدی S321 کارگاه‌های تولیدی و نجاری ۲ ۱
S322 مجتمع‌های کارگاه‌های تولیدی ۳ ۲
S33 خدمات صنعتی و فنی S331 عملکرد در مقیاس فرا منطقه‌ای (فرا شهری و شهری) ۳ ۳
S332 عملکرد در مقیاس منطقه‌ای و ناحیه‌ای ۲ ۲
شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری
کد یک‌رقمی پهنه‌های اصلی کد دورقمی پهنه‌ها کد سه‌رقمی مشخصات کلی زیر پهنه‌ها

تعداد پارکینگ موردنیاز تجاری اداری* و خدماتی**

به ازای هر ۱۰۰ مترمربع زیربنای مفید

کاربران مرجعان
M1 فعالیت با مسکونی M11 مختلط تجاری،اداری و خدمات با مسکونی M111 محورهای مختلط فرا منطقه‌ای (فرا شهری.شهری و حوزه‌ای) و بلندمرتبه با توجیهی ۳ ۳
M112 محورهای مختلط منطقه ای ۳ ۲
M113 محورهای مختلط (ناحیه ای و محله ای) ۲ ۲
M114 گستره های مختلط ۲ ۲
M12 مختلط صنایع خدماتی و کارگاهی با مسکونی M121 گستره های مختلط ۲ ۲
M122 گستره های مختلط ۲ ۲
M2 فرهنگی و گردشگری با حداقل مسکونی M21 مختلط فرهنگی – تفرجی M211 مختلط با غلبه خدمات بویژه فرهنگی و هنری ۲ ۲
M212 مختلط با غلبه تفرج و گردشگری ۳ ۳
M22 مختلط ویژه M221 مختلط با غلبه سیاحت و زیارت (پیرامون بقاع متبرکه و امامزاده های درون شهری) تثبیت وضع موجود تا تهیه و تصویب طرح های ویژه (با توجه به پارکینگ های مورد نیاز)
M222 مختلط بافت تاریخی (محورها و گستره ها)
شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری

۴-۱۲:ضوابط پارکینگ در پهنه‌های حفاظت
ضوابط احداث پارکینگ در زیر پهنه‌های فضاهای سبز عمومیG1 ها شامل انواع پارک طبق جـدول شـماره
١٠است. تأمین پارکینگ موردنیاز کاربری‌های مجاز به استقرار در زیر پهنه‌های حفاظت ، G3ضروری بوده و
به ازای هر صد مترمربع زیربنای مفید، تأمین دو پارکینگ برای مرجعان و کارکنان الزامی است.
جدول شماره ١٠ضوابط پارکینگ در فضاهای سبز عمومی و پارک‌ها با مقیاس عملکردی متفاوت در پهنه حفاظت

ردیف سطح عملکرد فضای
سبز عمومی پارک
حداکثر
اندازه قطعه
حداکثر سطح اشغال مساحت
پارک برای پارکینگ و خدمات
مورد نیاز
حداقل پارکینگ مورد نیاز
١ پارک محله ای یک هکتار %١٠
٢ پارک منطقه ای پنج هکتار % ۵/٧ هر ۵٠٠متر مربع یک
پارکینگ
٣ پارک شهری ده هکتار هر ٣۵٠متر مربع یک
پارکینگ
۴ پارک فراشهری پنجاه هکتار %۵/٢ هر ٢۵٠متر مربع یک
پارکینگ

تبصره ١: در صورت استفاده از فضاهای زیرسطحی پارک‌ها، برای احداث پارکینگ در حداکثر %٣٠مساحت پـارک، مجـاز
است، مشروط به اینکه سطح همکف پارک، به فضای سبز اختصاص یابد.
تبصره ٢: شهرداری تهران مکلـف بـه احـداث پارکینـگ (بـا مشـارکت بخـش خصوصـی) در پارک‌های جدیـد بـوده و در
پارک‌های کنونی نیز در صورت جلب مشارکت بخش خصوصی، با حفظ مالکیت عمومی، و استفاده انحصـاری بـرای
پارکینگ، می‌باید نسبت به احداث پارکینگ مکانیزه اقدام نماید.
۵-۱۲: به‌منظور تأمین پارکینگ‌های عمومی موردنیاز شهر به‌عنوان یکـی از فضـاهای خـدمات عمـومی ، در کلیـه پهنه‌های استفاده از اراضی (به‌استثنای پهنه Gو R24و کلیه قطعات و پلاک‌های دارای رأی بـاغ)، احـداث پارکینگ عمومی در قطعات با حداقل مساحت ١٠٠٠مترمربع(طبق سند مالکیت) با تائید شـهرداری منطقـه مجاز است. اولویت برای محل احداث پارکینگ‌های مذکور در کنار رینگ‌های شهری، مراکز و گستره‌های کار و فعالیت (خصوصاً در مقیاس منطقه‌ای و فرامنطقهای) است. شهرداری تهران موظف است برای احداث پارکینگ‌های موردنظر، با مشارکت بخش خصوصی و طبق ضوابط مصوب کمیسیون ماده ۵ شهر تهران، به‌ویژه بنـد یک صورت‌جلسه (۴٣۶طی برنامه‌ای اقدامات لازم را به عمل آورد. نحوه تملک یا آزادسازی عرصه این فضاها و یا مشارکت با مالکین این‌گونه کاربری‌ها در اجرای این بند، طبق ضوابط و مقررات حاکم بـر فضـاهای خـدمات عمومی است.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

تبصره ١: سایر ضوابط و جزئیات پارکینگ‌های عمومی، طبق بند یک صورت‌جلسه ۴٣۶کمیسیون ماده پنج است.

تبصره ٢: حداقل مسـاحت ملـک بـرای احـداث پارکینگ‌های طبقـاتی محلـه یا به‌صورت رمپـی، ٣٠٠مترمربـع (بر اساس صورت‌جلسه شماره ۵٠٢کمیسیون ماده پنج شهر تهران) و برای پارکینگ‌های مکانیزه محله‌ای، ۵٠مترمربع است.
۶-۱۲: در کلیه محورها و محدوده‌هایی (پیاده راه‌ها، بزرگراه‌ها، میدان‌ها و تقاطع‌ها) که امکان احداث و یا بهره‌برداری از پارکینگ در واحدهای ساختمانی مربوطه فراهم نباشد، شهرداری تهران موظف است متناسب بـا شـرایط و رعایت حقوق مکتسبه و صرفه و صلاح شهرداری، با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ضـمن بسترسـازی لازمـه برای تأمین قطعی پارکینگ موردنیاز، بر اساس مفاد بند – ١٢ ١اقدام نماید.
تبصره : ضوابط و مقررات منطقه‌ای پیاده‌­راه­ها و مسیرهای دوچرخه، با توجه به ویژگی‌های و تمـایزات منطقه‌ای تـدوین و پـس از
تائید و تصویب کمیسیون ماده پنج شهر تهران، توسط شهرداری لازم‌الاجرا خواهد بود.
۷-۱۲: در کلیه زیر پهنه‌های استفاده از اراضی، تأمین ۵درصد از کل ظرفیت پارکینگ به‌منظور اسـتفاده معلـولین، ضمن رعایت مفاد مصوبه «ضوابط و مقـررات شهرسـازی و معمـاری بـرای عبـور و مـرور معلـولین»، مـورخ
۰۸/۰۳/۱۳۶۸شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، الزامی است.
۸-۱۲: شهرداری تهران موظف است برای توسعه پارکینگ‌های طبقاتی رمپی و یا مکانیزه محله‌ای، منطقه‌ای و شهری، با اولویت جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی و اعمال تسهیلات تشویقی، از منابع بودجه‌ای و نظام بانکی و تسهیلات شهرسازی، مصوبه‌های کمیسیون ماده پنج و سایر موارد، نسبت به توسعه، احداث و بهره‌برداری و صدور اسناد تفکیکی پارکینگ‌های محله‌ای، منطقه‌ای و شهری، برای واگذاری به شهروندان اقدام نماید.
۹-۱۲:  ابعاد پارکینگ حداقل فضای خالص برای پارکینگ‌های مسقف و غیر مسقف، متناسب با تعداد واحد و به ترتیب برای یک واحـد
۵ *۵/٢متر، برای دو واحد ۵ *۵/۴متر و برای سه واحد ۵ *۵/۶متر است. عرض مفید راه عبـوری پارکینـگ، نیز حداقل ٣متر و برای مازاد بر سه واحد به ازای هر واحد خودرو ٢متر به عرض مفید افزوده می‌شود.
تبصره ١:حداقل عرض مفید لازم برای پارکینگ معلولان، حداقل ۵/٣متر و به ازای هر واحد پارکینگ اضافه‌شده معلـول، ٣
متر و برای پارکینگ‌های عمومی، تابع ضوابط و مقررات مربوطه است.
۱۰-۱۲: ارتفاع پارکینگ حداکثر ارتفاع تمام‌شده پیلوت، به‌شرط استفاده برای پارکینگ ۶٠/٢متر است. در صورت عدم احداث زیـرزمین، ارتفاع تمام‌شده تا ۶٠/٢متر، به‌شرط پایین‌تر بودن سطح فونداسیون از گذر، تا ۶٠سانتیمتر، بلامانع است.
تبصره ١: برای مجتمع‌هایی که دارای بیش از ٢۵واحد پارکینگ است، و یا مساحت پارکینگ‌ها آن بـیش از ١٠٠٠مترمربع
است، حداکثر ارتفاع پارکینگ در زیرزمین و ها همکف ٣تا متر، مجاز است.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

