شرایط اساسی برای صحت هرگونه معامله‌ای طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی به شرح زیر است.

 1.  قصد طرفین و رضای آن‌ها
 2. اهلیت طرفین
 3. موضوع معین که مورد معامله باشد.
 4. مشروعیت جهت معامله
  ازنظر حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت جزو قراردادهای خصوصی محسوب می‌شود ولی باید دقت داشت که موارد بالا حتماً باید رعایت شوند.

 

 1.  در متن قرارداد نوشته شود که طرفین با قصد و رضایت کامل اقدام به انجام معامله می‌نماید.
 2. اهلیت طرفین بررسی شود.
 3. موضوع قرارداد حتماً به‌صورت صحیح ذکر شود.

مثل: قرارداد مشارکت در ساخت ۶ دانگ ازملک به پلاک ثبتی ………. به متراژ ………. طبق ضوابط شهرداری با ………. ادامه در ماده ۳ نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

 1. مورد معامله نباید مبهم باشد.
 2. معامله خصوصی در مورد انجام امر نامشروع باطل است.

 

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.