به نام خدا

یا ایاالذین آمنو افو بالعقود

قرارداد مشارکت در ساخت

ماده ۱ –  طرفین قرارداد

۱-۱ آقایان/خانمها ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. .

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت .……………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………..  به موجب …………….

۱-۲ آقایان/خانمها ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. .

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد ………….  به موجب …………… که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده می‌شود .

ماده ۲ –  موضوع قرارداد

مشارکت در جهت احداث بنا

ماده ۳ –  آورده‌های دو طرف

۱-۳ آورده طرف اول عبارتست از…………………. قطعه زمین به مساحت شش دانگ  .……………….. متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره…….. فرعی از…………………………. اصلی…….قطعه …………………واقع در بخش………………………حوزه……ثبتی ………………………که سند مالکیت به شماره سریال …………در صفحه………………..دفتر………………………….به‌نام ………………..  صادر و طبق سند رهنی شماره ………… دفتر اسناد رسمی………………………..مورد………….رهن بانک  …………..  در تاریخ عقد قرارداد به مبلغ به عدد (  …………….. ریال ) و به حروف (…………………..ریال ) توسط کارشناس رسمی / خبره محلی مورد توافق و تراضی طرفین تقویم شده و گزارش ممضی شده آن پیوست و جزء لاینکف این قرارداد است.

۲-۳ آورده طرف دوم عبارتست از آورده نقدی به میزان مجموع هزینه‌های به شرح ذیل که طرف دوم پرداخت آن را در طول مدت قرارداد، تضمین نموده و این امر مورد پذیرش طرف اول قرار گرفت.

الف ) کلیه هزینه‌های مربوط به شهرداری بابت صدور پروانه و پایان کار احداث ساختمان و سایر عوارض متعلقه و همچنین حق بیمه تامین اجتماعی و غیره به مبلغ ……………………. ریال.

ب ) کلیه هزینه‌های مربوط به احداث موضوع قرارداد تحت هر عنوان که باشد. اعم از هزینه‌های مهندسی، معماری، بنایی، کارگری و همچنین هزینه‌های ترسیم نقشه، تامین مصالح، اجرا و نظارت تا پایان مهلت قرارداد به مبلغ …………… ریال.

پ ) کلیه هزینه‌های مربوط به خرید و نصب انشعابات آب، فاضلاب، برق، گاز، تلفن به مبلغ ……………… ریال.

ت ) هزینه تخریب کلیه مستحدثات موجود برای اجرای طرح (چنانچه آورده طرف اول زمین مشتمل بر ساختمان باشد) به مبلغ ……………….. ریال .

ماده ۴ – نسبت سهم الشرکه طرفین

طبق توافق فیمابین قبلی، سهم الشرکه هر یک از دو طرف اعم از عرصه و اعیان و همچنین حقوق مربوط به فضاها ( اعم از تجاری، انباری، پارکینگ و مسکونی) بر اساس آورده‌ها و تعهدات آن‌ها به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

الف ) سهم الشرکه طرف اول…………… درصد.

ب ) سهم الشرکه طرف دوم (مجری طرح)                              درصد. نحوه افراز سهم الشرکه طرفین در بند ۲ فراز الف ماده ۶ مشخص گردیده است.

ماده ۵ –  مدت قرارداد

مدت زمان شروع مشارکت و اجرای طرح از تاریخ با حروف   …………..لغایت……….تاریخ…….با…..حروف ………….   می‌باشد.

ماده ۶ – شرایط قرارداد و تعهدات طرفین و ضمانت عدم اجرای آن‌ها

الف ) شرایط قرارداد:

۱ ) صورت جامعی از مصالح، لوازم و منصوبات با ذکر تمام جزئیات (اندازه، نوع، ویژگی‌های ساخت و غیره) که توسط طرف دوم در احداث موضوع قرارداد بکار خواهد رفت و در تاریخ      /      /   ۱۳  به امضای طرفین رسیده، به پیوست این قرارداد می‌باشد که جزء لاینکف آن خواهد بود.

تبصره: تغییر مشخصات و مصالح ساختمانی با تراضی طرفین و انعکاس و اصلاح صورت جامع بلامانع می‌باشد.

۲ ) افراز سهم الشرکه طرفین به نسبت سهم آنان با در نظرگرفتن مرغوبیت و ارزش فضاهای احداث شده خواهد بود و افراز، ابتدا از طریق توافق و در صورت عدم دستیابی به توافق، با انتخاب داور مرضی الطرفین صورت خواهد گرفت و رای داور قطعی است. مگر به صورت تقلب و تدلیس که در اینصورت متضرر می‌تواند در مراجع قضایی صالحه اقامه دعوی نماید.

۳ ) کلیه هزینه‌های لازم جهت تنظیم سند رسمی، مالیات نقل و انتقال به تناسب سهم الشرکه هر یک از طرفین خواهد بود. مگر اینکه طور دیگری توافق شده باشد و در صورت اخیر، سهم هر یک مشخص و تصریح می‌شود.

۴ ) مدت زمان تنظیم سند و انتقال رسمی پس از صدور پایان کار ساختمانی و اخذ گواهی‌های قانونی مربوطه از مراجع ذی صلاح ظرف حداکثر  ……. روز می‌باشد و شروع آن از تاریخ اخذ آخرین گواهی است.

۵ ) عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند توسط هر یک از طرفین در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور بنا به تقاضای طرف حاضر وفق مقررات موضوعه مجاز به صدور گواهی عدم حضور با ذکر مورد می‌باشد.