تبصره ٢: ارتفاع پیلوت برای تأمین پارکینگ در مواردی که منطبق بر مبحث ١۵مقررات ملی ساختمان است، متناسب بـا نـوع
پارکینگ مکانیکی موردتقاضا، و بر اساس ضابطه مربوطه، تعیین می‌شود.
١۱-۱۲: شیب و شعاع گردش پارکینگ اجرای شیب مثبت و معکوس، جهت رامپ پارکینگ، با رعایت ضوابط نورگیری زیرزمین و سایر مقررات بلامانع است.
تبصره ۱: حداکثر شیب رامپ دسترسی برای پارکینگ خصوصی ١۵درصد و برای پارکینگ عمومی حداکثر ١٢درصد است.
تبصره ۲: شعاع گردش رامپ، به‌غیراز پارکینگ‌های عمومی، حـداقل ۵/۶متـر، بـرای خودروهـای سـواری اسـت (شـعاع از
آکس رمپ قوسی.(
۱۲-۱۲: راه ورودی و رامپ پارکینگ یک‌راه ورودی برای پارکینگ از هر خیابان، مجاز است. درصورتی‌که بر ملک ٢٠متر و بیشتر باشد) صرفاً در پارکینگ‌های عمومی و موارد تجمیع قطعات با حداقل بر ١۴متر( با اولویت به تأمین پارکینگ ملک، استفاده از دو درب ورودی برای پارکینگ مجاز است. راه ورودی رامپ پارکینگ از قسمت فضای آزاد سـاختمانی بلامـانع بوده، و راه ورودی، جزء فضای پارکینگ ساختمان نیست. رامپ پارکینگ در فضای باز ساختمان نیز، در کلیـه جهات قطعه، جزء زیربنا محسوب نمی‌شود.
تبصره ١: در قطعاتی که سطح پارکینگ بیش از ١٠٠٠مترمربع وسعت دارد یا دارای بیش از ٢۵واحد پارکینگ است، تـأمین
دو رامپ ورودی و خروجی، به عرض مفید حداقل ۵/٣متر و یا یک رامپ به عرض مفید حداقل ، ، ۵متر با رعایت ضوابط آئین‌نامه مربوطه، بر اساس مقررات ملی ساختمان، الزامی است.
تبصره ٢: به‌منظور ایجاد زمینه تأمین پارکینگ، احداث رامپ در حیاط املاک جنـوبی بـا حـداقل عـرض قطعـه ١٠متـر، (در
محل اجرای رمپ) بلامانع است.
تبصره ٣: برخورداری از خروجـی اضـطراری و دسترسـی مسـتقیم بـه طبقـات و فضـاهای مشـاعی سـاختمان، به‌وسیله پلـه از
زیرزمین (پارکینگ) الزامی است.
تبصره ۴: دسترسی مستقیم پارکینگ از طریق پله به طبقات و فضاهای مشـاعی، الزامـی اسـت و درصورتی‌که ملـک دارای
آسانسور باشد، دسترسی توأمان به پارکینگ از طریق و پله آسانسور، نیز الزامی است

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

(۱۳): حفاظت از میراث تاریخی شهر

۱-۱۳: حفاظت از میراث تاریخی، فرهنگی و همچنین آثار ارزشمند معاصر شهر تهران، الزامی است. شمول حفاظت کلیـه آثار ثبت‌شده و ثبت‌نشده واجد ارزش را همراه با حریم مجموعه‌ها و آثار ثبت‌شده دارای حریم، دربر می‌گیرد.
۲-۱۳: ضوابط ساخت‌وساز (مرمت، احیاء، بهسازی، نوسازی و بازسازی) در کلیه آثار و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی ثبت‌شده، ازجمله قطعات واقع در زیر پهنه‌های مسکونی ارزشمند تاریخی R221تـابع ضـوابط و مقـررات مصوب سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است. با توجه به مصـوبات شـورای اسـلامی شـهر تهران، شهرداری موظف است با سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همکاری نماید تا نسبت به ثبت بناهایی که می‌باید ثبت شوند، حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان ابلاغ طرح تفصیلی اقدام نماید.
تبصره : هرگونه ساخت و در ساز مجاورت یا و حریم آثار ثبت شده یا و واجد ارزش اعلام‌شده، با کسب مجوز از شهرداری و
رعایت ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مجاز است.
۳-۱۳: تغییر در نمای ابنیه ثبت‌شده و واجد ارزش اعلام‌شده تاریخی و فرهنگی و ارزشـمند معاصـر ممنـوع اسـت.
هرگونه اقدام برای ایمن‌سازی این ابنیه و تغییرات در داخل بنا، منوط به اخذ مجوز از شهرداری و تأیید سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری است.
تبصره ۱ : شهرداری تهران موظف است از طریق کمیته اجرایی موضـوع مصـوبه منـدرج دربند ، ٢ -١٣بـا همکـاری سـازمان
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ظرف مدت دو سال، پس از ابـلاغ طـرح تفصـیلی، نسـبت بـه پیگیری،
شناسایی و ثبت جداره‌های واجد ارزش تاریخی، اقدام نماید.
تبصره ٢: سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تهران موظف است تا حداکثر ظرف مدت دو سال نسـبت
به شناسایی و معرفی بناهای ارزشمند تاریخی و معاصر شهر اقدام و نتیجـه را بـه شـهرداری اعـلام نمایـد. در طـی ایـن مدت، شهرداری تهران، در خصوص تغییر نمای بناهای موصوف، موظف به استعلام رسمی (مـوردی) از سـازمان یادشده بوده و درصورتی‌که حداکثر ظرف مهلت ٢ماه پاسخ استعلام موردی از سوی سـازمان مـذکور دریافـت نشـد، شهرداری تهران، مجاز است تا رأساً نسبت به موارد موصوف اقدام نماید.
۴-۱۳: در تهیه کلیه طرح‌های ویژه مداخله در بافت‌های شهری تهران، رعایت کلیه ضوابط و مقررات موضوعه حفاظت
از کلیه عناصر و اجزای میراث طبیعی – تاریخی و فرهنگی شهر تهران، شامل محوطه‌های باستانی، چینی‌جاها و مجموعه‌های تاریخی، محورهای طبیعی – تاریخی، راسته‌های ارزشمند (تاریخی، فرهنگـی و معاصـر)، باغـات قدیمی و قنوات و چشمه‌ها، الزامی است.
تبصره: در کلیه مجوزهای صادره، برای بهره‌برداری از آثار تاریخی، طبق کاربری‌های قید شده در مجوزها، رعایت ایستایی و مقاوم‌سازی، با تائید مراجع قانونی، ضروری است.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

۵-۱۳: برای «محدوده حصار ناصری» طبق برنامه‌ها و طرح‌های موضعی طرح جـامع جدیـد شـهر تهـران بنـد بپیوست شماره ۴،تهیه طرحی مناسب، بر اساس ارزش‌های بافت تاریخی و معاصـر، توسـط سـازمان میـراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تهران، با همکاری شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط ضـروری است، که پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج، ملاک عمل قرار گیرد..
۶-۱۳: برای خیابان ولیعصر که طولانی‌ترین محور شهری تهران و ایران است، با توجه به نقش بااهمیتی که در پیونـد
هسته‌های تاریخی (ری، تهران و شمیران) دارد، شهرداری تهران ملـزم اسـت بـا همکـاری سـازمان میـراث فرهنگی، نسبت به تهیه دستورالعمل طراحی شهری برای محور ولیعصر اقدام نماید، تـا پـس از تصـویب در کمیسیون ماده پنج، ملاک عمل قرار گیرد.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

۴: حفاظت از میراث طبیعی شهر (اراضی مزروعی و باغات)

هرگونه اقدام در باغات و اراضی کشاورزی (کشت و آیش) واقع در محدوده و حریم شهر تهران، مشمول رعایت قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (موضوع مصوبه سال (١٣۵٩و اصلاحیه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایـی آن موضوع ماده ١۴قانون زمین شهری) و مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و ضـوابط و مقررات این قسمت از سند طرح تفصیلی شهر تهران است.
۱-۱۴:شهرداری تهران مجاز است، به‌منظور تحقق مفاد بند – ٨-۴ ٢سند طرح جامع و مفاد تبصـره ١از مـاده٧مصوبه طرح تفصیلی، برای حفظ باغات و تأمین سرانه‌های فضای سبز شـهر تهـران در مقیـاس محله‌ای، منطقه‌ای و شهری، باغاتی از محدوده شهر را برای تبدیل به فضای سبز عمومی در چارچوب قوانین و مقـررات موضوعه و با حفظ رعایت حقوق مالکانه تملک نماید. این باغات می‌باید با حفظ درختان و ایجاد سیستم آبیاری مناسب، نگهداری شود.
۲-۱۴: باغات پیوسته و یکپارچه که به‌صورت انبوه و در کنار هم قرارگرفته و در نقشه‌های طرح تفصیلی شهر تهران، به‌عنوان پهنه محسوب شده‌اند، مشمول مفاد فصل اول سند ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران است.
۳-۱۴: باغات پراکنده و تک باغ در پهنه‌های شهر، که به‌موجب مقـررات و در مراجـع ذی‌ربط، بـاغ تشـخیص داده می‌شوند، با توجه به مفاد تبصره ) (١بند ) – (۵ ١٠این سند با و رعایت کاربری‌های مصوب و ملاک عمـل، ازنظر سطح اشغال )حداکثر ٣٠درصد( و تراکم ساختمانی مجاز، با رعایـت حفـظ فضـای سـبز و حـداقل جابجـایی درختان، طبق ضوابط مصوب زیر پهنه مربوطه، با اعمال یک طبقه تشویقی اضافه است.
تبصره ۱: در مورد حقوق مکتسبه، سطح اشغال مازاد بر ٣٠درصد، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، اعمال می‌شود.
تبصره ٢: جانمایی و محل استقرار بنا، در اراضی و املاک مشمول بند فوق، منوط به تائید شهرداری منطقه است.
۴-۱۴: مالکین باغات با کاربری فضای سبز و خدمات، در صورت توافق با شهرداری، برای واگـذاری قسـمتی از باغـات خود به‌عنوان فضای سبز عمومی، به‌صورت رایگان، و درازای بدر افت تسهیلات ذیل، برای یباق مانـده ملـک، می‌توانند از یایمزا ضوابط پهنه مربوطه، استفاده کنند.
تبصره ١: در پهنه و ها بافت‌های سبز ارزشمند در گستره طرح‌های موضعی )مصوب کمیسیون ماده ،( ۵نسـبت واگـذاری نبایـد
کمتر از ٧۵درصد باشد ) . برای ٢۵درصد اراضی باقیمانده ، حداکثر تراکم ١٢٠درصد و حـداکثر سـطح اشـغال %۴٠
باقیمانده زمین است(.
تبصره ٢: در تک باغ ،ها نسبت واگذاری زمین به شهرداری نباید کمتر از ٧٠درصد کل باشد

 

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

۵-۱۴: تبدیل اراضی کشاورزی فاقد کاربری مصوب خدمات و فضای سبز عمومی، به باغ بر اساس دستورالعمل ماده ١۴
قانون زمین شهری، بلامانع است. بدین منظور نقشه درختکاری باغ، همراه با نقشه‌های تفکیکـی و سـاختمانی، می‌باید توسط شهرداری منطقه تائید شود.
تبصره ١: تبدیل و تغییر کاربری اراضی کشاورزی (کشت و آیش)داخل محدوده شهر، در صورت واگذاری به شـهرداری و رعایت ضوابط پهنه مربوطه، مشروط به اینکه سهم شهرداری حداقل ٧٠درصد جهت تبدیل به فضای سـبز عمـومی و خدمات هفتگانه باشد، بلامانع است.
تبصره ٢: مالکینی که قصد ساختمان‌سازی ندارند، می‌توانند از ضوابط تفکیک برای اراضی مزروعی تـا حـداقل ده هکتـار در
زراعت آبی و ٢٠هکتار در زراعت دیم استفاده نمایند.
۶-۱۴: بهره‌برداری از اراضی مزروعی و باغات، برای کاربری‌های آموزشی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و تفریحی
و تجهیزات شهری، مشروط بر حفظ اشجار و رعایت ماده  ١۴قانون زمین شهری، مجاز است.
۷-۱۴: فضاهای سبز تثبیت‌شده در کلیه املاک و اراضی محصور بین سایر کاربری‌ها که معادل ٢٠٠٠مترمربع و یا کمتر
وسعت داشته و توسط شهرداری تملک نشده، درصورتی‌که فاقد فضای سبز تجهیز شده باشند، از فضای سـبز تثبیت‌شده مستثنا شده و مشمول ضوابط و مقررات ساخت‌وساز در زیر پهنه‌ی مربوطه می‌باشند. بـدیهی است، که فضاهای سبزی که در طرح‌های موضعی و یا مجتمع‌های مسکونی (دارای مصوبه) قرار دارند، مشـمول این بند نمی‌شوند.
۸-۱۴: مواردی از کاربری‌های تثبیت‌شده فضای سبز، تأسیسات و تجهیزات شـهری و پارکینـگ در طـرح تفصـیلی قدیم، که در وضع موجود ساخته‌شده باشند، در صورت قانونی بودن احداث بنا، از شمول تثبیت کاربری‌های مذکور مستثنا بوده ولی ، در سایر موارد (غیرقانونی بودن)، منوط به تصویب کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
۹-۱۴: به‌منظور جلب مشارکت صاحبان اراضی در گسترش فضاهای سبز شهری، مالکین اراضی با وسـعت بـیش از دو
هزار مترمربع، که ملک آنان به‌عنوان فضای سبز در پهنه S312 تثبیت گردیده و در وضـعیت موجـود، فاقـد فضای سبز تجهیز شده باشند، در صورت سرمایه‌گذاری و تبدیل ٧٠درصد اراضی تحت اختیار خود بـه فضـای سبز درختکاری شده، استفاده از ضوابط پهنه S312 در باقیمانده اراضی، به‌عنوان باغ فعالیت، با پیش­بینی  ضوابط استقرار فعالیت‌های مجاز طرح‌های جامع و تفصیلی تهران، بر اساس قوانین و مقررات مصـوب زیسـت- محیطی، بلامانع است.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