۶ ) فروش یا پیش فروش سهم الشرکه از سوی شریک با توافق طرف مقابل و قبل از افراز سهم الشرکه امکانپذیر خواهد بود.

درکل این نمونه قرارداد مشارکت به هیچ وجه توصیه نمی‌شود و %۱۰۰ به مشکل خواهید خورد!

۷ )  در صورتیکه در اثر حوادث قهری (اعم از سیل، زلزله، طوفان و … ) ادامه کار برای شریک غیر ممکن گردد و یا در رویه اجرای طرح اختلال قانونی ایجاد می‌شود. تاخیرات بوجود آمده ناشی از این حوادث، مجاز شمرده می‌شود و هیچ یک از دو طرف در مقابل خسارت‌هایی که از این جهت به طرف دیگر وارد می‌شود مسئولیتی نخواهد داشت.

۸ ) در صورت بروز اختلاف بین طرفین باستثناء موضوع بند ۲ فراز الف در خصوص مشخصات و مفاد و شرایط قرارداد، مشاور املاک به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد کرد.

۹ ) کلیه اختیارات قانونی با توافق طرفین در این قرارداد ساقط گردید، حتی اختیار غبن فاحش، مگر در صورت ثبوت تقلب و تدلیس موضوع بند ۲ فراز الف در دادگاه صلاحیتدار.

ب ) تعهدات طرفین

۱ ) تعهدات طرف اول:

۱-۱- پس از اتمام بنا به شرح قرارداد حاضر، طرف اول قرارداد مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال……………  دانگ مشاعی ملک اعم از عرصه و اعیان به نسبت سهم الشرکه طرف دوم به نامبرده اقدام کند.

۲-۱- طرف اول متعهد است که ضمن در اختیار قراردادن ملک، اسناد لازم مربوطه از قبیل سند مالکیت، وکالتنامه کاری را جهت اجرای طرح، تنظیم و به طرف دوم قرارداد تسلیم نماید. بطوریکه مانعی برای شروع طرح پیش نیاید.

۳-۱- طرف اول در صورت تأخیر در ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند انتقال، مکلف است به ازای هر روز تأخیر در ایفای تعهد انتقال، مبلغ ……………. ریال بعنوان وجه التزام عدم ایفای تعهد به طرف دوم بپردازد و پرداخت وجه التزام فوق مسقط حق طرف دوم نبوده و رافع مسئولیت انتقال از طرف اول نیز نخواهد بود.

۲ ) تعهدات طرف دوم:

۱-۲- در صورتیکه اجرای طرح مورد توافق در موعد مقرر به شرح ماده ۵ تکمیل نشود طرف دوم می‌بایست به ازای هر روز تأخیر در ایفای تعهد روزانه به مبلغ                                                ریال بعنوان خسارت و ضرر و زیان دیرکرد و تکمیل بنا به طرف مقابل بپردازد.

۲-۲- طرف دوم قرارداد مکلف به بیمه نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگاهی خواهد بود.

۳-۲- طرف دوم در مقابل حوادث احتمالی ناشی از کار، بیمه های تامین اجتماعی و خسارت و آسیب به املاک مجاور مسئول بوده و در صورت تخلف متعهد به جبران آن خواهد بود و هیچگونه مسئولیتی از جهت بروز حوادث و ورود ضرر و زیان اعم از جانی و مالی متوجه طرف اول قرارداد نخواهد بود.

ماده ۷ –

حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان                                   به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ                                      ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند. فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت.

ماده ۸ –

این قرارداد بر اساس مقررات و قوانین جاری در تاریخ با حروف         …………….. در دفتر مشاور املاک……………..به نشانی                                                                                       ………………………..  در سه نسخه بین طرفین تنظیم، امضاء و مبادله گردید و مشاور املاک مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور، نسخه اول و دوم را به طرف اول و دوم تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی نماید و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان می‌باشند که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

ماده ۹-

موضوع این قرارداد از لحاظ حقوقی و فنی تأیید می‌گردد. کارشناس حقوقی – فنی

نام و نام خانوادگی               امضاء

حالا معایب این قرارداد را برای شما توضیح می‌دهیم.

 1. در این قرارداد اگر مالکین چند نفر باشند سهم هر یک مشخص نشده است.
 2. در قرارداد چیزی در خصصوص مسئولیت چند سازنده وجود ندارد.
 3. موضوع قرارداد بسیار مختصر و ناقص است.
 4. آورده طرف دوم بصورت آورده نقدی ذکر شده که این قرارداد را بیشتر شبیه مشارکت مدنی نشان می‌دهد تا مشارکت در ساخت
 5. زمانبندی در قرارداد وجود ندارد و بصورت کلی ذکر شده که مسائلی زیادی در قرارداد ایجاد خواهد کرد.
 6. تعهدات طرفین بسیار ناقص و مختصر است.
 7. مهمترین ایراد این قراردادها وجود اجباری مشاور املاک به عنوان داور است. داوری می تواند اختیاری باشد و انتخاب داور بسیار حائز اهمیت می‌باشد که در این قرارداد رعایت نشده است.
 8. ماده‌ای تحت عنوان تقسیم‌نامه وجود ندارد.
 9. شرایط انتقال سند دقیقا مشخص نیست و ابهام دارد.
 10. شرایط وکالت کاری که مالک باید به سازنده بدهد اصلا مشخص نیست.
 11. و بسیاری موارد دیگر که در این قرارداد وجود ندارد مثل: خلاف، اضافه بنا، نماینده طرفین، ضمانت‌ها، شرایط فسخ و…

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.