(۱۵): بافت‌های فرسوده و ریزدانه

در کلیه بافت‌های فرسوده شهر، واقع در پهنه‌های سکونت(R) فعالیت  Sو( مختلط ) M که محدوده آن‌ها در نقشه‌های این سند، تعیین گردیده است، رعایت پهنه‌بندی­ها و ضوابط و مقررات ساخت‌وساز طرح تفصـیلی، الزامی است تا. زمان تهیه، تصویب و ابلاغ طرح‌های موضـعی ویـژه مداخلـه در بافت‌های مـذکور، ضـوابط زیر پهنه‌های موضوع جداول چهارگانه ضوابط استفاده از اراضی و ساخت‌وساز در پهنه‌های اصلی، حسب مورد و ضمن اعمال و رعایت ضوابط تشویقی مقرر در این سند، ملاک عمل خواهد بود.
تبصره۱ : آخرین اسناد و مدارک طرح‌های ویژه نوسازی بافت‌های فرسوده مصوب (مـورد تائید کـارگروه تطبیـق و یـا مصـوب
کمیسیون ماده پنج)، لازم‌الاجرا می‌باشند.
۲-۱۵: در قطعات کمتر از ١٠٠مترمربع، در بافت های فرسوده و ناپایدار، تأمین نیمـی از پارکینگ‌های موردنیاز واحدهای مسکونی ضوابط بند ١٢-٢بلامانع است.
۳-۱۵: در بافت‌های ناپایدار شهری، ساخت‌وساز در قطعات با مساحت بیش از ١۵٠مترمربـع، طبـق سـند مالکیـت، بر اساس ضوابط پهنه‌بندی، با یک طبقه تشویقی، با تراکم متناظر، مجاز است.
تبصره : تسهیلات فوق صرفاً مشمول پروانه‌های تخریب و نوسازی املاک و یا ساختمان‌های سـاخته نشـده برم بنای پروانه‌های
پیشین است.
۴-۱۵: حدنصاب تجمیع در بافت‌های ناپایدار شهری ١۵٠مترمربع است. در قطعات تجمیعی، با مساحت بـیش از ١۵٠
مترمربع، اعطای یک طبقه تشویقی دیگر با تراکم متناظر، (علاوه بر طبقه تشویقی مذکور دربند ۳ -۱۵)بـا رعایت حداقل عرض‌گذر ٨متر، طبق ضوابط طرح تفضیلی، مجاز است.
تبصره١: در صورت تجمیع، اگر مساحت قطعـه از حدنصـاب مسـاحت، طبـق جـدول پهنه‌بندی بیشـتر باشـد، شـمول تـراکم
تشویقی تجمع مذکور دربند ۶ –٩نیز بلامانع است.
تبصره ٢: تسهیلات فوق صرفاً مشمول پروانه‌های تخریب و نوسازی املاک و یا ساختمان‌های ساخته نشده برمبنای پروانه‌های
پیشین است.
۵-۱۵: اعمال ضوابط تشویقی عوارض ساخت‌وساز املاک واقع در بافت های فرسوده، بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران است.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

ساخت‌وساز در پهنه‌های مسکونی دارای فشردگی و فزونی قطعات ریزدانه، منوط به اعمال ضوابط ویژه است.
تبصره ١: شهرداری تهران مکلف است ظرف مدت یک سال پس از تصویب طرح تفصیلی، نسبت به تدوین ضوابط ویژه برای
مناطق، و ارائه به مراجع ذیصلاح اقدام نماید. تا زمان تصویب دستورالعمل مذکور، ضوابط جاری ملاک عمل است.
تبصره ٢: شهرداری تهران، ملزم به شناسایی و برنامه‌ریزی برای قطعات کمتر از ۵٠مترمربع، به‌ویژه در محدوده‌ی بافت‌های
ناپایدار شهری است.
تبصره ٣: شهرداری تهران با مشارکت و همکاری دولت و سایر دستگاه‌های اجرایـی ذی‌ربط، ملـزم بـه تهیـه و تنظـیم طـرح ،
لایحه و سایر برنامه‌های مقاوم‌سازی بافت‌های ناپایدار شهری ٢و تصویب آن در مراجع ذی‌ربط است

۲بافت‌های ناپایدار شهر تهران حدود ١۴هزار هکتار، بر اساس نتایج مطالعات بافت‌های فرسوده شهر تهران مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران، مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۸۸است

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

(۱۶): سایر ضوابط و مقررات ساخت‌وساز

۱-۱۶: خدمات پشتیبان سکونت، مشتمل بر عملکردها و فعالیت‌های مجاز به استقرار با مقیـاس محلـی اسـت کـه از وسعتی متناسب با نیازهای محله برخوردار است. این خدمات، به‌غیراز خدمات هفتگانـه بـا عملکـرد محلـی (موضوع‌بند ١۶-٢راهبردهای مصوب طرح جامع)، طبق فعالیت‌های جدول ١١است.
۲-۱۶: شهرداری تهران ملزم به تدقیق منطقه ای حداقل اندازه قطعه و عرض معابر برای کلیه زیر پهنه های اسـتفاده از اراضی در سال اول اجرای طرح تفصیلی ، در چارچوب بازنگری طرح تفصیلی جدید شهر تهران است.
۳-۱۶: کلیه اراضی دولتی متعلق به وزارت راه و شهرسازی در محدوده شهر تهران، به پهنه‌های Rو Mدر پهنه‌بندی- های طرح تفصیلی جدید شهر تهران، تبدیل می‌شوند. شهرداری تهران ملـزم اسـت بـا همکـاری دبیرخانـه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ظرف مدت دو ماه نسبت به تدقیق و اعمـال آن در نقشه‌های طـرح تفصیلی جدید شهر تهران اقدام نماید.
۴-۱۶: عملکردهای مجاز به استقرار در زیر پهنه‌های مختلط Mو در کلیه ابنیه و ساختمان‌هایی که طبقات فوقانی به سکونت و طبقات پایین به انواع فعالیت اختصاص دارد، به تفکیک انواع اختلاط، طبق جـداول ١۲  ،١٣ ،١۴
و  ١۵است.
۵-۱۶: شهرداری تهران ملزم است ظرف مدت یک سال نسبت به تعیین عملکردهای مجاز به استقرار در کلیه پهنه های
استفاده از اراضی اقدام و برای تصویب به مراجع ذی‌ربط ارائه نماید.
۶-۱۶: شهرداری تهران به‌منظور تحقق‌پذیری تأمین خدمات شهری و ساماندهی آن در زیر پهنه‌های مربوطه، موظـف است که موجبات اجرای طرح‌های موضعی پیوست چهارم طرح جامع را فراهم ساخته و با اجرای بندهای ٣و
۴پیوست پنجم طرح جامع، حداکثر طی یک دوره پنج‌ساله، در فرایندی دائمی، تـأمین خـدمات شـهری را مراقبت و پیگیری نماید.
۷-۱۶: ضوابط ساخت‌وساز احداث فضاهای خدمات عمومی، شامل؛ فضاهای آموزشی، بهداشتی- درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، تفریحی و تأسیسات و تجهیزات شهری، با توجه به ضوابط و مقـررات خـاص تحـت نظـارت دستگاه‌های ذی‌ربط و ضمن اعمال ضوابط تشویقی(برای احداث و سرمایه‌گذاری بخـش خصوصـی) و احـداث تجمیعی ( مجتمع‌های چند عملکردی) متعاقباً و حداکثر ظرف مدت یک سال بعد از ابلاغ این سند، به تصـویب مراجع ذی صلاح، خواهد رسید تا. آن زمان صدور هرگونه پروانه ساخت‌وساز در فضاهای موصوف وفق ضوابط و مقررات ملاک عمل فعلی خواهد بود. درصورتی‌که درخواست متقاضی مغایر با ضوابط ملاک عمل باشد، اتخـاذ تصمیم منوط به رأی کمیسیون ماده پنج خواهد بود.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

تبصره: شهرداری تهران در اجرای ماده ششم، از برنامه پـنجم توسـعه اقتصـادی،اجتمـاعی و فرهنگـی کشـور، به‌منظور توسـعه فضاهای مذهبی و فرهنگی، بر اساس طرح ” توسعه و ساماندهی مساجد، به‌عنوان کانون محلات و هسته سازمان فضـایی و سلسله مراتبی توسعه شهر تهران”، نسبت به اختصاص اراضی مناسـب بـرای احـداث مسـجد بـا توجـه بـه ویژگی‌های پهنه‌های چهارگانه و نیازهای محله‌ای همکاری نماید.
شهرداری تهران موظف به تأمین زمین برای فضاهای سبز، پارک­ها و تجهیزات شـهری (در حیطـه تصدی‌گری شهرداری) است. تا تأمین اراضی موردنیاز در حد برنامه مصوب، جهت رفع کمبود فضاهای خـدماتی مـذکور (به‌ویژه در سطح محلات مطابق سطوح خدماتی پیش‌بینی‌شده در این طرح) کاربری‌های سبز، پارک­ها و تجهیـزات شهری، پیش‌بینی‌شده در طرح تفصیلی قدیم شهر تهران، در نقشه‌های ١:٢٠٠٠طرح تفصـیلی جدیـد برمبنـای مصوبات قبلی  (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون ماده پنج و شورای اسلامی شهر تهران ) تثبیـت می‌شوند تا در فرایندی تدریجی و در یک دوره گذار حداکثر پنج‌ساله (تا پایان سال ١٣٩۵) از زمان ابـلاغ طـرح تفصیلی، کاربری‌های خدماتی موردنیاز مذکور در چارچوب طرح تفصیلی جدید بـا لحـاظ تبصـره    ٣مـاده ٧ مصوبه طرح تفصیلی توسط شهرداری تهران تثبیت، تملک و تأمین شوند و سپس کاربری‌های طرح قبلـی طبـق ضوابط و حسب مورد به کاربری‌های مجاز به استقرار با مجوزهای قانونی، در پهنه‌های مربوطه اختصاص یابند.
تبصره: شهرداری تهران با رعایت تبصره ٣ماده  ٧مصوبه طرح تفصیلی شورای اسلامی شهر تهران، در مناطقی که سرانه‌های
خدماتی، طبق طرح تفصیلی جدید شهر، تأمین‌شده، می‌تواند نسبت به حذف کاربری‌های خدماتی مذکور، با کنتـرل و تائید کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اقدام نماید.
۹-۱۶: معماری و نماسازی کلیه سطوح نمایان ساختمان­ها (در تمامی جبهه‌های ساختمان و خرپشته) اعـم از ساخته‌شده یا و ساخت‌وسازهای جدید بر اساس اصول معماری ایرانی – اسلامی با مصالح مناسب، مبتنی بر ضـوابط و مقررات ساماندهی اغتشاش بصری است، که در مجموعه‌ای به‌صورت کتابچه راهنما تهیه و به تصـویب مرجـع ذی­صلاح مربوطه، خواهد رسید. در تهیه و تدوین کتابچه راهنمای مربوطه، (ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری (پاک‌سازی و بهسازی نماها و جداره‌ها، مناسب‌سازی معابر پیاده راهی و پیاده‌روها و ساماندهی به منظر شهری) مصوبه مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۸۷شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) مبنای اقدام قرار گیرد.
۱۰-۱۶: در اجرای کلیه ضوابط و مقررات طرح‌های جامع و تفصیلی جدید شـهر تهـران و در فراینـد صـدور پروانـه و مجوزهای ساخت‌وساز، تجمیع، تراکم، سطح اشغال و پیشروی طولی؛ مبنای محاسبه عرض، طول و مسـاحت قطعه(پلاک)، طبق مشخصات سند مالکیت، ملاک عمل بوده و در مورد عرض‌گذر و تفکیـک؛ عـرض، طـول و مساحت قطعه (پلاک)، بعد از اعمال اصلاحی ملاک عمل هست.

 

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

در املاک قولنامه­ای که از قدمت بنای بیش از ٢٠سال (دارای قدمت بنـای پـیش از ۰۱/۰۱/۱۳۷۰)برخوردارنـد،
صدور پروانه ساخت‌وساز صرفاً بر اساس ضوابط و مقررات قانونی مربوطه، مجاز است.
۱۲-۱۶: رعایت مقررات و دستورالعمل آتش‌نشانی به‌منظور رعایت حریم ایمنی، در کلیه پهنه‌ها، به‌ویژه پهنه فعالیت
،S3الزامی است.
۱۳-۱۶: استقرار ساختمان‌های مهم و حساس (طبق تعاریف مقررات ملی ساختمان) بر روی گسل­های زلزلـه و حـریم درجه‌یک آن‌ها، که در نقشه‌های ١:٢٠٠٠شهر تهران منعکس‌شده، صرفاً با رعایت ضوابط و مقررات موضوعه، به‌ویژه آیین‌نامه ٢٨٠٠ساختمان در قالب پروژه‌های مطالعات خاص، امکان‌پذیر است. نحوه ساخت‌وساز و ضوابط و مقررات سازه­ای برای سایر مستحدثات در حرایم مذکور، بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه، به‌ویژه مقررات ملی ساختمان و دیگر استانداردها و آئین‌نامه‌های ملی، است.
۱۴-۱۶: شهرداری تهران، ملزم به تهیه طرح شناسایی و تدقیق محدوده‌های گسلی شهر تهران، ظرف مدت شش مـاه از زمان ابلاغ طرح تفصیلی، است.
۱۵-۱۶: فعالیت‌ها یا کاربری‌های تجاری تعیین‌شده در این سند شامل؛ کلیه واحدهای تجـاری (مغازه‌ها و صـنوف)،
فروشگاه‌های بزرگ، شعب بانک‌های دولتی و خصوصی و دفاتر تجاری (بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که طبـق قـانون تجارت و مشابه آن اداره می‌شوند) است.
تبصره : جزئیات طبقه‌بندی کلیه عملکردهای مجاز به استقرار در زیر پهنه­ها، به عنـوان یـک طـرح موضـوعی، حـداکثر ظـرف
مدت ٢سال از زمان ابلاغ طرح تفصیلی، بر اساس مجلد پیوست شماره ٢(ماده ۳) مصوبه طرح تفصـیلی، تهیـه و بـه تصویب مراجع ذیصلاح، خواهد رسید. تا زمان تصـویب و ابـلاغ ضـوابط طـرح موضـوعی مـذکور ، ضـوابط جـاری شهرداری تهران ، مشروط به عدم مغایرت با احکام ، منویات و ضوابط طرح جامع و تفصیلی جدید و همچنـین تطـابق آن‌ها با کلیه ضوابط و دستورالعمل‌های فرادست (به‌ویژه مصوبات هیئت دولـت و شورای عالی شهرسـازی و معمـاری ایران ازجمله ضوابط استقرار صنایع و امثالهم) ملاک عمل خواهد بود.
۱۶-۱۶: ضوابط ساخت‌وساز برای سطح اشغال، میزان تراکم، محل استقرار بنا و تعداد طبقات، در تخریـب و نوسـازی
املاکی که مورد تقاضای مالک و مالکین قرار می‌گیرد، بر اساس مفاد بند ٧-٣ضوابط و مقررات طـرح تفصـیلی
(تراکم ساختمانی – موضوع‌بند اول فصل دوم این سند) و رعایت سایر ضوابط و مقررات زیر پهنه‌های مربوطـه است. شهرداری تهران می‌تواند در مواردی که حقوق مکتسبه ملک با ضوابط مذکور مغـایر اسـت، نسـبت بـه تأمین حقوق مکتسبه در همان ملک یا املاک دیگر(با امکان‌پذیری تأمین حقوق مکتسبه در املاک دیگر، بـا رعایت کامل ضوابط زیر پهنه‌ها و سایر ضوابط و مقررات موضوعه، بر مبنای نتـایج حاصـل از طـرح موضـوعی ساماندهی نظام حق انتقال توسعه) اقدام نماید.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

شهرداری تهران ملزم است در خلال بازبینی طرح تفصیلی در سـال اول اجـرای طـرح، نسـبت بـه تثبیـت ساختمان‌های موجود بلندمرتبه ( ١٢طبقه و بیشتر) در کلیه پهنه‌های اسـتفاده از اراضـی، بر اساس طـرح موضوعی بلندمرتبه‌سازی در شهر تهران، اقدام نماید.
۱۸-۱۶:  شهرداری تهران به‌منظور صیانت از حق شهر درزمینهٔ سیما و منظر شهری و نماسازی، ملزم به اعمال ضوابط
و مقررات مصوب برای جلوگیری از اغتشاش بصری است. بدین منظور شهرداری موظف اسـت حـداکثر ظـرف شش ماه نسبت به تدوین ضوابط عام نماسازی شهر (شامل نحوه اجرای نما، رنگ، نور، مصالح، عناصر الحـاقی، مبلمان شهری و …) و ضوابط خاص طراحی سیما و منظر شهری، برای مراکز، محورها و گستره‌های شهری اقدام نماید تا پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج، ملاک عمل قرار گیرد.
۱۹-۱۶:  هرگونه پیش‌آمدگی ساختمان‌ها در ارتفاع کمتر از ۵/٣متر از کـف معبـر (تـراز صـفر)در معـابر عمـومی و خیابان‌های با عرض کمتر از ١٢متر در کلیه پهنه‌ها، به‌منظور تأمین دید مناسب و انتظام بصری و جلـوگیری از کاهش فضاهای باز شهری، ممنوع است. در معابر با عرض ١٢تا ٢٠متر، حداکثر عمق کنسول ٨٠سانتیمتر و از
٢٠متر به بالا، به‌استثنای بزرگراه‌ها که ممنوع است، عمق کنسول ١٢٠سانتیمتر است. موارد استثناء در مورد عمق کنسول در شهرداری منطقه تصویب می‌گردد. در معابر زیر ١٢متر، پیش‌آمدگی حاصل از پخ‌های به گـذر برمبنای ضوابط جاری خواهد بود.
۲۰-۱۶: رعایت ضوابط و مقررات معلولین، مطابق مفاد مقررات موضوعه در کلیه ساخت‌وسازها الزامی است.
۲۱-۱۶: اختلاط سکونت و فعالیت در بخشی از زیر پهنه‌های مختلط به‌ویژه در زیر پهنه M114در برخـی از منـاطق و
گستره‌های خاص، محدود به اختلاط سکونت با فعالیت‌های غیرتجاری است.
تبصره: شهرداری تهران در سال اول اجرای طرح تفصیلی، نسبت به تدقیق گستره‌های مخـتلط سـکونت و فعالیـت غیرتجـاری به‌منظور تأمین فضاهای خدماتی موردنیاز شهر اقدام می‌نماید.
۲۲-۱۶: سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط موظف به همکاری با شهرداری تهران برای تهیه و تکمیل لایه‌های حرایم طبیعی و مصنوع در نقشه‌های طرح تفصیلی جدید شهر تهران می‌باشند.
۲۳-۱۶: در کلیه زیر پهنه‌هایی که ساخت‌وساز در آن‌ها نیازمند ارائه طرح موضعی ویژه است، طراحی دسترسی‌ها بـه محدوده طرح و نحوه اتصال آن‌ها به شبکه معابر اصلی و در صورت نیاز طراحی معابر داخلی سایت، می‌بایست با استفاده از استانداردهای ترافیکی به همراه مطالعات عارضه‌سنجی به‌عنوان بخشی لاینفک از طـرح تـوجیهی موردنظر ارائه شود.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

صدور پروانه ساختمانی برای احداث واحدهای صنعتی در همه پهنه‌های محدوده شهر تهران، به‌استثنای پهنه فعالیت S3مجاز نبوده و در پهنه مذکور، رعایت ضوابط زیست‌محیطی مصوب دولت برای اسـتقرار صـنایع، الزامی است.
۲۵-۱۶: رعایت قوانین و ضوابط مصوب و استانداردهای زیست‌محیطی اعلام‌شده از سـوی سـازمان حفاظـت محیط‌زیست برای ساخت‌وساز در محدوده شهر تهران، الزامی است.
۲۶-۱۶: در شهرک‌ها، مجتمع‌ها و مجموعه‌های مسکونی و فضاهای شهری خاص (حرایم امنیتی و …)، ضـمن تثبیـت وضع موجود بر اساس طرح‌های مصوب قبلی، شهرداری تهران، موظف است، ظرف مـدت سـه مـاه، بـا تعیـین محدوده، نسبت به تعیین تکلیف این اراضی، اقدام نماید.
۲۷-۱۶:کلیه مصوبات موردی کمیسیون ماده پنج و یا ابلاغیه های کارگروه تطبیق مبنی بر تغییر کـار و یا  نحـوه­ی ساخت‌وساز که پیش از ابلاغ طرح تفصیلی جدید، مصوب شده باشد، تا مدت یک سال پس از ابلاغ این طرح (تا پایان سال ١٣٩١) جهت اخذ پروانه معتبر بوده و در صورت عدم صدور پروانه در مهلت مقـرر، صـدور پروانـه مجدد مشمول ضوابط طرح تفصیلی جدید است.       ۲۸-۱۶: کلیه پروانه‌های ساختمانی صادره تا زمان ابلاغ طرح تفصیلی جدید، که تـا زمـان اعتبـار پروانـه، عملیـات ساختمانی را آغاز نموده و مدت اعتبار آن‌ها منقضی نشده باشد، همچنان معتبر بوده و صدور گواهی پایانکار ساختمانی در مورد آن‌ها بلامانع است. در صورت عدم شروع عملیات سـاختمانی در مهلـت مقـرر در پروانـه، مشمول طرح تفصیلی جدید خواهند بود.
۲۹-۱۶: به‌منظور تحقق‌پذیری طرح تفصیلی در منطقه ٢٢رعایت مفاد مصوبه بند ٣صورت‌جلسه ٣۵٧و مصوبات ٣٢٠ و ٣۵١کمیسیون ماده پنج، الزامی است.
۳۰-۱۶: صدور پروانه ساخت‌وساز در قطعاتی از اراضی که با تتدقیق خط محدوده مصـوب طـرح جـامع شـهر تهـران
مصوبه ۰۳/۰۹/۱۳۸۶ به محدوده شهر منظم شده‌اند، منوط به واگذاری ٧٠درصد وسعت قطعـه بـه شـهرداری
برای تأمین خدمات عمومی شهری است. مالک مجاز است از ٣٠درصد ملک برای ساخت‌وساز طبـق پهنـه مربوطه استفاده نماید.
۳۱-۱۶: نحوه اخذ عوارض تغییر کاربری عرصه اراضی و املاک، از کاربری­های طرح تفصیلی پیشین (ازجمله اراضـی
فاقد کاربری و اراضی و املاک با کاربری­های خدماتی) به کاربری های جدید، منبعث از پهنه‌بندی طرح تفـصیلی جدید بر اساس بند یک پیوست شماره پنج طرح جامع جدید شهر تهران قابل اقدام است.
۳۲-۱۶: تسهیلات افزاینده، در طرح تفصیلی جدید، برای تراکم و طبقه، صرفاً مشمول پروانه‌های درخواست‌های جدید اخذ پروانه تخریب و نوسازی املاک می‌شود.

شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

۳۳-۱۶: ساخت و ساز در قطعات ریزدانه پهنه­های مسکونی عام، و براساس سطح اشغال پهنه و متناسـب بـا وسـعت
قطعه، به قرار زیر است:
الف: در اراضی و املاک پهنه Rبا وسعت کمتر از ۵٠مترمربع (طبق سند مالکیت ) شهرداری با اولویـت اقـدام بـه
تملک نموده، و در صورت عدم تملک، به شرط رعایت اصلاحی و بدون الزام به تامین پارکینگ، احـداث صـرفاً
یک واحد مسکونی (در زیرزمین و همکف) با حداکثر سطح اشغال ٨٠ درصد در املاک مذکور، مجاز است.
ب: ساخت و ساز در قطعات واقع در پهنه سکونت R با مساحت ۵٠ تا۱۵٠ مترمربع، با رعایت برهای اصـلاحی
و حداقل عرض معبر ۶متر، در سه طبقه روی پیلوت، و یا طبق ضوابط زیرپهنه مربوطه، مجاز است.
۳۴-۱۶: شهرداری تهران ملزم است در فرایند بازنگری طرح تفصیلی شهر تهران، در سـال اول پـس از ابـلاغ طـرح،
نسبت به بررسی منطقه­ای و تدقیق اندازه قطعه و عرض معبر کلیه پهنه­ها اقدام نماید.
۳۵-۱۶: در کلیه پهنه­های استفاده از اراضی، در صورت تمایل مالک به ساخت و ساز با تراکم و طبقات کمتـر، صـدور
مجوز بلامانع است.

۳۶-۱۶: در کلیه پهنه­های استفاده از اراضی، اعمال ضوابط تشویقی برای افزایش تراکم و طبقـات، حـداکثر دو طبقـه
بیشتر از حداکثر تراکم و طبقات مجاز جداول پهنه­بندی، مجاز است.
۳۷-۱۶: با تصویب طرح تفصیلی جدید شهر تهران، کلیه ضوابط و مقررات ملاک عمل پیشین شهرداری تهران، مغـایر
با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید تهران، لغو و در کلیه مواردی که مفاد ضوابط و مقررات طـرح تفصـیلی جدید شهر تهران، مسکوت بوده و یا بلاتکلیف باشد، ضوابط و مقررات پیشین، تا زمان بازنگری آن ملاک عمل است. ضوابط و مقررات تکمیلی در کارگروه تطبیق طرح تفصیلی شهر تهران، که در دبیرخانه کمیسیون مـاده پنج شهر تهران، تشکیل گردیده، مورد رسیدگی قرار میگیرد، که در صورت مغایرت با ضوابط و مقررات طرح- های جامع و تفصیلی، می­باید پس از تصویب کمیسیون ماده پنج شهر تهران، جهت اجراء بـه شـهرداری­هـای مناطق بیست و دوگانه، ابلاغ شود.
۳۸-۱۶: شهرداری تهران برای ساماندهی ساز و کاری مناسب برای اجرای طرح تفصیلی یکپارچه جدید شده تهـران و
در جهت اجرای ماده ١۴مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، ملزم است ظرف مدت سه ماه نسبت بـه تـدوین آییننامه­ای برای تعیین چارچوب تشکیلاتی (از شورای معماری منطقه تا کمیسیون عالی راهبری اجرای طـرح تفصیلی) و فعالیت این ساز و کار، اقدام نماید.

جدول شماره  : ١١فعالیت‌های مجاز به استقرار در مرکز محله به‌عنوان خدمات پشتیبان سکونت

ردیف  
۱ خواربارفروشی، سوپرمارکت، بقالی، قصابی، عرضه مواد پروتئینی، عطاری لبنیاتی و سایر مایحتاج اولیه و روزانه.
۲ نانوایی (انواع نان ماشینی و سنتی)
۳ فروش انواع میوه سبزی و صیفی‌جات
۴ فروش آجیل و خشکبار، قنادی و فروش کالاهای خوراکی ویژه (قهوه چای آدامس ادویه‌جات داروهای گیاهی برنج و دخانیات)
۵ آژانس تاکسی و اتومبیل سبک، دفاتر اداری کرایه سایر وسایل نقلیه سبک و پیک‌های موتوری (بادپا)، اجاره ماشین‌سواری، موتورسیکلت و دوچرخه
۶ اتوشویی و خشک‌شویی، لباسشویی
۷ کفاشی
۸ خیاطی و تعمیر انواع پوشاک اتیکت دوزی، بزازی، پرده‌دوزی، گلدوزی
۹ آرایشگاه‌ها و انواع خدمات آرایشی
۱۰ بنگاه املاک و آژانس مسکن و کلیه دفاتر مشاور معاملات ملکی زمین، باغ، ساختمان و مزرعه
۱۱ فروش انواع لوازم‌التحریر و نوشت‌افزار
۱۲ لوازم بهداشتی، آرایشی و زیبایی
۱۳ تعمیرگاه‌های لوازم‌خانگی، آشپزخانه، برقی و الکتریکی
۱۴ فروشگاه کوچک منسوجات و لوازم آن (
پارچه کاموا گوبلن پتو لحاف ملافه حوله و …
۱۵ قهوه‌خانه، چایخانه، انواع نوشیدنی‌های سنتی (عرقیات)
۱۶ کافی‌شاپ، کافه‌تریا و عرضه و فروش آبمیوه بستنی فالوده
۱۷ اغذیه‌فروشی ساندویچ‌فروشی (همبرگر پیتزا فلفل)
۱۸ رستوران با خدمات محدود (چلوکبابی مرغ سوخاری و کنتاکی جوجه‌کبابی و ….)
۱۹ سفره‌خانه‌های سنتی و عرضه انواع اغذیه سنتی و محلی
۲۰ کبابی، حلیم‌پزی، آشپزی، طباخی، دیزی سرا،حلیم‌پزی و …
۲۱ فروش اسباب‌بازی، ادوات و آلات هنری (موسیقی، نقاشی .. )
۲۲ فروش کالاهای ورزشی سرگرمی و تفریحی
۲۳ فروشگاه‌های کوچک عرضه کامپیوتر و لوازم و خدمات آن (نرم‌افزار و سخت‌افزار)
۲۴ عرضه و توزیع انواع نوارها و نرم‌افزارهای پخش صدا و موسیقی، فیلم‌های سینمایی، ویدئوئی نظیر ویدئو کلیپ‌ها، گیم نت‌ها و سایر محصولات اوقات فراغت خانوارها
۲۵ فروش گل و گیاه
۲۶ دفاتر خدمات الکترونیک
۲۷ دفاتر مهندسی و یا مهندسین مشاور، اسناد رسمی (ازدواج و طلاق) پزشکی و وکلای (بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و قوانین مصوب مربوطه در مجلس شورای اسلامی
۲۸ پارکینگ‌های طبقاتی محله‌ای رمپی و مکانیزه
۲۹ شعب محله‌ای بانک‌ها
شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری

جدول شماره  : ١٢عملکردهای مجاز به استقرار در پهنه مختلط سکونت و فعالیت اداری، تجاری و خدماتM١١

کمیسیون‌های اصلی کمیسیون‌های فرعی کاربری کلی عملکرد
سکونت یا اقامت سکونت خانوارها انواع الگوهای مسکن بر اساس ضوابط و مقرری‌ات
سکونت دسته‌جمعی خدمات خوابگاهی خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات
پانسیون
تجاری

عملکردهای مرتبط با اتومبیل

 

فروش اتومبیل بنگاه معاملاتی و فروش اتومبیل
فروش، خدمات و تعمیرات دوچرخه و موتورسیکلت و اتومبیل
خدمات اتومبیل کارواش

عملکردهای خورده فروشی یا فروش خدمات

 

فروش و خدمات مرتبط با لوازم، تجهیزات و تأسیسات خانگی اداری و ساختمانی فروش قالی و قالیچه و گبه و گلیم
فروش مبلمان (انواع میز و صندلی، پرده، فرش، قالی، فرشینه و …)
فروش لوازم تجهیزات باغبانی (خدمات و فروش لوازم تخصصی باغبانی، بوته و گیاه و …)
فروش و خدمات مرتبط با لوازم و تجهیزات الکترونیکی (لوازم صوتی، تصویری و …)
ابزار، رنگ‌فروشی
قفل و کلیدسازی
خدمات و لوازم‌خانگی
فروش و خدمات کامپیوتر (نرم‌افزار)
فروش و خدمات مرتبط باکاهای مصرفی بادوام فروش و خدمات کامپیوتر (سخت‌افزار)
فروش و خدمات دوربین عکاسی و فیلم‌برداری
فروش و خدمات گوشی‌های موبایل
فروش پوشاک، کفش، طلا و جواهر، منسوجات
فروش وسایل خرازی
فروش کالاهای ورزشی
فروش کالاهای سرگرمی و اسباب‌بازی
فروش ادوات موسیقی
فروش لوستر و آینه و شمعدان
فروش کتاب مجله روزنامه
فروش لوازم‌تحریر و مهندسی
فروش صنایع‌دستی
فروش دیگر کالاهای مصرفی گل‌فروشی
فروش تابلو مجسمه عتیقه و سایر محصولات هنری
سمساری وامانت فروشی
فروش ظروف آشپزخانه
فروش لوازم کادوئی
عرضه توزیع انواع فیلم‌های سینمایی ویدییوئی نوارها و نرم‌افزارهای پخش موسیقی
فروش مواد خوراکی خواربارفروشی، سوپرمارکت، نانوایی، بقالی قصابی عرضه مواد پروتئینی لبنیاتی و سایر مایحتاج اولیه
میوه و سبزی فروشی
شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری
      کالاهای خوراکی ویژه (قهوه شیرینی شکلات چای خشکبار)
عطاری و ادویه فروشی
فروش کالاهای مرتبط با سلامتی و مراقبت‌های فردی داروخانه و دراگ استور
لوازم‌آرایشی و زیبایی
لوازم مربوط به چشم و عینک
بانک‌ها شعب بانک‌های دولتی و خصوصی
صرافی
امور ماللی و بیمه واحدهای اعتباری و مالی صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر مؤسسات مالی – اعتباری
  واحدهای سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار عرضه اوراق بهادار و سهام و مدیریت کارگذاری‌ها و خدمات تبادل اوراق بهادار
سایر مؤسسات مالی و اعتباری مؤسسات بیمه دانا، البرز، ایران و غیره
معاملات ملکی و اجاره و کرایه کالا معاملات ملکی بنگاه‌های معاملات ملکی زمین باغ ساختمان و مزرعه
اجاره و کرایه کالا اجاره دوچرخه
اجاره کالاهای تفریحی
خدمات فنی علمی و حرفه‌ای ارائه خدمات مسافرتی و جابجایی دفاتر خدماتی حمل‌ونقل و اتو بارها
آژانس تاکسی و اتومبیل کرایه و پیک موتوری
خدمات قانون و حقوقی دفاتر ازدواج و طلاق
دفاتر اسناد رسمی
دفاتر وکلا
خدمات مسافرتی دفاتر فروش بلیت هواپیما قطار و اتوبوس
دفاتر تورها و آژانس‌های مسافرتی
خدمات فنی و حرفه‌ای دفاتر فنی (فتوکپی تایپ زیراکس صحافی پلات و پرینت)
دفاتر مهندسین مشاور و مشابه آن
فعالیت‌های صنفی و مشاوره ایدر کسب کار و حرف، دفاتر تبلیغاتی و موسسه کاریابی دفاتر شرکت‌های خصوصی
عکاسی‌ها
دفاتر شرکت‌های خدمات ارتباطی (کافی‌نت سیم‌کارت و …)
ارائه خدمات شخصی و خانوارها خدمات سرایداری و نظافت
آرایشگاه
مؤسسات ترمیم مو و زیبایی
خشک‌شویی و لباسشویی
خیاطی و تعمیر انواع پوشاک
آموزشگاه‌های خصوصی علمی فنی و تخصصی هنرهای تجسمی و موسیقی
مدیریت تجارت حسابداری نقشه‌کشی و مشابه آن
کامپیوتر
خیاطی و …
هنرهای نمایشی و زیبایی
ورزشی
سایر آموزشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی
شهردار تهران رئیس شورای
اسلامی شهر تهران
نماینده وزارت راه
و شهرسازی
نماینده وزارت
کشور
نماینده وزارت
جهاد کشاورزی
نماینده وزارت نیرو نماینده سازمان
حفاظت محیط‌زیست
نماینده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع‌دستی و گردشگری
    خدمات غذایی رستوران با خدمات کامل
رستوران‌های سرپایی و غذای فوری‌ها
پیتزا ساندویچ رستوران با خدمات محدود چلوکبابی
کافی‌شاپ کافه‌تریا
کبابی حلیم جگرکی
طباخی دیزی سرا
آبمیوه فروشی بستنی یا فالوده فروشی و غیره
مراکز تهیه غذا و پیمانکاران غذایی
سفره‌خانه‌های سنتی
قهوه‌خانه چایخانه
تأسیسات و تجهیزات شهری خدمات حمل‌ونقل (تمام تشکیلات مرتبط با جابجایی کالا یا مسافر) حمل‌ونقل درون‌شهری پارکینگ عمومی طبقاتی
اوقات فراغت فرهنگی رسانه‌ها رسانه‌ها
دفاتر مطبوعات
اجرای تئاتر فیلم نمایش یا موسیقی سالن‌های کنسرت و نمایش
آمفی‌تئاتر
موزه‌ها موزه‌های تاریخی
موزه‌های آثار هنری و نمایشگاه هاا
گالری‌ها نگارخانه‌ها
فرهنگسرا، کتابخانه، کانون‌های پرورشی فکری، خانه فرهنگ
ورزشی سالن‌های ورزشی سالن‌های ورزشی مانند بدناسزی و ژیمناستیک
سالن‌های بیلیارد بولینگ و …
تفریحی سالن‌ها و تالارهای برگزاری جشن
محوطه‌های روباز اسکیت و سایر مجموعه‌های کوچک تفریحی
خدماتی آموزش آموزش رسمی مهدکودک آمادگی
دبستان
راهنمایی
دبیرستان
پیش‌دانشگاهی
هنرستان‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای و کاردانش
آموزش غیررسمی خدمات تحصیلی وابسته و تخصصی (معلولین ذهنی و جسمی و …)
کلاس‌های نهضت سوادآموزی و امثال آن
آموزش عالی مراکز و مؤسسات تتدقیقاتی
اداری ادارات دولتی دفاتر پست
ادارات عمومی انجمن‌ها، کانون‌ها و تشکیل‌های غیردولتی (NGO) ها و مؤسسات خیریه
بهداشتی و درمانی خدمات درمانی بخش خصوصی آزمایشگاه پزشکی و تشخیص طبی سی تی اسکن و MRI
فیزیو تراپی و رادیولوژی
کلینیک خصوصی، ساختمان پزشکان، جراحی محدود و تزریقات
مطب واحد تزریقات و پانسمان
خدمات سیار با بیماران پایگاه‌های اورژانس و فوریت‌های پزشکی
    سرپایی درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان
مراکز تنظیم خانواده و مشاوره و خانه بهداشت
مراکز انتقال خون و بانک خون
خدمات کودکان و نوجوانان (دارالتأدیب پرورشگاه) شیرخوارگاه
امداد اجتماعی ارائه خدمات به سالخوردگان و معلولین و خانه سالمندان
جهانگردی و اقامتی زائرسرا و مسافرخانه
هتل‌آپارتمان‌ها

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.